a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Genel-İş Sendikası ile Toplu Sözleşme

 

Belediyemiz ve Disk’e bağlı Genel-İş Sendikası yetkilileri 16.03.2021 tarihinde belediye hizmet binamızda bir araya gelerek toplu sözleşme imzaladı.

 

 Sözleşme 01.03.2021 tarihinden 28.02.2022 tarihleri arasında norm kadro işçi ve emekçilerinin  almış oldukları günlük yevmiye ve sosyal haklarına 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %20 zam yapılmış olup;

 

Disiplin kurulunda en az bir kadın üyenin yer alması, LGBT+ bireylere Onur Haftası’nda 1 günlük izin verilmesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü (8 Mart günü yalnız kadın işçilere) ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınların idari izinli sayılması, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası’nın ilk günü olan 10 Mayıs günü engelli çalışanlara ücretli verilmesine karar verildi.

 

Bunun yanında  kadın işçilere ve ve LGBTİ + bireylere yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında kadın ve LGBTİ + bireylerin   beyanının  esas alınması kabul edilirken, Yüksek lisans mezunlarına Net 456,00 TL yükseköğrenim pirimi ödenmesi, işçilere, çalıştıkları her gün için 15.79 TL üzerinden %20 arttırıldıktan sonra net 3.00 TL  yemek yardımı eklenmesi maddesi yer aldı.

 

 

Bir çok değişikliğin yapıldığı sözleşmede yer alan maddelerde yapılan değişikliklerin olduğu kısımlar kırmızı renk ile gösterilmiştir.

 

Sözleşme ise  şöyle:

 

 

Yüksek lisans mezunlarına Net 456,00 TL yükseköğrenim pirimi ödenir. 

İşçilere, çalıştıkları her gün için 15.79 TL üzerinden %20 arttırıldıktan sonra net 3.00 TL eklenerek yemek yardımı

 

I.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

TARAFLAR ve TANIMLAR

Madde - 1

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları TUNCELİ Belediyesi ile GENEL-İŞ Sendikasıdır.

Bu toplu iş sözleşmesinde:

1. Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası, (SENDİKA) veya (GENEL-İŞ) olarak,

2. Tunceli Belediyesi (İŞVEREN) veya (BELEDİYE) olarak,

3. İşveren adına hareket eden ve/veya işyerinin yönetiminde görev alan kimseler, (İŞVEREN VEKİLİ) olarak,

4. Genel-İş üyesi işçiler, (İŞÇİ) olarak,

5. Başka bir sendika üyesi olsun olmasın, yukarıdaki bent kapsamında olmayan işçiler, (SENDİKASIZ İŞÇİ) olarak,

6. Bu toplu iş sözleşmesinin -Madde 2/1'deki- kapsamında bulunan yerler, (İŞYERİ) olarak,

7. Sendika ve İşveren birlikte, (TARAFLAR) olarak,

8. Bu toplu iş sözleşmesi, (SÖZLEŞME) veya (TİS) olarak, kabul ve ifade edilmiştir.

 

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Madde - 2

Bu Sözleşme:

1. Yer olarak, Tunceli Belediyesi bünyesinde şu anda kurulu ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan; yönetsel, ekonomik, teknik veya hukuksal yönden işverene bağlı tüm işyerleri ile bunların eklenti ve araçlarını,

2. Kişi olarak, işyerinde çalışan (GENEL-İŞ) Sendikası üyelerini, kapsar.

 

SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Madde - 3

I. Üye olanların yararlanmaları:

1. Toplu iş sözleşmesinden Genel-İş üyeleri yararlanırlar.

2. Sendikaya üye olan işçiler, üye oldukları tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, Sendika tarafından yazılı olarak işverene bildirilirler. Bu işçilerden:

a) Sözleşmenin imzalanması tarihinde Sendikaya üye bulunanlar, yürürlük tarihinden,

b) Sözleşmenin imzalanmasından sonra üye olanlar, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten itibaren sözleşmeden yararlanırlar.

Şu kadar ki; Sendikaya üyelikleri sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen işçiler hakkında ücret zammı kıstelyevm usulü ile uygulanır. Bu işçiler ücret zammından; sözleşmenin yürürlük tarihi ile Sendikaya üyelik tarihleri arasında geçen süre kadar eksik oranda yararlanırlar.  Bu hüküm dayanışma ödentisi ile Sözleşmeden yararlanacaklar hakkında da uygulanır.

3. Sözleşmenin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki bir tarihte iş akdi sona eren, başka bir belediye veya kamu kuruluşuna nakil olan veya memurluğa geçen işçilerle ölen işçilerin varisleri, sözleşmenin sağladığı tüm hak ve yararlardan, .çalıştıkları süre kadar, aynen diğer işçiler gibi yararlanırlar.

II. Üye olmayanların yararlanmaları:

Sendikaya üye olmayan işçiler (üyelikleri herhangi bir nedenle sona erenler dahil), sözleşmeden ancak dayanışma ödentisi ödeyerek yararlanabilirler.

Bu yararlanma, talep tarihinden itibaren geçerlidir. Şu kadar ki; sözleşmenin imzalanmasından önceki talepler hükümsüzdür.

 

SÖZLEŞMENİN AMACI

Madde - 4

Sözleşmenin amacı; işçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, onların insan onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak, işyerinde verimliliği artırmak, işçilerin işin yönetiminde söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak ve yönetme yeteneklerini geliştirmek, işçi-işveren arasında doğabilecek uyuşmazlıkları karşılıklı iyiniyet ve güvenortamı içinde ve bu sözleşmede belirlenen yollarla çözümleyerek iş barışını egemen kılmaktır.

Taraflar; işçinin, üretimin temeli olduğunun bilinci içinde; uluslararası antlaşmalar ve sözleşmeler ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kararlarına dayalı "Sendika Hakkı", "Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı"nı sahiplenerek, bu temel hak ve özgürlükleri çağdaş ve demokratik dünyadaki uygulamalarının öz ve düzeyine kavuşturmayı,

Vazgeçilemeyecek ve ilkelerinden ödün verilemeyecek yönetim şeklinin; insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti nitelikleri ile Cumhuriyet olduğunun bilincini taşıyarak, her türlü baskı ve zor yöntemlerine karşı mücadele etmeyi, temel ilke sayarlar.

 

 

 

 

 

SÖZLEŞMENİN YORUMU ve UYGULANMASI

Madde - 5

Sözleşmenin hükümleri, amaca aykırı ve işçi aleyhine yorumlanamaz. Sözleşme, gerek maddelerinin açık anlamları ve gerekse özü ile bir bütündür; bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamlarını tamamlar.

Taraflar, sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları bizzat veya görevlendirecekleri temsilcileri aracılığı ile ortaklaşa çözümlerler ve sonuç bir tutanakla tespit edilir.

SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ ve KAZANILMIŞ HAKLAR

Madde - 6

Bu sözleşme ile işçiyi ilgilendiren sair sözleşme ve düzenlemeler çeliştikleri veya aynı konuları içerdikleri takdirde sözleşme hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; yasa, tüzük, yönetmelik, önceki toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitlerinde yer alan veya işyeri uygulaması haline gelen, işçi lehine hüküm ve uygulamalar saklıdır. İşçiye uygulanabilecek birden fazla alternatiften hangisinin işçinin lehine olduğunun tartışmalı olması halinde, aslolan Sendikanın tercihidir.

Her ne suretle olursa olsun sona eren bu sözleşmenin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar devam eder.

 

SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ

Madde - 7

1.İşveren, gerek Borçlar Kanununda öngörülen "Genel Hizmet Sözleşmesi" ve gerekse 4857 sayılı Yasada öngörülen "Takım Sözleşmesi" yapmak suretiyle veya sendikasız işçilerle yapılacak "İş Sözleşmeleri" ile bu sözleşmenin hükümlerini kısmen veya tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sendikasız işçilere uygulayamaz.

2. İşveren, sözleşme kapsamındaki işyerlerinde çalışan sendikasız işçilere, ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın (ücret zammı, amir takdir zammı, pozisyon değişikliği, ödül vs.) nakdi, ayni veya başka herhangi bir hak sağlama gereği duyarsa durumu yazılı olarak Sendika Genel Merkezine bildirir. Sendika tarafından öneri olumlu karşılanırsa işverence bu doğrultuda işlem yapılır; aksi halde bu hak ve yararlar sağlanamaz.

Sendikanın onayı olmadan sendikasız işçilere sağlanacak hak ve yararlar, Genel-İş üyesi işçilere de, bu sözleşme ile sağlanan hak ve yararlara ek olarak aynen uygulanır.

 

II. BÖLÜM

SENDİKAL ÇALIŞMA ve GÜVENCELER

 

SENDİKA YÖNETİCİ ve TEMSİLCİLERİNE SENDİKAL

ÇALIŞMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLMAK

Madde - 8

İşveren, sendikal çalışmaları konusunda Sendika yöneticilerine ve temsilcilerine her türlü kolaylığı gösterir. Bu cümleden olmak üzere;

1. Sendika yöneticileri ve işyeri temsilcileri, Sendikayı veya işçiyi ilgilendiren konularda, gerektiğinde işveren ya da işveren vekili ile doğrudan doğruya ilişki kurarlar. Bu ilişki, ihtiyacın gereğine göre, çalışma saatleri içinde veya dışında olabilir.

2. Sendika yetkilileri, işverenden önceden izin almaksızın, sendikasız işçilerle prensip olarak çalışma saatleri dışında, üyeleriyle ise her zaman görüşme yapabilirler.

3. Sendika, gerekli gördüğü takdirde üyeleriyle, önceden işverene yazı ile haber vermek koşuluyla, işyerinin salon veya uygun bir yerinde toplantı yapabilir. Bu toplantılar çalışma saatleri içinde de yapılabilir.

4. İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin belge ve kayıtlarını saklayabilmesi ve sendikal çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla, ihtiyaca elverişli bir baştemsilcilik odası ve yeterli sayıda temsilcilik odası tahsis eder ve yeterli araç-gereçle (masa, sandalye, bilgisayar vb.) donatır.

 

SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON, ARAÇ - GEREÇ ve DUYURU PANOLARI

Madde - 9

Sendika; eğitim semineri, kurs, konferans vb. çalışmalar için işyerinin salon, araç ve gereçlerinden, işverene önceden haber vermek koşulu ile ücretsiz yararlanır. İşveren, salon ve malzemelerin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmasına özen gösterir.

İşveren, Sendika duyuru ve bildirilerinin asılması için her işyerinde (her temsilcilik için ayrı ayrı) tüm işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde camlı ve kilitli bir duyuru panosu bulundurur. Bu panoya başka sendikaların ilan ve bildirileri asılamayacağı gibi, işyerinde, başka sendikalar için de ayrıca duyuru panosu bulundurulamaz.

SENDİKAL İZİNLER

Madde - 10

1. Sendikal görevlerini yürütebilmeleri için Sendikanın işyerinde çalışan yöneticilerine ve İşyeri sendika temsilcilerine bir tam yıl içinde;52 iş günü

2. Konfederasyon ve Sendika Genel Kurullarına katılacak delegelere 3 iş günü,

3. Bölge Şube ve Şube Genel Kurullarına katılacak delegelere 2 iş günü,

4. Delege seçimleri ile temsilci seçimleri için bütün işçilere seçim süresince, ücretli ve kıdeme sayılan sendikal izin verilir.

Bu izinler yıllık izinden indirilemez ve bu günler için işçilerin yevmiye ve sosyal haklarından hiçbir kesinti yapılamaz.

 

EĞİTİM İZİNLERİ

Madde - 11

Temel Eğitim, Sendikal Eğitim, Mesleki ve Toplumsal Eğitimi kapsayan Genel Eğitime ilişkin olarak Sendikaca hazırlanan programların uygulanması bakımından:

1. Sendikanın işyerlerinde düzenleyeceği seminer, kurs ve konferanslar için, üye olsun olmasın, eğitilmek istenen sayıdaki işçiye yılda 5 iş günü,

2. İşyeri dışında (Sendika Genel Merkezi vb.) düzenlenecek eğitim programları için, bir defasında bir işyerinde çalışan işçilerin %20'sini geçmemek üzere, eğitilmek istenen sayıdaki işçiye ayrıca yılda 5 iş günü,

3. Yurt dışı inceleme gezileri için yılda 2 işçiye 15 iş günü, ücretli ve kıdeme sayılan eğitim izni verilir.

Bu izinler yıllık izinden indirilemez ve bu günler için işçilerin yevmiye ve sosyal haklarından hiçbir kesinti yapılamaz.

 

SENDİKA ve KONFEDERASYON YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ

Madde - 12

1.         Sendika veya bağlı bulunduğu konfederasyonun yöneticiliğinde görev aldığı için kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçilerin hizmet akitleri askıya alınır. Bu görevliler, görevlerinin (seçime girmemek, seçilememek veya kendi istekleriyle çekilmek sureti ile) son bulması üzerine, üç ay içinde işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, istek tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu işçileri o andaki koşullarla eski işlerine almak zorundadır. Bu durumda, işçinin eski kıdem hakları ve sözleşmelerle atandığı göreve sağlanmış olan tüm hak ve yararlar saklıdır.

            Görevleri sona erdiğinde işyerine geri dönme talebine rağmen bir ay içinde işe alınmayanlara, emsallerinin talep tarihindeki 36 aylık brüt ücreti tutarında net tazminat ödenir (Talep tarihinden sonra bu miktarlara ayrıca aylık % 15 gecikme zammı uygulanır).

2.         Sendika veya Konfederasyon yöneticiliğine veya Disiplin ve Denetim Kurulu üyeliğine seçildikleri halde işyerlerinden ayrılmayan işçiler; işten çıkarılamaz, rızaları dışında işleri ve işyerleri değiştirilemez ve herhangi bir nedenle farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

İşverenin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde, ilgili işçiye 36 aylık brüt ücreti tutarında net tazminat ödenir.

3. Yukarıdaki haklardan sendika şube yöneticileride yararlanırlar.

4. Sendika tüzüğü gereği profesyonellik niteliğini kaybeden yöneticilerde bu haklardan yararlanırlar.(sendika tarafından ihraç edilenler hariç)

 

 

SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN GÜVENCESİ

Madde - 13

Sendika Baş temsilcisi ve temsilcileri ile Sendika Ana tüzüğü ve sözleşme uyarınca işyerinde kurulan kurulların üyeleri, işten çıkarılamaz, işleri ve işyerleri değiştirilemez ve herhangi bir nedenle farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

İşverenin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde, ilgili işçiye 12 aylık brüt ücreti tutarında net tazminat ödenir.

Hüküm, işten çıkarma şeklinde ihlal edilmiş ve işçi işe iade kararı almış ise, boşta geçen süreye ait ücreti ve diğer haklarının yanısıra bunların 2 katı tutarında tazminat da işçiye ayrıca ödenir.

Yasalardan, hizmet akitlerinden ve toplu sözleşmelerden doğan bütün haklar saklıdır.

İşyeri sendika temsilcilerinin ve çeşitli kurullarda görev alan diğer sendika temsilcilerinin görevleri, bir sonraki dönem için yetki belgesi alınıncaya kadar devam eder.

 

SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ

Madde - 14

İşçiler; Sendikaya üye olmaları, Sendikanın veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklere katılmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Keza işveren, Sendikaya üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında; işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleksel ilerlemesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında ya da çalıştırmaya son verilmesi konusunda herhangi bir ayırım yapamaz(Sözleşme ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayırım yasağının dışındadır).

İşverenin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde, ilgili işçiye 24 aylık brüt ücreti tutarında net tazminat ödenir.

Yasalardan, hizmet akitlerinden ve toplu sözleşmelerden doğan bütün haklar saklıdır.

Sözleşme kapsamındaki işçiler rızaları dışında hiçbir suretle memur statüsüne geçirilemez.

 

SENDİKAL ÖDENTİLER

Madde- 15

İşveren, Sendika Ana tüzüğü hükümlerine uygun olarak Sendikaca bildirilecek üyelik ödentileri ile dayanışma ödentilerini ilgililerin ücretlerinden keserek Sendikanın göstereceği banka hesabına yatırır. Bu işlemin aksamadan yürümesi bakımından:

1. Sendika, en geç her ayın sonunda, üyelik ve dayanışma ödentisi ödeyecek işçilerin listesini işverene yazılı olarak bildirir. Bu bildirimin yapılmaması halinde önceki liste aynen geçerli kabul edilir.

2. İşveren, bu listeye uygun olarak, takip eden ilk ücretlerden gerekli kesintileri yapar ve en geç tahakkuk tarihini takip eden 7 gün içinde Sendikanın banka hesabına yatırır.

İşveren, yine 7 gün içinde kesinti yapılan işçileri ve kesinti miktarlarını gösterir onaylı bir listeyi Sendika Genel Merkezine gönderir. Liste gönderilmemesi veya eksik kesinti yapılmasının sorumluluğu işverene aittir.

3. İşveren, bu işlemler için Sendikadan herhangi bir ücret ve masraf talep edemez.

 

ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ

Madde- 16

İşveren, Sendikanın yazılı istemi halinde, işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini, mevcut belgelere dayanarak ve işveren veya işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde Sendikaya verir.

Sendika üyesi olup, ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listeleri de, en geç her ayın sonunda, Sendikanın istemine gerek olmaksızın düzenli olarak Sendikaya gönderilir. Bu eksilmeleri zamanında bildirmeyen işveren, bunların sendikal ödentilerini karşılamak zorundadır.

 

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

Madde - 17

Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, işçiyle işveren arasındaki diyalogu koruyarak doğabilecek uyuşmazlık ve şikayetleri o birim veya işyerindeki en yetkili işveren vekili/temsilcisi ile görüşerek çözümlemeye çalışmak ve yasalarla sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevleri yapmak üzere, Sendikaca işyerinde çalışan üyeleri arasından:

İşyerinde işçi sayısı 50'ye kadar ise                                  1,

İşyerinde işçi sayısı 51-100 arasında ise   2,

İşyerinde işçi sayısı 101-500 arasında ise            3,

İşyerinde işçi sayısı 501-1000 arasında ise          4,

kişi işyeri sendika temsilcisi ve bunlardan birisi baştemsilci olarak belirlenir ve isim listeleri işverene bildirilir.

İlgili yasa maddesi ve yargı kararları gereğince; işletme söz konusu olduğunda, yukarıdaki kural işletmeye bağlı her işyeri için ayrı ayrı uygulanır.

İşyerlerinin birleştirilmesi veya isimlerinin değiştirilmesi mevcut temsilci sayısını değiştirmez; ancak, işyerlerinin bölünmesi veya ayrılması halinde, temsilci sayısı yeni duruma göre yeniden belirlenir.

 

YAZILI EMİR İSTEME HAKKI

Madde - 18

A) İşçi, amirlerince kendisine görevi ile ilgili verilen emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. İşçi, verilen emirleri Yasa, Tüzük, Yönetmelik veya Toplu İş Sözleşmesine aykırı bulur ya da bu aykırılığı saptarsa, emri veren amirine durumu bildirir. Amir verilen bu emrin yapılmasında ısrar ederse, emri yazılı olarak vermek zorundadır.

B) İşçi arızalı araçla göreve gitmeye zorlanamaz. Arızalı araçla göreve gitmesi için ısrar edildiği takdirde amirinden yazılı emir ister. Bu takdirde o arızalardan dolayı doğacak her türlü hasarlardan doğacak sorumluluk yazılı emri verene aittir.

 

III. BÖLÜM

ÇALIŞMA ESASLARI

 

Hizmet Akdinin Bağıtlanması

İŞYERİ KOORDİNASYON KURULU (İ.K.K.)

Madde - 19

Taraflarca; işyerinde iş veriminin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının sağlanması, karşılıklı sorumluluk üstlenilerek hizmet, planlama, işyeri güvenliği, işçi sağlığı konularında değerlendirmeler yaparak bunların iyileştirilmesi yönünde kararlar almak ve bu kararların uygulanmasını izlemek, amacı ile İşyeri Koordinasyon Kurulu (İ.K.K.) kurulmuştur.

Kurul 4 işveren temsilcisi, 3 sendika temsilcisi olmak üzere 7 üyeden oluşur. Kurul Başkanlığı, işveren temsilcilerinden biri tarafından yürütülür.

Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

İşyeri Koordinasyon Kurulu, ayda bir defa olağan, kurul başkanı veya iki üyenin istemi ile olağanüstü olarak toplanır.

İşyeri Koordinasyon Kurulu kararları, sözleşmede belirlenen görev ve yetkileri içerisinde kalmak koşulu ile kesindir. Uyulması ve uygulanması zorunludur.

 

İŞYERİ KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde - 20

İşyerinde istihdam, üretim, hizmet, planlama ve uygulama konularında karar alma yetki ve görevi İşyeri Koordinasyon Kurulu (İ.K.K.)'na aittir. Bu çerçevede:

1.         Yeni işçi alınmasını gerektiren hallerde, alınacak işçi sayısının ve işe alınma yönteminin belirlenmesinde,

2.         İşçi çıkartmalarında (Disiplin Kurulunca verilen çıkartma kararları dışında),

3.         İş veriminin artırılması, hizmetlerin iyileştirilmesi yönünde yeni uygulamalar getirilmesinde,

4.         İşçilerin kültürel, sosyal ve sendikal konularda gelişmelerine, çalışma koşullarına uyum sağlamalarına ve bu koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmasında,

5.         Ayrıca bu sözleşmede belirtilen konularda, İşyeri Koordinasyon Kurulu (İ.K.K.) yetkili ve görevlidir.

 

İŞE ALMADA YÖNTEM

Madde - 21

1. Sözleşme kapsamındaki işçiler unvansız çalıştırılamaz.

2. Bu sözleşmenin kapsadığı işyerlerinde boş bulunan vasıflı kadrolara Sınav Kurulu kararı olmaksızın atama yapılamaz. İşveren, boşalan veya yeni açılan bu kadrolara açıktan işçi alma ihtiyacı duyarsa, keyfiyeti 15 gün önceden kadro adedi ile birlikte yazılı olarak İşyeri Koordinasyon Kurulu (İ.K.K.)'na ve Sendikaya bildirir. Daha sonra (İ.K.K.)'ca Sınav Kurulu oluşturulur.

3. İşe almada:

a)                   Daha önce 4857 sayılı İş Yasasının 29. maddesine göre topluca işten çıkarılanlara,

b)                  İşyerinde herhangi bir iş kazası sonucu ölen veya malul kalıp işten ayrılan işçinin ailesine bakmak zorunda kalanlara (bunlar sınavsız işe alınır ve ölüm veya maluliyeti takiben en geç 2 ay içinde işe başlatılırlar),

c)                   Hastalık nedeniyle işinden ayrılmış olup da, iyileşmesini izleyen 3 ay içinde başvuranlara,

d)                  4857 sayılı Yasanın 30. maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde, evvelce işyerinde çalışmış olanlara,

e)                  Evvelce belirli süreli hizmet akdi ile çalışmış olup, belirli süresinin dolması nedeniyle işi sona erenlere,

f)                    Evvelce çalışmış olan işçilerden, geçerli özürleri nedeniyle işyerinden ayrılmış olanlara, öncelik tanınır.

4. İşe almada işçilerden istenecek adli sicil raporunda yüz kızartıcı suçlar dışındaki suçlar nazara alınmaz.

 

POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ

Madde - 22

Bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin unvan değişimi aşağıdaki şekilde yapılır.

a- Ekip başları, başçavuşlar arasından,

b- Çavuşlar, onbaşılar arasından,

c- Başçavuşlar, çavuşlar arasından,

d- Onbaşılar, işçiler arasından,

e- Posta başları, ustalar arasından,

f- Ustalar, işçiler arasından,

g-Baş şoförler, şoförler arasından

h-İşçiler arasında operatörlük belgesi olanlar arasında yapılacak kurum içerisinde şartları yerine getiren işçilere operatörlük kadrosuna geçirilir.

Sınavla tefrik ve temin edilir. Sınav, yönetmeliğe göre yapılır. Yukarıda belirtilen kalifiye eleman, işyerinde 3 yıl kıdemi bulunan işçiler arasından sınavla tespit edilir.

 

POZİSYON SINAV KURULUNUN OLUŞUMU ve SINAV USULÜ

Madde - 23

1- Sözleşme kapsamına giren işyerlerinde çalışanları mesleki ve ihtisas dalına yöneltebilmek ve nihayet onların unvan yükselmelerini sağlamak için Sınav Kurulu oluşturulur.

2- Sınavın sözleşme hükümlerine göre yapılmadığının yargı organlarınca saptanması halinde sınav geçersiz sayılır ve bütün sonuçları ile iptal edilir.

3- İşçi sanat sınıfları ve tayin edilecek sanat sınıfları toplu iş sözleşmesinde gösterilmiştir.

4- Yazılı sınav kağıtları sınav heyeti tarafından en geç 20 gün içinde okunup gerekli not hanesine yazıldıktan sonra imzalanır. Sınav Kurulunca kağıtların kapalı olan kimlik kısımları açılarak sınava girenlerin aldığı notlar bir cetvel halinde hazırlanır ve yazılı olarak ilan edilip ilgili müdürlüğe gönderilir.

5- Pozisyon değiştirebilmek için yapılacak sınavlar müsabaka sınavı niteliğinde olup alınan puanlar yüksekten aşağı doğru sıralanırlar. 100 üzerinden 60’dan aşağı puan almış olanlar sınavda başarısız sayılırlar. Puanların eşitliği halinde tahsil ve kıdem durumları dikkate alınır.

6- Pozisyonların özelliklerine göre yapılacak sınavlar yazılı, sözlü ve uygulamalı gibi çeşitli şekillerde olabilir.

7- Sınavı yapılacak pozisyon soruları her pozisyon için 10 sorudan az olmamak üzere tam bir gizlilik içinde Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Her pozisyon için saptanan sorular içinde yine Sınav Kurulunca sınavdan 1 saat önce, sorulacak sorular tespit edilerek bir zarfa konulur ve mühürlenir. Sınav Kurulunca adaylar huzurunda adaylara sorular yazdırılır veya dağıtılır.

8-Sınav Kurulu İşverenin belirleyeceği 3 üye ile Sendikanın belirleyeceği 2 üyeden oluşur.

9- Sınavda kopya yapmaya kalkışanların kağıtları sınav sonu beklenmeden sınav yerindeki Sınav Kurulunca tespit edilen sınav gözetmenleri tarafından alınır. Üzerine gerekli kayıt yazılarak imzalanır.

10- Sınav sonuçları Kurul tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra ilan tahtasında ilan edilir.

 

ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN YENİDEN İŞE ALINMASI

Madde - 24

1. Muvazzaf askerlik ödevi dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan ya da herhangi bir yasadan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin hizmet akdi, işinden ayrıldığı günden itibaren 3 ay askıda kalır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık, her fazla yıl için ayrıca 6 gün eklenir.

Hizmet akdinin askıda kaldığı bu süre içinde, işçiye ücretinin 3/4'ü ödenir. Askeri manevra ya da yasal çalışma ödevi sonunda işine dönen işçi, geriye kalan 1/4 istihkakını da alır.

2. Muvazzaf askerlik ödevini yapmak üzere kıdem tazminatını almadan işinden ayrılan işçiler, askerlikleri süresince ücretsiz izinli sayılırlar. Bu süre işçinin kıdeminden sayılır. Bu işçilerden; askerlik ödevinin bitiminden itibaren 3 ay içinde işe dönmek üzere başvuranlar, o andaki haklarla eski işlerine başlatılırlar; işe dönmek istemeyenler ise, yine o andaki haklarla kıdem tazminatlarını alırlar ve hizmet akitleri feshedilir.

3. Herhangi bir kanuni veya askeri ödev için işyerinden ayrılan işçilere, işyerinden ayrılacağı tarihten 7 gün önce 585,32 TL. yol parası ödenir.

 

İŞVERENİN, İŞİNİ KENDİ İŞÇİLERİNE YAPTIRMA ZORUNLULUĞU

Madde - 25

İşyerlerinde, işverene bağlı çalışan işçilerin yaptıkları işler, bir başka işverenin işçilerine yaptırılamaz. Aksi halde işveren, Belediye işçilerinin herbirine ayrı ayrı olmak üzere, 1 yıllık ücretleri tutarında tazminat öder.

İşveren, teknik zorunluluklar nedeniyle kendisine bağlı işyerlerinin bir bölümünde 3. kişilere iş vermek durumunda kalırsa, işbu sözleşmenin onların işçilerine de uygulanmasını sağlamayı kabul ve 3. kişilerle yapacağı anlaşmaya bu yönde hüküm koymayı taahhüt eder.

 

Hizmet Akdinin Son Bulması

 

İŞTEN ÇIKARILMA

Madde - 26

I-Bireysel Çıkarma;

1) İşçiler normal olarak;

a. Deneme süresi içinde işverence,

b. Belirli süreli akitlerde, sürenin bitiminde işverence,

c. İş Yasasının 25/II. maddesine göre tazminatsız olarak, sözleşmede belirtilen kural ve ilkelerle, Disiplin Kurulunca,

d. İş Yasasının 17. maddesine göre tazminatlı olarak, İşyeri Koordinasyon Kurulu (İ.K.K.)'ca, işten çıkarılabilirler.

2) Şu kadar ki, işçinin iş akdi; hastalık, gebelik, doğum, iş kazası gibi nedenlerle SGK sağlık kuruluşlarından aldığı rapor süresince İş Yasasının 17. ve 25. maddeleri  gereğince feshedilemez.

II- Zorunlu Toplu Çıkarma;

İşyerinde, taşeronlaştırma ve özelleştirmeye yönelik olmayan ve taraflarca kabul edilebilecek bir tenkisat nedeni ortaya çıktığında, işçiler şu sıra izlenerek işten çıkarılırlar:

1) Kendi isteği ile ayrılacak olanlar,

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliliğe hak kazanmış olanlar,

3) Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun başka bir işte çalışmak istemeyenler ya da böyle bir işi bulamayanlar.

Yukarıda sayılan gruplar içinde de son giren ilk çıkar kuralı uygulanır.

S.G.K.'dan emeklilik hakkının kazanılmasına 5 yıl veya daha az bir zaman kalmış bulunan işçiler, bu süre bitene kadar işten çıkarılamazlar.

Toplu işten çıkarmayı gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde, işçilerin yeniden işyerine dönmelerinde, yukarıdaki sıralama tersinden işletilerek uygulanır.

Sendika yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile işyeri sendika temsilcileri, her halükarda en son çıkarılırlar.

I. ve II. bentte sayılan işten çıkarma ve geri alma durumlarında işçiye, Sendikaya ve İşyeri Koordinasyon Kurulu (İ.K.K)'na yazılı bildirimler yapılır.

İşverenin zorunlu işçi çıkarma hakkını hatalı kullandığı veya sözleşme hükümlerine uymadığı saptanırsa, işçi, açıkta geçen sürelere ilişkin ücret ve diğer hakları derhal ödenerek işe başlatılır. Buna uyulmadığı takdirde, işçinin ihbar ve kıdem tazminatlarının 3 katı tutarda tazminat ödenir. Şu kadar ki, bu ödeme işçinin ücretinin 1 yıllık tutarından az olamaz.

Yasalardan ve sözleşmeden doğan haklar saklıdır.

III- İşveren, T.B.M.M.'de kabul edilmiş bulunan 158 sayılı İLO  Sözleşmesi gereğince; işyerindeki işçi sayısına bakılmaksızın her durumda hizmet akdine son vermeyi gerektirir haklı bir neden göstermek ve ihtilaf halinde; mahkeme, özel hakem vb. merciler önünde bu nedeni ispatlamakla yükümlüdür.

 

İŞ veya İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Madde - 27

İşçilerin kendi işlerinde (branşlarında) ve asıl işyerlerinde çalıştırılmaları esastır.

Ancak, işin niteliğinde benzerlik olmak kaydıyla, işçiler geçici olarak bir başka işte veya işyerinde çalıştırılabilirler. Şu kadar ki; işyeri sendika temsilcilerinin ve Sendika yöneticilerinin işleri ve işyerleri hiçbir surette değiştirilemez.

İşçilerin, bir başka işte çalışması veya işverene bağlı işletme dahilindeki bir başka işyerine geçici olarak gönderilmesi işçinin rızasına bağlıdır. Rıza gösteren işçilerin geçici görevleri sözleşme süresince toplam 3 ayı geçemez. 3 ay dolduktan sonra, herhangi bir talimata gerek kalmaksızın işçi asıl işine döner ve bu konuda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İş ve işyeri değişikliği nedeniyle işçi ücretlerinde herhangi bir indirim yapılamayacağı gibi, geçici görevdeki işin niteliğine göre sağlanan ek haklar da işçiye ödenir.

Bu maddeye aykırı davranılması halinde işverence işçiye, Sözleşmenin “Sendika Üyeliğinin Güvencesi” başlıklı maddesinde öngörülen miktarda tazminat ödenir.

 

BİLDİRİM ÖNELLERİ

Madde - 28

Bildirimli fesih yoluyla işine son verilecek işçiye, işçinin hizmet akdi:

6 aydan az sürmüşse           6 hafta

6 ay-1.5 yıl arası sürmüşse 10 hafta

1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse 16 hafta

3 yıldan fazla  sürmüşse      18 hafta önce durum yazılı olarak bildirilir.

Bildirme şartına uyulmadığı takdirde işçiye, yukarıda yazılı önellere ilişkin ücret tutarında tazminat ödenir.

Bildirim önellerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi suretiyle iş akdinin feshedildiği durumlarda, işçi, bildirim öneli içinde doğacak nakdi ve ayni haklardan yararlanır.

Akdin feshi durumunda işçiye yapılacak her türlü ödemenin, fesihten itibaren 15 günü geçmesi halinde bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

 

GÖZALTINA ALINMA-TUTUKLULUK-MAHKUMİYET

HALİNDE FESİH ve TEKRAR İŞE ALMA

Madde - 29

1. Gözaltına alınan işçiler gözaltında tutuldukları sürece ücretli izinli sayılırlar. Cinsel saldırı, kadına  ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet, çocuk istismarı, homofobi, nefret suçları, ırkçılık

, işkence, hayvanlara işkence, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar dışında

2. İşçi cinsel saldırı, kadına  ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet ,çocuk istismarı, homofobi, nefret suçları, ırkçılık, işkence, hayvanlara işkence, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar dışında tutuklandığı takdirde, 2 yıl süreyle iş akdi feshedilemez; bu süre içinde işçi ücretsiz izinli sayılır.

3. İş akdinin feshedilemediği 2 yıllık süre dolmadan cezasını tamamlayan, cezası ertelenen, paraya çevrilen, affa uğrayan veya tahliye edilen işçi, 1ay içinde başvurması halinde derhal işe başlatılır.( cinsel saldırı, kadına  ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet çocuk istismarı, homofobi, nefret suçları, ırkçılık, işkence, hayvanlara işkence, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar dışında)

4. İş akdinin feshedilemediği 2 yıllık süre geçse bile; kovuşturmaya yer olmadığı, son soruşturmanın açılmasına gerek olmadığı, kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması ya da işçinin beraat etmesi durumunda işçi, 1 ay içinde başvurması halinde emsallerinin hakları ile ve boşta geçen süredeki hakları ödenerek eski işine başlatılır. (Bu halde işçinin eski kıdem hakları saklıdır.) Bu durumdaki işçiye, yeniden işe alınmadığı takdirde, yasalardan ve sözleşmeden doğan tüm hakları saklı kalmak koşuluyla 36 aylık ücreti tutarında tazminat ödenir.

5. İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik veya iş kazası yapan şoför ve işçiler, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri taktirde; bu hallerinin bitiminden itibaren 1 ay içinde başvurmaları halinde tekrar eski işlerine başlatılırlar. Şu kadar ki; şoför ve operatörlerin ehliyetlerinin alınmış olması durumunda, eski işlerine başlamaları ehliyetlerinin iade edilmesi koşuluna bağlıdır. Bu kişiler, ehliyetleri iade edilinceye kadar eski işlerine benzer bir işte çalıştırılırlar.

6.İşçilerin, cinsel saldırı, kadına  ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet, çocuk istismarı, homofobi, nefret suçları, ırkçılık, işkence, hayvanlara işkence, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar dışında gözetim altına alınmaları, tutuklanmaları veya hüküm giymeleri halinde, (365) gün için günlük ücretlerinin 2/3'ü sosyal yardım olarak işçiye ödenir. İkramiyeleri ise tam olarak ödenir.

 

YENİ İŞ ARAMA İZNİ

Madde - 30

Gerek işçinin gerekse işverenin bildirimli olarak hizmet akdini feshettiği durumlarda, işveren işçiye bildirim önelleri sırasında ve çalışma saatleri içinde, günde 4 saat yeni iş arama izni verir.

İşçi isterse, işten ayrılacağı günden önceki günlere rastlatmak kaydıyla, iş arama iznini topluca kullanabilir.

 

KIDEM TAZMİNATI

Madde - 31

İşverence işçiye, İş Yasasında belirtilen hallerde her kıdem yılı için 80 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir (tam yıldan artan veya bir yıldan eksik süreler için kıstelyevm usulü uygulanır).

Mirasçıların, diğer yasal hükümlerden doğan tazminat talep hakları saklıdır.

  

 ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER

 Madde- 32

 

1-İşçilerin işverence bir işyerinden, başka bir işyerine çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

2-İşçinin işyerinde ve işverenin emrinde hazır olmakla birlikte çalıştırılmaksızın ve gelecek işi bekleyerek geçirdiği süreler.

3-Hastaneye giden işçilerin muayene, tedavi ve bu amaç için yolda geçen süreler.

4-Zorunlu ve teknik arızalar nedeniyle işçinin iş başında bulunup da çalışmadığı süreler.

5- İşverence işçiye mesai saatleri içinde verilen mazeret izinlerinde geçen süreler,

6- Zorunlu ya da zorlayıcı sebeplerden dolayı işin kendiliğinden, işverence ya da idari mercilerce işin kısmen ya da tamamen durması sonucu işçinin çalışamadığı ya da eksik çalıştığı süreler,

7-Şoför işçilerin işlerini yaparken oluşan trafik kazaları nedeniyle hastane, karakol ve mahkemelerde geçen süreler.

8-Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek için verilen süreler,

9-6331 sayılı Yasa kapsamında işçilerin işverence gönderildikleri eğitimlerde geçen süreler,

10-Sendikanın yönetim organlarında görev alan üyelerinin, İşyeri sendika temsilcilerinin, işyerindeki kurul üyelerinin (Disiplin Kurulu, İzin Kurulu, İSİG Kurulu vb.) görevlerini icra ettikleri süreler ile sendikal izinde bulundukları süreler,

11- Regl ve menapoz izin süreleri,fiilen çalışılmış olarak kabul edilir.

 

 

 

C) İsin Düzenlenmesi

 

İŞ SÜRESİ (ÇALIŞMA SAATLERİ)

Madde - 33

Haftalık iş süresi 40 saattir. Bu süre, günde 8 saati geçmemek üzere, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. Şu kadar ki; cumartesi günleri kısmen çalışılan işlerde, sürenin cumartesi çalışmasından artan kısmı beş eşit parçaya bölünür.

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında işçilere 1 saatlik yemek molası, yemekten önceki ve sonraki çalışma sürelerinin ortalama bir zamanında ise 20 dakikalık çay molası verilir.

Yemek molası iş süresinden sayılmaz; çay molaları ise iş süresine dâhildir.

 

VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA

Madde - 34

1.         İşin gerektirdiği durumlarda işçiler iki veya üç vardiya halinde çalıştırılabilirler. Şu kadar ki; vardiya saatlerinin düzenlenmesinde Sendika baştemsilcisinin oluru gereklidir.

2.         İşçi rızası hilafına bir haftadan ve her durumda iki haftadan fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz.

3.         İşçi, vardiya değişimlerinde 32 saat geçmedikçe işe çağrılamaz.

4.         Üç saati aşan kısmı gece dönemine giren çalışmaların tümü gece çalışması sayılır.

5.         Vardiya başlangıç ve bitiş saatlerinin, 24.00-06.00 saatleri arasına gelmeyecek şekilde ayarlanması esastır.

 

GECE ÇALIŞMASI ve ÜCRETİ

Madde - 35

Gece saat 19.00'da başlayarak saat 06.00'ya kadar süren 11 saatlik gün dönemidir.

Gece çalışmaları için ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin %45 fazlasıdır.

Saat 19.00 ile 20.00 arasında vardiya değişiminde Belediye araçları servis olarak kullanılır.(Bu araçlarla vardiya değişimleri gerçekleştirilir.)

 

FAZLA ÇALIŞMALAR ve ÜCRETLERİ

Madde - 36

Bu sözleşme ile tespit edilen günlük veya haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır.

1. İşçiye, rızası alınmak koşuluyla gündüzleri 3, geceleri 2 saate kadar fazla çalışma yaptırılabilir.

2. Fazla çalışmalar -ücret yerine- izinle karşılanamaz.

3. Gündüz yapılan fazla çalışmaların ücreti normal ücretin, gece yapılan fazla çalışmaların ücreti ise gece ücretinin % 100 fazlasıdır.

4. Fazla çalışmaların yarım saatten az kısımları yarım saat, yarım saatten fazla kısımları ise 1 saat olarak hesaplanır.

5. Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılamaz.

6. Yangın, sel, deprem gibi zorunlu hallerde yaptırılacak fazla çalışma için işçinin rızası aranmaz. Ancak, fazla çalışma ücretlerine ilişkin hükümler saklıdır. Hafta tatili ve Ulusal Bayram günlerinde çalıştırılan işçiye günlük 2 ilave yevmiye ödenir.

 

İŞE GEÇ GELME

Madde - 37

Yangın, sel, deprem gibi genel zorlayıcı nedenler ya da ortak hayat deneyimlerine göre kabul edilebilir özürleri nedeniyle işe gelemeyen veya geç gelen işçiler, gelemedikleri süre için ücretli izinli sayılırlar.

Yukarıda sayılan haller dışında ayda 4 defayı ve her defasında 1'er saati aşmayan geç gelmelerde, işçinin geçerli özrünün var olduğu kabul edilir; ayrıca bir beyan ve ispat aranmaz.

 

IV. BÖLÜM

ÜCRETLER ve SOSYAL YARDIMLAR

 

GÜNLÜK ÜCRETİN TANIMI

Madde - 38

Günlük ücret; işçinin, her türlü tazminat, prim, ikramiye, sosyal yardım vb. yan ödemeler hariç, fakat kıdem zammı dâhil olmak üzere, esas işi karşılığında bir gün için aldığı ücrettir.

 

TABAN ÜCRET

Madde - 39

Günlük ücretin tabanı İşçilerin 28.02.2021 tarihinde almakta oldukları ücrettir. Deneme süresi dâhil, işyerlerinde geçen her hizmet yılı için bu tabana ayrıca 81,36 TL kıdem zammı eklenir.(tam yıldan artan veya bir yıldan eksik süreler yıl olarak hesaplanır).

Taban ücrete yükseltme işlemi, aşağıdaki maddede sözü edilen ücret zammı yerine geçmez ve ona mahsup edilemez; ücret zammı, bu işçiler hakkında taban ücrete eklenerek uygulanır.

 

ÜCRET ZAMMI

Madde - 40

Sözleşme kapsamındaki işçilerden 28.02.2021 tarihindeki günlük ücretleri 01.03.2021 tarihinden itibaren almakta oldukları günlük ücretlerine ve Sosyal Haklarına % 20 oranında zam yapılır  

 

SORUMLULUK ZAMMI ve DİREKSİYON PRİMİ

Madde - 41

Sözleşme kapsamındaki işçilerin aylık ücretlerine 203,11.-TL. sorumluluk zammı eklenir.

Kadrolarına bakılmaksızın fiilen şoför ve iş makinesi operatörü olarak çalışan işçilere her ay için 117,01-TL. direksiyon primi verilir.

 

İKRAMİYE

Madde - 42

İşçilere 6772 sayılı Yasa gereğince verilen ilave tediyeden ayrı olarak, yılda 30'ar günlük ücretleri tutarında 2 ikramiye verilir.

İlave tediyeler mevzuatın öngördüğü zamanlarda; 30'ar günlük ikramiyeler ise her yıl Nisan ayının 30’u ve Eylül ayının 10’u tarihinde ödenir.

 

1 MAYIS ÖDEMESİ

Madde - 43

Her yıl 30 Nisan tarihinde işçilere net 960,00.-TL 1 Mayıs Ödemesi verilir.

 

 

GEÇİCİ GÖREV YARDIMI

Madde - 44

Geçici görevle Belediye sınırları dışına gönderilen işçilere, Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

 

AİLE-ÇOCUK ve ÖĞRENİM YARDIMI

Madde - 45

1.657 sayılı Yasaya tabi Devlet memurlarına ödenen aile ve çocuk yardımı miktarları işçilere de net olarak ödenir.

2.İşçilere ayrıca her yıl en geç 15 Eylül tarihinde;

İlköğretimde okuyan her çocuk için 263,50-TL

Lise ve Dengi okullarda okuyan her çocuk için 374,29 - TL

Yüksek öğrenim gören her çocuk için 1.002,94.-TL. öğrenim yardımı verilir.

3.Yüksek öğrenim Primi

Sözleşme kapsamındaki işçilere; her ay maaşlarıyla birlikte ödenmek üzere,

Ön Lisans mezunlarına Net 228,20,TL.

Lisans mezunlarına Net 342,00 TL.

   Yüksek lisans mezunlarına Net 456,00 TL yükseköğrenim pirimi ödenir. 

 

   Rehabilitasyon yardımı; 3 Aralık dünya engelliler günü için Özürlü çocuğu olan işçilere (özürlü olduğunu raporla belgelemek kaydıyla) Her yıl Aralık ayın 15’nde Net 350,00-TL. rehabilitasyon yardımı ödenir.

   

ÖĞLE YEMEĞİ- YEMEK YARDIMI

Madde- 46

İşçilere, çalıştıkları her gün için 15.79 TL üzerinden %20 arttırıldıktan sonra net 3.00 TL eklenerek yemek yardımı verilir.

 

HASTALIK YARDIMI

Madde - 47

Hastalık nedeniyle istirahatli bulunan işçilerin, SGK tarafından ödeme yapılmayan ilk iki güne kadar olan ücretlerinin tamamı, ilk iki günden sonraki ücretlerinin Sosyal Sigortalar Güvenlik ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla kısmı ve her durumda sosyal yardımların tamamı işverence ödendikten başka işçinin bu günlere ilişkin SGK primleri de eksiksiz yatırılır.

 

YAKACAK YARDIMI

Madde - 48

İşçilere, her ay 505,75-TL. yakacak yardımı verilir.

İşverenle Sendikanın anlaşmalarıyla yakacak yardımının kömür ve odun olarak verilmesi halinde işçi parasal talepte bulunamaz.

 

GİYİM ve KORUYUCU EŞYA YARDIMI

Madde - 49

1.GİYİM YARDIMI İşçilere, kadrolarına bakılmaksızın yılda iki eşit taksitte olmak üzere mayıs ayında 856,80-TL., kasım ayında 856,80-TL.olmak üzere toplam 1.713,60-TL. giyim yardımı verilir.

2. Mevzuat gereği verilmesi gereken demirbaş ve koruyucu eşya dışında;

Bütün işçilere 3 yılda bir net 864,68.-TL ödenir.

Mezbahane kasapları ile su işleri, bayındırlık vb. görevlerde çalışan işçilere 6 ay miatlı lastik çizme, Temizlik işçilerine boy muşambası, yağmurluk ve eldiven verilir.

 

KİRA YARDIMI

Madde - 50

İşçilere, kira yardımı olarak her ay 183.28-TL. verilir.

 

EK GIDA YARDIMI

Madde -51

Raporlu ve izinli günler hariç; İşçilere her gün için 6,04.-TL. ek gıda yardımı (süt ve yoğurt bedeli olarak) verilir.

 

TEŞVİK PRİMİ

Madde - 52

Şoförler hariç olmak üzere, fiilen temizlik, kanalizasyon, itfaiye çalışanları, santral operatörü, kademede çalışanlar ve mezbaha işyerinde çalışan işçilere her ay için 214,04.-TL. teşvik primi ödenir.

 

BAYRAM YARDIMI

Madde- 53

 

a) 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi olarak anılan ve işçi sınıfının haklı bir başkaldırısını anmak adına 15 Haziran’da bütün sendika üyesi işçilere net 1.080,00.-TL. verilir.

b) İşçilere Muharrem ayında net 360,00.-TL. Aşure yardımı verilir.

 

 

BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA

Madde- 54

Yasa Hükümleri Uygulanır.

 

KONUT ve ARSA YARDIMI

Madde- 55

İşveren, sendika veya bağlı bulunduğu konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapımını kolaylaştırmak, konut yapı kooperatiflerine yardımda bulunmak, gecekondu önleme bölgelerinde sosyal konut inşa etmek gibi ödeneklerden yardım ve arsa tahsis etmeyi, gereken yol, su, kanalizasyon, plan proje gibi belediye olanaklarından yararlandırır.

 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Madde- 56

İşveren; folklor, müzik koroları, saz kursları gibi kültürel çalışmalarda olanaklar ölçüsünde gerekli salon araç-gereç, servis vb. konularda her türlü kolaylığı gösterir ve gerekli yardımları yapar.

 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR

Madde- 57

1.         Çocuğunun doğumunu belgeleyen işçiye, doğan her çocuk için 273,19.-TL. doğum yardımı verilir. (Bebeğin ölü doğması halinde doğum ve ölüm yardımı birlikte verilir.)

2.         İşçinin evlenmesinde 5.095,00.-TL. evlenme yardımı verilir.

3.         a) İşçinin ölümünde eşine, yoksa çocuklarına, bunların da yokluğunda bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarına 8.395,00.-TL. ölüm yardımı verilir.

                        b) İşçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümünde eşine, yoksa çocuklarına, bunların da yokluğunda bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarına 30.702,00-TL. ölüm yardımı verilir.

Ölüm olayı, işverenin kusuru sonucu meydana gelmişse bu yardım 3 kat olarak ödenir. Hak sahiplerinin, genel hükümler çerçevesinde tazminat isteme hakları saklıdır.

                        c) İşçinin ölümünde, o yıl içinde alması gereken sosyal yardımların tamamı yukarıda sayılan hak sahiplerine ödenir.

4.         İşçinin çocuğunun, eşinin, kardeşinin, anne veya babasının ya da bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarından birisinin ölümünde 1.405,00.-TL. ölüm yardımı verilir.

5.         Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerden zarar gören işçiye 3.414,00.-TL. afet yardımı verilir. Zararın boyutuna göre bu miktar 10 katına kadar artırılır.

 

            BANKA PROMOSYONU

            Madde – 58

İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerle ilgili bankalarla yapmış olduğu maaş promosyonu anlaşmasında belirlenen promosyon miktarının tamamını sendika üyelerine verir. 

Bu işlemlerin yürütümü bakımından; 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, promosyon konusunda bankalarla görüşmeleri yürütecek olan üç kişilik komisyonun bir üyesi İşyeri Sendika Baştemsilcisi, baştemsilcinin bulunmaması halinde İşyeri Sendika Temsilcisi olacaktır.

 

 

 

ÖDEMELER-ÜCRET HESAP PUSULASI

Madde - 69

1. Ödemeler:

a) Aylık ücret ve aylık sosyal yardımlar en geç her ayın 15. günü ödenir.

Ayın son 15. günü yıllık ücretli izinlerine rastlayan işçilere, en geç izinden önceki son iş günü ödeme yapılır.

b) Dönemsel sosyal yardımlar için de -ilgili maddelerde başka bir zaman belirtilmemişse- aynı esaslar geçerlidir.

c) Doğum, evlenme, hastalık, ölüm, doğal afet vb. olaya bağlı yardımlar, ilişkin oldukları olayın belgelendiği tarihte hemen ödenir.

d) Her ne sebeple olursa olsun ödemelerde gecikme olması halinde, herhangi bir talebe gerek olmaksızın, gecikilen süre için asıl alacağa, bankalarca ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirdikleri en yüksek işletme kredisi faiz oranı üzerinden faiz uygulanır.

2. Ücret Hesap Pusulası:

İşveren her ödemede işçiye, ödemenin hesabını gösterir, imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan bir hesap pusulası vermek zorundadır.

Bu pusulada; ait olduğu işçinin kimliği, ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her türlü eklemeler tutarı ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her türlü kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

 

 

 

 

 

V. BÖLÜM

TATİL ve İZİNLER

GENEL KURAL

Madde- 60

1. Aşağıdaki maddelerde sözü edilen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile bu sözleşmede ücretsiz olduğu belirtilmeyen her türlü izin ve istirahat süreleri, çalışılmış süreler gibi kabul edilerek, bir iş karşılığı olmaksızın ücretleri tam olarak ödenir.

2. Ücretsiz olanlar da dâhil, sözleşmede sözü edilen tatil ve izinlerin tümü işçinin kıdeminden sayılır.

 

HAFTA TATİLİ-ÇALIŞMA ÜCRETİ

Madde- 61

İşçilerin hafta tatili, ilke olarak cumartesi ve pazar günleridir. Haftalık 40 saatlik çalışma süresini diğer 5 günde tamamlayan işçi bu iki gün hafta tatiline hak kazanır. İşçilere:

a) Cumartesi veya pazar günlerinden birinde hiç çalıştırılmamak,

b) Bu günlerdeki çalışmalarında normal ücretin 3 (1+2) katı uygulanmak,

koşulu ile hafta tatilinde de çalışma yaptırılabilir.

Şu kadar ki; yıllık ücretli izin süresinin hesabında, cumartesi ve pazar günleri hafta tatili olarak kabul edilir.

Hafta tatilinin takip eden maddede belirtilen tatil sürelerine rastlaması durumunda o maddenin II. bendi hükmü uygulanır.

 

ULUSAL BAYRAM ve GENEL TATİL GÜNLERİ-ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

Madde- 62

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ile tatil süreleri şunlardır:

1. Yılbaşı: 1,5 gün (31 Aralık günü öğleden sonra başlamak üzere),

2. 21 Mart Nevruz Bayramı (21 Mart günü)

3. Dünya Emekçi Kadınlar Günü ( 8 mart günü yalnız kadın işçilere )

4. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü için 25 Kasım günü idari izin

5. Dünya genelinde her yıl haziran ayının son haftasında yapılan Onur haftası etkinliği dolayısı ile LGBT li bireyler o hafta içerisinde 1 gün idari izinli sayılırlar.

6. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün (23 Nisan günü),

7. 1 Mayıs İşçi Bayramı: 1 gün (1 Mayıs günü),

8. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün (19 Mayıs günü),

9. Zafer Bayramı: 1 gün (30 ağustos günü),

10. Cumhuriyet Bayramı: 1,5 gün (28 Ekim günü öğleden sonra başlamak üzere),

11. Şeker Bayramı: 3,5 gün (Arife günü öğleden sonra başlamak üzere),

12.Kurban Bayramı: 4,5 gün (Arife günü öğleden sonra başlamak üzere

13.Muharrem aynında ( 12 İmam )aşure gününde 1 gün idari.

II. İşçinin, yukarıdaki tatil sürelerinde çalıştırılmaması esastır.

Ancak, zorunlu hallerde işçiye:

a- En az 3 gün önceden duyurulmak (bu duyurunun onaylı bir örneği işyeri baş temsilcisine verilir),

b- Bu maddede sözü edilen tatil günlerinde normal ücretin 3 (1+2) katı uygulanmak koşulu ile çalışma yaptırılabilir.

Şu kadar ki; her durumda işçiye, Şeker ve Kurban Bayramlarında (bayramın son günü olmamak üzere) birer gün tatil verilir.

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Madde- 63

1. İşe girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olan işçilere, aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin verilir.

a) Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 25 iş günü,

b) Hizmet süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 30 iş günü,

c) Hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanlara 30 iş günü.

İzinlerini, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, istemeleri halinde ayrıca 10 güne kadar kıdemden sayılan ücretsiz yol izini verilir.

2. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan; hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri" ile "Ücretli Sosyal İzinler" başlıklı maddenin 2,4,5,6,7 ve 9. bentlerinde sayılan izinler ve hastalık veya istirahatta geçen süreler, izin süresine eklenir; işveren tarafından verilmiş ücretsiz izinler ise yıllık ücretli izin süresinden düşülmez.

3. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür).

4. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, sözleşme uyarınca işçiye verilmiş ücretli ve ücretsiz bütün izinler veya işçinin izinli sayıldığı süreler, çalışılmış gibi sayılır.

 

 

 

ÜCRETSİZ ÖZÜR İZİNİ

Madde - 64

İhtiyaç duyan işçilere yazılı istemleri halinde, yılda 90 güne kadar kıdemden sayılan ücretsiz izin verilir. Talep olması halinde gerekirse kıdemden sayılmamak şatı ile 1 yıla kadar ücretsiz izin verilebilir

Bu izin, ücretli doğum izninin sonunda istenmişse veya özrün ciddiyeti işverence kabul edilirse, süre 6 aya kadar çıkar.

 

ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER (OLAYA BAĞLI İZİNLER)

Madde - 65

1. Evlenen işçiye 10 iş günü,

2. Eşi doğum yapan işçiye 5 iş günü,

3. Çocuğu evlenen veya sünnet olan işçiye 3 iş günü,

4. Eşi veya çocuğu ölen işçiye 10 iş günü,

5. Anne, baba veya kardeşi ölen işçiye 10 iş günü,

6. Amca, hala, dayı, teyze, dede, nine, kayınvalide veya kayınpederi ölen işçiye 5 iş günü,

7. Yangın, su baskını, deprem vb. doğal afetlere uğrayan işçiye, olayın boyutu daha fazlasını gerektirmiyorsa 10 iş günü,

8. Eşi, çocuğu, kardeşi, anne ya da babası bir sağlık kuruluşunda yatarak tedavi gören işçiye, yakınına refakat edebilmesi için sağlık kuruluşundaki tedavi süresi kadar,

9. Doğum yapan kadın işçiye doğumdan önce ve sonra 8'er olmak üzere 16 hafta,

10 Ev değiştiren işçiye 3 iş günü

11. 1,5 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçiye, çocuğunu emzirmek ve dilerse çalışma saati başında veya sonunda kullanmak üzere, günde iki saat,

12. İşyerinden birinin ölümü halinde cenaze törenine katılmak üzere, gerekli sayıda işçiye yeteri kadar, ücretli izin verilir.

13-Kadın işçilere, her ay kendilerinin belirleyeceği bir günde Regl ve Menopoz tarihte 1 gün izni verilir.

İşçilere ayrıca, resmi kuruluşlardaki işlerini izleyebilmeleri esas amacıyla, ayda bir gün ücretli sosyal izin verilir. Yıl içinde bu izinden hiç yararlanmamış işçilerin yıllık ücretli izinlerine, 6 iş günü eklenir.

Cenazenin, işyerinin bulunduğu şehirden başka bir şehre nakledileceği durumlarda, 4,5 ve 6. bentlerdeki izinlere 3 gün daha süre eklenir.

 

VI. BÖLÜM

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

GENEL SAĞLIK ve GÜVENLİK KOŞULLARI

Madde - 66

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğindeki konuları işyerinin ve işin özelliğine ve ilgili kurulların vereceği raporlara göre eksiksiz yerine getirir.

Ancak işçiler, işveren tarafından yılda en az bir kez akciğer ve gerekli diğer sağlık kontrolünden geçirtilirler.

 

İŞYERİ DIŞINDA HASTALANMA

Madde - 67

Hastalığı nedeniyle işyerine gelemeyen işçi durumu uygun yollarla işyerindeki yetkililere bildirir.

Bu durumdaki işçinin, resmi herhangi bir kuruluştan alacağı raporu işyerine vermesi yeterlidir; Ayrıca SGK sağlık kuruluşlarından rapor getirmesi istenmez.

SGK sağlık kuruluşlarından veya bu kurumun onay verdiği diğer sağlık kuruluşlarından alınacak rapor nedeniyle işçilerin iş akdi feshedilemez.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

Madde - 68

1. Kurulun Oluşması:

Kurul, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen kimselerden oluşur.

2. Kurulun Görevleri, Yetkileri ve Çalışması:

a) İşyerinde iş kazalarını önlemek için araştırmalar yapmak ve önlemlerin alınmasında işveren vekiline yardım etmek,

b) Bir iş kazası meydana geldiğinde kazanın oluş şeklini ve teknik nedenlerini belirten bir rapor düzenleyerek, işveren vekilini haberdar etmek,

c) İşyerinde tehlikeli görülen hususları saptayarak, durumun düzeltilmesi için önerilerde bulunmak,

d) İş kazaları ve yangını önlemeye yarayacak duvar panoları, flamalar, projeksiyon gösterileri vb. öğretici nitelikte malzeme sağlamak ve göstermek,

e) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

Kurul, kendi üyeleri arasından bir raportör seçer. Gerektiğinde tarafların istemi üzerine derhal, diğer hallerde Kurul Başkanının saptayacağı zamanlarda toplanarak çalışır.

 

HASAR ve ZARAR TESPİT KURULU

Madde - 69

1. İşçinin neden olduğu hasar ve zararların tespit ve tazmini için işyerinde 5 kişiden oluşan Hasar ve Zarar Tespit Kurulu kurulur.

Bu kurul; 2 işveren temsilcisi, 2 sendika temsilcisi ve olayın özelliklerine göre, işyerinde olan, işten anlar ve İşverenle Sendikanın ortaklaşa belirleyecekleri 1 kişiden oluşur.

2. Olay anında sendika temsilcisi işyerinde bulunmadığı takdirde işyeri sendika baş temsilcisinin önereceği bir kişi kurulda görev alır. Sendika temsilcisinin imzası olmadan tutulan hasar ve zarar tespit tutanağı geçerli sayılmaz. Ancak, sendika temsilcisi görüşlerini belirtmek suretiyle her durumda tutanağı imzalamak zorundadır.

3. İşveren, kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu Kurulun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ve ilgili malzemeyi sağlar. Ölüm ile sonuçlanan iş kazası sonucu, kazayı yapan işçiye 3 gün ücretli moral izni verilir.

 

 

HASAR ve ZARAR TESPİT TUTANAĞININ İÇERİĞİ

Madde - 70

Hasar ve Zarar Tespit Tutanağında:

a) Olayın niteliği ve oluş şekli,

b) Oluşan hasar ve zararın işçinin kasıt, kusur veya ihmalinden mi ileri geldiği,

c) Hasar ve zararın miktarı ve işçi tarafından ödenmesi gereken kısım, belirtilir. Tutanak ve ekleri ilgililerin bağlı bulunduğu işveren vekiline sunulur.

d) İşveren tarafından, hasar bedelinin ödenmesi için ilgiliye veya ilgililere bu tutanak tebliğ edilir. Bu tutanağa itirazı olan işçinin mahkemeye başvuru hakkı vardır.

Araçlardaki hasar ve zarar durumu, olanaklar ölçüsünde fotoğraf ile belgelenir.

Kurul, gerektiğinde bilirkişiye başvurabilir.

 

HASAR BEDELİNİN ÖDENMESİ

Madde- 71

1- İşverene ait çeşitli araç ve gereçlerde işin görülmesi esnasında oluşan ve Hasar ve Zarar Tespit Kurulu'nun hasar ve zarardan işçiyi sorumlu tuttuğu kısmın ödenmesine ilişkin olarak;

a) İşveren tarafından hasar bedelinin ödenmesi için ilgiliye veya ilgililere Kurulun tuttuğu tutanak tebliğ edilir. Bu tutanağa işçinin mahkemeye başvuru hakkı vardır.

b) Hasar bedeli 10 günlük ücreti geçmiş ise ödenecek aylık miktar, işveren ve işçi arasında anlaşarak belirlenir.

c) Hasar bedeli 10 günlük ücretinden düşük ise, işçinin işveren emanetinde bulunan 10 günlük ücretinden mahsup edilir. Daha sonra ayda 3 olmak üzere 10 günlük ücret kesilerek yeniden emanete alınır.

İşçinin maaşından yapılacak kesintiler ayda üç yevmiyeyi aşamaz.

2- Trafik kazası sonucu meydana gelen zarar ve tazminatın hasar ve zarar komisyonu veya idari-adli mercilerce yapılan tespiti sonucu;

a) Sürücünün kusur oranı, 3/8'e kadar (3/8 dahil) olduğu taktirde zararın tamamı işveren tarafından karşılanır ve sürücü hakkında idari soruşturma yapılmaz.

b) Sürücünün kusur oranı, 4/8 ve 5/8 olduğu taktirde şoförce karşılanması gereken zararın % 80'i işveren tarafından,

c)Sürücünün kusur oranı, 6/8 ve 7/8 olduğu taktirde şoförce karşılanması gereken zararın % 65'i işveren tarafından,

d)Sürücünün kusur oranı, 8/8 olduğu taktirde, şoförce karşılanması gereken miktarın % 50'si işveren tarafından karşılanır.

Üçüncü kişilere ödenecek hasar ve tazminatlarda da aynı yol uygulanır.

3- Hasara sebebiyet veren olayın; işçinin kasıt, kötü niyet veya alkol almasından kaynaklandığının yargı kararı ile saptanması hallerinde işçi bu maddedeki istisnalardan yararlanamaz.

İşveren sözleşmede belirtilen durumlar dışında, zarar karşılığı gibi nedenlerle işçi ücretinden kesinti yapamaz.

 

   ENGELLİ İŞÇİLERİN HAKLARI

Madde -72

1- İşveren, engelli işçinin çalışma koşullarını iyileştirmek, işinde ve işyerinde engellilik durumunu gözeterek gerekli her türlü tedbir ve düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür. İşçinin raporunda yer alan çalışabileceği işlere ilişkin kısıt ve belirlemelere mutlak olarak uyulur. İşçinin çalıştığı iş ve işyerinin çalışma koşullarının uygun hale getirilememesi durumunda işçi esas işine uygun başka bir iş ve işyerinde görevlendirilir.

2- Engelli işçinin kendisine ya da engelli eşi ve çocuğu olan işçilere, sağlık raporları doğrultusunda gerekli olan her türlü protez, koltuk değneği, akülü tekerlekli sandalye ve benzeri araçların temini hususunda işverence gerekli maddi katkılar sağlanır.

3- İşçilerden en az %40 ve üzeri engelli çocuğu olanlara engellilik raporuna dayalı ve çalışan ebeveynlerden sadece biri tarafından kullanılmak üzere, toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

4- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası’nın ilk günü olan 10 Mayıs günü engelli işçiler ücretli izinlidir.

5- Olumsuz hava şartları sebebiyle iş gelişinde ve çıkışında zorluk yaşaması muhtemel olan engelli personele gerekli kolaylık sağlanır. İşyerinde çalışan engelli işçiler, kamu çalışanı engellilere verilen tüm idari izinlerden aynı şekilde yararlanır.

6- Bakanlar Kurulu kararı ya da cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ilan edilen idari izin günlerinde engelli işçiler çalıştırılamaz.

 

SALGIN HASTALIK KOŞULLARINDA ÇALIŞMA ESASLARI

Madde -73

Yerel ya da ulusal düzeyde veya işyerinde insanların sağlığını ciddi bir biçimde tehlikeye düşürecek bir salgın hastalığın ortaya çıkması durumunda işyerindeki çalışma esaslarını ve işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin alınacak tedbirleri belirlemek üzere işyerinde “İşyeri Salgınla Mücadele Kurulu” oluşturulur.

Kurulun oluşumu ve çalışma esasları:

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

1- Belediye başkanı, şirket genel müdürü ya da görevlendirdiği vekili,

2- Sendikanın görevlendirdiği iki kişi,

3- İşverence belirlenmiş birim amirlerinden iki kişi,

4- İşyerindeki İSİG Kurulu üyeleri.

Kurul başkanı belediye başkanı, şirket genel müdürü ya da yetkilendirdiği vekilidir. Kurul toplantılarına ihtiyaç duyulması halinde alanında uzman kişi ya da meslek örgütü temsilcilerinden de katılım sağlanır.

Kurul, salgın hastalık riskinin ortaya çıktığı koşullarda olağanüstü olarak toplanır ve ihtiyaca göre düzenli olarak toplantılarını yapar. Kurul işyerinde alınacak tedbirler ile çalışma esaslarının belirlenmesine yetkilidir. Bu tedbirler ele alınırken işyerindeki toplu iş sözleşmesi hükümleri ve işçilerin bundan doğan mali ve sosyal hakları saklıdır.

Kurul kararları işverenlikçe ilgili birimlere yazılı olarak bildirilir ve işyerlerinde ilan edilir. Kurul üyeleri alınan kararlarının işyerlerinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye ve aksaklıkların tespit edilmesi durumunda sorunu rapor etmeye yetkilidir.

Kurul her bir müdürlük, birim ve işyeri özelinde çalışma esaslarını ve işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin alınacak tedbirleri belirler. Bu tedbirler yazılı olarak ilan edilir. İşçilerin alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirme ve eğitimi ilgililerce hızla yerine getirilir.

 

Kurul çalışmalarıyla;

İşyerinde çalışan riskli ve dezavantajlı kişilere ücretli idari izin verilmesi, (Kronik rahatsızlıkları bulunan, engelliler, hamile işçiler, emziren anneler, salgının daha çok etkide bulunduğu riskli gruplar)

İşyerinde çalışan sayısı, zorunlu iş ve hizmetlerin yürütümünü sağlayacak asgari bir düzeye indirilmesi,

İşyerlerinde çalışma saatlerinin düşürülmesi, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma vb. uygulamalara geçilmesi,

İşyerlerinin temizlik, hijyen ve gerekli sağlık koşullarının sağlanması ve düzenli olarak takibinin sağlanması,

İşyeri hekimleri ve sağlık görevlilerince işyerlerinde düzenli sağlık taraması ve kontrolü yapılması,

İşverenlikçe salgın hastalık tespitine dönük gerekli tarama testlerinin yapılması,

İşyerlerinin fiziksel ve ergonomik koşulları hastalık bulaş riskini engelleyecek bir biçime dönüştürülmesi,

İşyerinde işçilerde ortaya çıkan vakalarda iş kazası kayıtlarının tutulması vb. önlemlerin alınması sağlanır.

 

Yeni çalışma biçimleri ve bunlara ilişkin esaslar:

Salgınla mücadele kapsamında, işçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla işyerlerinde işin kısmen ya da tamamen durması,  haftalık çalışma süresinin altında çalışılması, idari izin verilmesi vb. uygulamalara geçilmesi durumunda işçilerin fiilen çalışmadığı süreler fiilen çalışılmış olarak kabul edilerek işçilerin mali ve sosyal hakları (yol ve yemek ücretleri dahil) tam olarak ödenir.

Bu süreler haftalık çalışma süresinin ve yıllık ücretli izin hesabında çalışılmış gibi sayılır. İşçilerin SGK primleri tam olarak yatırılır.

Uzaktan çalışma yapılması durumunda işveren işçilerin işlerini yapabilmesi için gerekli araç ve gereçleri sağlamaya, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almaya, işçi de görevini ifa edeceği yeri bildirmeye yükümlüdür. Uzaktan çalışma uygulamasında işçilerin günlük çalışma ve ara dinlenmeleri sürelerine bağlı kalınır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Madde -74

1-İşveren, sendika üyesi işçiler hakkında edindiği bilgileri sadece sosyal güvenlik, vergi yükümlülüğü işçi sağlığı ve güvenliği gibi mevzuattan kaynaklanan durumlar gibi yasal zorunluluk hallerinde toplanabilir, kullanabilir. İşveren,  gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bütün bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

2- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ile işbu toplu iş sözleşmesinin ilgili hükümlerine dayalı olarak sendikanın talebi doğrultusunda işverenin bildirmekle yükümlü olduğu liste ve çizelgeler (aidat kesinti listesi, işe giriş-çıkış listesi, emekli vb.) işverence sendikaya gönderilir. Yine toplu iş sözleşmesinin uygulanmasına dönük ücret, mesai, vardiya, kadro, pozisyon vb. çizelgeler de sendikanın talep etmesi durumunda işverence sendikaya gönderilir. Bu işlemler yasak kapsamında değerlendirilemez.

3- İşveren sendika üyesi işçilerin elektronik ortamda kayıt altında tuttuğu kişisel verilerini korumak, işlenmesini ve erişilmesini önlemek üzere en üst düzeyde önlem alarak uygun koruma yazılımlarını edinip, kullanmak meydana gelecek siber saldırılara karşı bütün koruma önlemlerini almakla yükümlüdür. İşveren gerektiğinde bu önlemleri sendikaya izah edecektir.

4-İşten ayrılan işçilerin bilgileri, en son yasal takip süresi için gereken zamanaşımı süresinden sonra silinir.

 

 

 

 

VII. BÖLÜM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

DİSİPLİN KURULU-GÖREVİ ve ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde - 75

1. Disiplin Kurulunun kararı olmadıkça işçilere ihtar hariç ceza verilemez. İşçilere, sözleşmedeki ilkeler ve sözleşme ekinde belirtilen cezalar dışında ceza verilemez.

2. 7 üyeden oluşan Disiplin Kurulu, disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra karar verir.

Kurulun, 4 üyesini İşveren diğer 3 üyesinden biri Kadın olarak Sendika atar; aynı sayıda yedek üyeler de taraflarca atanır. Kurul Başkanı, Kurul üyelerince seçilir.

3. Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki bir odada sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren bu odanın gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ve diğer ihtiyaçlarını karşılar.

4. Disiplin Kurulu, Kurul başkanının 5 gün önce yapacağı, işlenilen fiilin ve kurula sevk edilenin adının da bulunduğu yazılı çağrı üzerine toplanır.

Kurul, ihraç kararı dışındaki kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

5. Disiplin Cezaları:

İşçiye verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

a) İhtar: İşçiyi, görevinde dikkate davettir. İtiraz edilemez. Belediye Başkanı ve Genel Sekreteri ile Belediye Başkan Yardımcıları tarafından verilebilir.

b) Gündelik Kesimi: İşçinin ücretinden 3 gündeliğe kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için 1 gündelik tutarından fazla olmamak üzere uygulanır.

c) İhraç: İşçinin iş akdinin feshedilmesi demektir. Disiplin Kurulunca bu cezaya ancak oybirliğiyle karar verilebilir.

6. Disiplin soruşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya fiili öğrendikleri tarihten itibaren 30 gün içinde disiplin soruşturması açılabilmekle beraber, aşağıdaki hallerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin soruşturması akim kalır ve işçiye ceza verilemez.

7. Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili amirlik, en geç 6 iş günü içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak, işçiyi Disiplin Kuruluna sevke yetkili makama verir.

a) Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde noksan hususlar varsa (tanık ifadeleri, hakkında soruşturma yapılan işçinin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgelerini en çok 6 iş günü içinde Kurula sevk eder. İşçinin yetkili makamlarca Kurula sevki halinde, gerekli görüldüğü veya Kurul üyelerinden birinin teklifi halinde, Disiplin Kurulunda işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına olanak tanınması zorunludur.

b) Disiplin Kurulu ilke olarak, belgelerin kurula sevkini takip eden 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelemeyi yaparak karar verir.

8. Disiplini bozan bir fiilden dolayı ceza alan işçi, cezanın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı fiili tekrar işlerse Ceza Cetvelinde o fiil için belirlenen ceza kategorisindeki cezalar sırası ile uygulanır (1 yıl geçtikten sonra meydana gelen disiplin suçlarına tekerrür hükümleri uygulanmaz).

9. Disiplin Kurulunca verilen ihraç cezası kararları, kararın feshe yetkili makama tevdii tarihinden itibaren 6 iş günü geçtikten sonra uygulanamaz.

10. Disiplin Kurulu kararları yazılı olarak ve nedenleri belirtilerek tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanamaz.

Kurulun ihraç kararları 6 iş günü içinde taahhütlü mektupla ilgilinin ev adresine postalanmak suretiyle tebliğ edilir.

Disiplin Kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

  11. Kadın işçilere ve ve LGBTİ +yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında kadın ve LGBTİ + Kadinin  beyanı esas kabul edilir. İşverence gerekli her türlü tedbir alınarak Disiplin Kurulu’nca konu ivedilikle sonuçlandırılır.

Bu gündemli toplantılarda Disiplin Kurulu’nda bulunan üyelerden işveren ve sendika tarafının çoğunluğu kadın üye olmak zorundadır. İşyeri Disiplin Kurulu’nda kadın üye bulunmuyor ise taraflar bu gündeme özgü en az birer kadın üye görevlendirir. Dosya, şikayetçi kadın işçinin talebi ve hakları gözetilerek gizlilik prensibine bağlı olarak görüşülür.

 

YÜRÜRLÜK ve İMZA

Madde- 76

76 esas ve 2 geçici madde ve 1 ek madde ile ceza cetvelinden oluşan ve taraflarca 16.03.2021 tarihinde imzalanan bu toplu iş sözleşmesi 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girer; 28.02.2022 tarihinde sona erer.

 

GEÇİCİ MADDE- 1

Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce işçiye verilmiş bulunan disiplin cezaları bir defaya mahsus olmak üzere tüm sonuçlarıyla birlikte affedilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE- 2

Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren meydana gelen tüm artış farkları imza tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde ödenecektir.

 

EK MADDE–1

Kadın Özgürlükçü Yaşam

1-Kadına ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin tespiti halinde maaşının %50 sinin kadının beyanı esas alınarak 1 yıl süreyle kadına ve çocuğuna ödenmesi,

2-işçinin istifası halinde ödenecek olan sosyal alacaklar ile kıdem tazminatları her halükarda karsının nezdinde ödenmesine,

3- Kadına ve çocuklarını sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrumeden ve engelleyen işçiye tespiti halinde 50 ağaç dikme ve 1 yıl bakımının yapılması,

4- Kız çocuğunu okutmadığı tespit edilen işçiye erkek çocuğu için ödenen öğrenim yardımı verilmez,

5- Sendika üyesi işçinin kumar oynaması, uyuşturucu kullanması veya sürekli alkol bağımlılığı tespiti halinde, işçinin aylık ücretinin %50‘si kadına ödenir.

6– Karısı doğum yapan işçinin alacağı doğum yardımı bedeli doğum yapan karısına ödenir.

7-Dünya Emekçi Kadınlar Günü ( 8 Mart günü-Yalnızca kadın işçilere)ve 25 Kasım Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde katılımları esas alınarak etkinlik sonrası kadın işçiler ücretli izinli sayılırlar.

8-İşyerinde transfobik ve homofobik yaklaşımlarda bulunan işçiye 150 ağaç dikimi, bakımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine tabi tutulacaktır.

 

CEZA CETVELİ

1. Yazılı uyarılara rağmen verilen görevi

Nedensiz olarak yapmamakta ısrar etmek           2G,3G, İÇ

 

2. Özürsüz olarak göreve geç gelmek,

Görevinden erken ayrılmak

a) 1 saate kadar        ihtar,1G,

("İşe Geç Gelme" başlıklı madde istisna olmak üzere)

b) 1 saati aşan süre ile gecikmek

ya da erken ayrılmak           1G,2G,3G

c) Devamlı geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek

(altı ay içinde 'geç gelmek' suçundan 4

defa disiplin cezası almış olmak durumu halinde)          3G,İÇ

 

3. Göreve gelmemek

a) 1 gün göreve gelmemek 1G,2G,3G

b) 2 gün göreve gelmemek 2G,3G

c) 1 ay içinde 3 kez ardı ardına olmaksızın

3 gün göreve gelmemek      1G,2G,3G,İÇ

d) 3 gün ve daha fazla göreve gelmemek 3G,İÇ

 

4. Kuruluşa ait malzeme, alet ve

edevatı özel işinde kullanmak        ihtar,1G,2G,3G

 

5. İş makinelerini ve vasıtalarını kendi

özel işlerinde kullanmak     2G,3G

 

6. İş makinelerini ve vasıtalarını kendi

özel işlerinde kullanırken zarar vermek   3G,İÇ

 

7. Teslim edilen araç ve gereçlerin yitirilmesine

ya da bozulmasına  ve hasarına neden olmak

 

a) İhmal         1G,2G,3G,

b) Ağır İhmal 3G,İÇ

c) Kasıt           İÇ

 

8. İçkili araç kullanmak        2G,3G,İÇ

 

9. Yönetimindeki araç ve gereçlerin bakım ve

temizliğine özen göstermemek ve hor kullanmak           ihtar,1G,2G,3G,İÇ

 

10.Amirlerine çalışma arkadaşlarına ve maiyetine karşı

a)Küfür ve hakarette bulunmak     1G,2G,3G,İÇ

b)Fiili saldırıda ve küfürde bulunmak       2G,3G,İÇ

 

11.Amir durumunda olup çalıştırdığı

işçileri özel işlerinde kullanmak     3G,İÇ

 

12.Başkasının yerine kart basmak ya da imza atmak      İhtar,1G,2G,3G, İÇ

 

13.Kuruluşun mal varlığına kasten (kastın sabit

olması halinde) zarar vermek, sabotaj yapma yoluyla işyerinin faaliyetini tamamen durdurmak  İÇ

 

14.İş saatleri içinde izinsiz olarak işyeri dışına çıkarak görevi başında bulunmamak           1G,2G,3G,İÇ

 

15.İş saatlerinde içki içmek 1G,2G,3G,İÇ

 

16.İşyerinde kumar oynamak ya da oynatmak    3G,İÇ

 

17.Görevini aksatacak kadar işe içkili gelmek     2G,3G,İÇ

18.İşyeri güvenliği ile ilgili görevlilerin

görev başında uyuması ve görevini terk etmesi  2G,3G,İÇ

 

19.Yüz kızartıcı suç işlemek, rüşvet almak ya da vermek

veya bunlara tam teşebbüs etmek İÇ

 

20.İşyeri ve işi ile ilgili sahte belge düzenlemek,

resmi belgelerde tahribat yapmak İÇ

 

21.Görevine ilişkin gizli kalması gereken

sırları açıklayarak çıkar sağlamak  İÇ

 

22.Yukarıda sayılan eylemler dışında kalıp da Disiplin Kurulu'nca suç sayılan ve cezalandırılması gereken benzer fiillere yine Disiplin Kurulu'nca suçun ağırlığı dikkate alınarak, ihtardan işten çıkarmaya kadar cezalar verilebilir.