a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI TEMMUZ  AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2020/30

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Ali Baba HALİS'in 27.01.2020 tarih ve 609 sayılı dilekçesinde, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1631 ada 4 parselin "Konut+Ticaret" olarak planlı olan kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (Plan İşlem Numarası: NİP-25986,23) değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Plan İşlem Numarası: UİP-25987,38)  değişiklik talebinin  görüşülmesine geçildi.

       Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan ve imar planımızda Konut+Ticaret Alanı olarak planlı olan 1631 ada 4 nolu taşınmazı kapsayan alanda “Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu imar  komisyonunca incelenmiştir.

       Tapunun Tunceli İli, Merkez Atatürk Mahallesi 1631 ada 4 nolu taşınmaz Tunceli (Merkez) 1/5000 Ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planında Konut+Ticaret alanında, 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında bitişik nizam beş kat (      B-5), maksimum yapı yüksekliği Yençok: 17.50 yapılaşma koşuluna sahip Konut+Ticaret Alanı lejantında kalmaktadır. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 10.04.1997 tarih 222 sayılı yazısında 320 ada 1 nolu parsel üzerinde yapmak istediği petrol istasyonu için 15/04/1996 tarihinde müracaat ettiği tespit edilmiştir. Bu durum 11 Eylül 1996 çarşamba günü yayımlanan 96/8474 karar sayılı T.C. Resmi Gazetede “19.06.1996 tarihinden önce bu konuda ilgili makamlar nezdinde yapılmış bulunan ve halen işlemleri sonuçlandırılamayan her türlü müracaata müktesep hakların korunması maksadıyla işbu tebliğ hükümleri uygulanmaz” denilmektedir. Yine   10/10/1996 tarih  44 numaralı meclis kararında bahse konu ada parselin petrol tesisleri yapılmak üzere ticari alana çevrilmesine karar verilmiştir. Mevcut durumda yapılan plan değişikliğinin,  kazanılmış hakların korunması ilkesinden hareketle, ilimizde sanayi ve ticari hayatın geliştirilmesi açısından önemli olduğu anlaşılarak konu   oylama sonuldu; Akaryakıt ve Servis İstasyonunun kurulması düşünülen alanın amacına uygun alan olmadığı görüşleriyle Meclis  Üyelerinden, Haydar DEMİR, Seydali BULUT, Elif ÖZER, Bedri KAYA ve Yaşar ÇİÇEK’in  red oylarına karşılık, Oy çokluğu ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/31

 

              Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

         GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Muzaffer BULUT ve müştereklerinin 28.01.2020 tarih ve 663 sayılı dilekçesinde, İlimiz Merkez, Cumhuriyet Mahallesi sınırları dâhilinde yer alan, me ri imar planımızda “Konut+Ticaret Alanı” olarak planlı olan 1860 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşuları ve yapı yaklaşma mesafelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Plan İşlem Numarası: UİP-25987,39) değişiklik talebinin görüşülmesine geçildi.

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; ile İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan ve imar planımızda Konut+Ticaret Alanı olarak planlı olan 1860 ada 1 nolu taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu Meclisimizce  incelenmiştir.

         Tapunun Tunceli İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1860 ada 1 nolu taşınmaz Tunceli (Merkez) 1/5000 Ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planında Konut+Ticaret alanında, 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında ayrık nizam dört kat (A-4) yapılaşma koşuluna sahip Konut+Ticaret Alanı lejantında kalmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu Ek Madde 8’de belirtildiği üzere “Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz. Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır.” Hükmü yer almaktadır.

         Bu kapsamda yapılan plan değişikliğinin ilgi kanun maddesi gereğince parsel bazında hazırlandığı görülmüş olup, hazırlanan plan değişikliği plan bütünlüğü bozduğundan ve ilgili kanun maddesine uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, konu oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Haydar DEMİR’ in kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile red edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/31

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

           GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Munzur Üniversitesi Rektörlüğü (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)'nün 07.02.2020 tarih ve E.418 sayılı yazısında, İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, 140 ada 45 nolu ve 140 ada 46 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan alanın "Ticaret Tesis Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin görüşülmesine  geçildi.

     Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 140 ada 45 ve 46 nolu taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “Ticaret Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu Meclisimizce  incelenmiştir.

Belediyemizce Aktuluk Mahallesini kapsayan alanda ilave imar planı çalışmalarına başlanılmış olup, söz konusu talep edilen plan değişikliğinde Ticaret Alanları yapılacak olan ilave imar planında plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak değerlendirileceği ve bu imar planı çalışmalarında üniversitenin, yurtlarının ve Mahallenin ticaret alanı ihtiyacını karşılanacağı öngörülmektedir. Aktuluk Mahallesi genel planı beklenmeden yapılacak bir değişikliğin Üniversite Kampüsü içerisinde yer alan mevcut kantin- kafeterya işletmelerini ticari rekabet açısından mağdur edebileceği ve bu durumun genel anlamda mevcut işletmeleri etkileyebileceği,sözkonusu ticari alan talebinin imar plan çalışmalarında bir bütün olarak   değerlendirilmesinin daha doğru olacağı anlaşılarak  konu  oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Şükrü KILIÇ ve  Meclis Üyesi Alişan IŞIK kabul oyu, Damla ÇINAR’ ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile red  edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

 

KARAR NO: 2020/32

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

           GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Munzur Üniversitesi Rektörlüğü (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)'nün 07.02.2020 tarih ve E.418 sayılı yazısında, İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, 140 ada 45 nolu ve 140 ada 46 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan alanın "Ticaret Tesis Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin görüşülmesine  geçildi.

     Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 140 ada 45 ve 46 nolu taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “Ticaret Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu Meclisimizce  incelenmiştir.

Belediyemizce Aktuluk Mahallesini kapsayan alanda ilave imar planı çalışmalarına başlanılmış olup, söz konusu talep edilen plan değişikliğinde Ticaret Alanları yapılacak olan ilave imar planında plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak değerlendirileceği ve bu imar planı çalışmalarında üniversitenin, yurtlarının ve Mahallenin ticaret alanı ihtiyacını karşılanacağı öngörülmektedir. Aktuluk Mahallesi genel planı beklenmeden yapılacak bir değişikliğin Üniversite Kampüsü içerisinde yer alan mevcut kantin- kafeterya işletmelerini ticari rekabet açısından mağdur edebileceği ve bu durumun genel anlamda mevcut işletmeleri etkileyebileceği,sözkonusu ticari alan talebinin imar plan çalışmalarında bir bütün olarak   değerlendirilmesinin daha doğru olacağı anlaşılarak  konu  oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Şükrü KILIÇ ve  Meclis Üyesi Alişan IŞIK kabul oyu, Damla ÇINAR’ ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile red  edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/33

    Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

             GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Polifood Yemek ve Gıda Ltd. Şti.'nin 18.02.2020 tarih ve 275 sayılı  dilekçesinde, İlimiz Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Öğretmen Evi önündeki alanın tahsis edilmesi talebinin görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan Öğretmen evi ile Uzunçayır Barajı arasında kalan alanla ilgili ekte sundukları projeyi faaliyete geçirebilmek amacı ile belirtilen alanın tahsis talebi Meclisimizce incelenmiştir.

           Söz konusu talep edilen alan meri imar planımızda Park Alanı olarak planlıdır. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 18.03.2020 tarihli raporunda, belirtilen alanın   2020 iş planı içerisinde kaldığı, Belediyemizce belirtilen alanda park ve rekreasyon amaçlı      proje tasarımları olduğunun bildirildiği anlaşılarak, talep oylamaya sunuldu; oy birliği ile red edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne, bir örneğinin Park ve Bahçeler   Müdürlüğü’ ne  gönderilmesine, ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.  

KARAR NO: 2020/34

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN BEŞİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Kadastro Müdürlüğü’ nün 19.02.2020 tarih ve 623899 ve 18.03.2020 tarih ve 983777  sayılı yazıları ile bilirkişi seçiminin talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün  18/03/2020 tarih ve E.983777 sayılı yazıları gereğince, 07.02.2020 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz Atatürk Mahallesi için seçmiş olduğu bilirkişilerden Mehmet oğlu Kemal DEMİREL’ in adli sicil arşiv kaydı olması nedeniyle Kemal DEMİREL’ in bilirkişi üyeliği iptal edilerek yerine;

T.C KİMLİK NO

 ADI SOYADI

  BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

47356829442

Hüseyin PALABIYIK

Mehmet

05.06.1956

bilirkişi  olarak seçilmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce ilgili kuruma gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2020/35

              Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

            GÜNDEMİN ALTINCI  MADDESİNDE BULUNAN: Munzur Kültür Doğa Festivalinin 2020 yılında yapılıp yapılmayacağının, yapılacak ise festival tarihinin belirlenmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riskler dikkate alındığında, İlimizde Belediyemiz tarafından her yıl Munzur Kültür ve Doğa Festivali adı ile düzenlenen festivalin 2020 yılında yapılamayacağı anlaşılarak konu oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Şükrü KILIÇ’ ın yapılması oyuna karşılık, oy çokluğu ile  festivalin yapılmamasına karar verilerek  gereği için karardan bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler   Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/36

  Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

            GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Merkez Güleç Köyü ve Aşağı Dere Mezrasının içmesuyu ihtiyacının malzeme, işçilik Tunceli İl Özel İdaresi ve Köy Sakinleri tarafından karşılamak şartıyla Belediyemizin içmesuyu şebekesinden su verilmesi talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Güleç Köyü ve  bağlı Aşağı Dere  mezraları içmesuyu olmadığından dolayı Belediyemizin zağğe hattından Güleç Köyü ve  Aşağı Dere  mezrasına içmesuyu  verilmesi konusu   oylamaya sunuldu; oy birliğiyle kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir örneğinin de Fen İşleri Müdürlüğü'ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/37

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

            GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkında dolgu alanlarına meydana gelen toprak çökmeleri oturmaları park kullanıcıları açısından hayati risk teşkil etme durumuna gelmiş olup, Meclis bünyesinde kurulacak komisyon ile yerinde tespitler yapılarak hazırlanan raporların değerlendirilmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkında dolgu alanlarında meydana gelen toprak çökmeleri, park kullanıcıları açısından hayati risk teşkil edecek duruma geldiğinden, konuya dair yerinde incelemeler yaparak, görev yürütmek üzere Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde,  Belediyemiz Meclis üyelerinden Damla ÇINAR, Berkay GÜNDOĞAN, Bedri KAYA, Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Peyzaj Mimarı  Uğur KILIÇ  ve Peyzaj Mimarı Ünzüle HAYTA ile Tunceli İl Özel İdaresi’nden 1 Jeoloji Mühendisi, 1 jeofizik Mühendisi, 1  İnşaat Mühendisi, 1  Makine Mühendisi,  Tunceli Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü’nden 1  İnşaat Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü’nden 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Jeofizik Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisinden oluşturalacak bir komisyonun kurulması, kurulacak komisyonun, konuya dair yürüteceği çalışmalar sonucunda meclise sunacakları ayrıntılı   rapor  doğrultusunda, konunun yeniden meclis  gündemine alınarak değerlendirilmesi oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Alişan IŞIK, Meclis Üyesi Elif ÖZER, Meclis Üyesi Haydar DEMİR red oyuna karşılık Oy çokluğu  ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Park ve Bahçeler   Müdürlüğü'ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/38

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

          GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİNDE BULUNAN: Aktuluk Mahallesi Toki Konutlarında Oturan Vatandaşların güzergah taleplerinin görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Aktuluk Mahallesi Toki binalarının bulunduğu bölge  Aktuluk – Atatürk Mahallesi Minibüs Kooperatiflerinin güzergahı dışında kalmaktadır. Aktuluk Mahallesi İmar planı kesinleştikten sonra imar yollarının belli olacağı,  ulaşıma açılacağı ve imar planı kesinleştikten sonra ulaşım sorunları giderileceğinden,  konunun daha sonraki  meclis toplantılarında değerlendirmesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Zabıta   Müdürlüğü'ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2020/39

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: Dersim Kick Boks Spor Kulübü’nün talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 19.06.2020 tarih ve 4209 sayılı yazısı ile Belediyemizin gençleri madde bağımlılığından uzaklaştırmak ve gençlerin spora teşvik etmek kapsamında Belediyemiz Şehirlerarası Otogarında bulunan eski Düğün Salonu,  Dersim Kick Boks Spor Kulübü ile ortak proje yapılarak valilik makamı onayına müteakip, 5 yıllığına protokol yapılması için Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU’ na yetki verilmesi ve Belediye Meclisinde gurubu bulunan partilerin huzurunda protokolün incelendikten sonra imzalaması oylamaya sunuldu;  Seydali BULUT’ un red oyuna karşılık Oy çokluğu  ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler   Müdürlüğü'ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/40

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi  Su Deposunun  bulunduğu bölgeyi kapsayan ve   imar planındaki yol akslarının mevut durumu, halihazırdaki kullanımlar ve mülkiyet dokusu göz önüne bulundurularak yeniden düzenlenmesine  ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi  Su Deposunun  bulunduğu bölgeyi kapsayan ve   imar planındaki yol akslarının mevut durumu, halihazırdaki kullanımlar ve mülkiyet dokusu göz önüne bulundurularak yeniden düzenlenmesine  ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2020/41

    Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

           GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Yurtkur Mevkiini kapsayan, imar planındaki yol akslarının, mevut durumu, halihazırdaki kullanımlar ve mülkiyet dokusu göz önüne bulundurularak yeniden düzenlenmesine  ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Yurtkur Mevkiini kapsayan, imar planındaki yol akslarının, mevut durumu, halihazırdaki kullanımlar ve mülkiyet dokusu göz önüne bulundurularak yeniden düzenlenmesine  ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/42

            Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi  Kurusipi Mevkiinde kapsayan, imar planındaki yol akslarının, mevut durumu, halihazırdaki kullanımlar ve mülkiyet dokusu göz önüne bulundurularak yeniden düzenlenmesine  ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Kurusipi Mevkiinde kapsayan, imar planındaki yol akslarının, mevut durumu, halihazırdaki kullanımlar ve mülkiyet dokusu göz önüne bulundurularak yeniden düzenlenmesine  ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/43

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN:   İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesi kapsayan ve alanlarda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesi kapsayan ve alanlarda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/44

     Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Balkonların yapılaşma durumu ve emsal hesabında dikkate alınma durumlarının görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Balkonların yapılaşma durumu ve emsal hesabında dikkate alınma durumlarının imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/45

  Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

GÜNDEMİN ONALTINCI   MADDESİNDE BULUNAN: Bodrum depolarının durumunun görüşülmesine geçildi.

Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Bodrum depolarının durumunun Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/46

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

                GÜNDEMİN ONYEDİNCİ   MADDESİNDE BULUNAN: Kazı ve Peyzaj projelerinin şartlarının görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Kazı ve Peyzaj projelerinin şartlarının belirlenmesi için  Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/47

  Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

             GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1541 adada hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1541 adada hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

 

KARAR NO: 2020/48

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

                GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU  MADDESİNDE BULUNAN: Akmercan Tunceli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A. Ş. yazısı ile İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi muhtelif yerlerinde bölge regülatörü(İstasyon) yeri talebinin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Akmercan Tunceli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A. Ş. yazısı ile İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi muhtelif yerlerinde bölge regülatörü(İstasyon) yeri talebinin Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/49

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

            GÜNDEMİN YİRMİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Esnaf ve Sanaftkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif’ nin 14.01.2020 tarih ve 32 sayılı yazısı ile hizmet binası önünde bulunan bahçe kısmı ile ilgili ruhsat talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli Esnaf ve Sanatlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ nin 14.01.2020 tarih ve 32 sayılı yazısı ile Atatürk Mahallesi Hatice Beyaztaş Caddesi No:1 adresinde bulunan hizmet binasında 2. Katındaki mutfak alanında yapacakları yiyecek ve içeceklerin hizmet binası alanındaki yapı içerisinde vatandaşlara sunulmak üzere tarafımıza ruhsat verilmesi talep edildiğinden,  Belediye Meclisi yetkisi olmadığından, gerekli ruhsat işlemlerinin Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi oylama sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne, bir örneğinin Zabıta  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/50

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

            GÜNDEMİN YİRMİBİRİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Denetim Komisyonun Raporunun görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 19.06.2020 tarih ve 4209 sayılı yazısı ile Belediye Kanunu’ nun  25 inci maddesine göre "Denetim komisyonu;  İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur." "Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar." hükmüne istinaden  03.01.2020 tarih ve 1 nolu meclis kararı ile   oluşturulan Belediyemiz Meclis Denetim Komisyonu tarafından  2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemleri üzerinde yapılan denetim sonucu hazırlanan ve bir örneği ekte bulunan 7 (yedi) sayfadan ibaret 2019 yılı Denetim Raporu oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/51

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN YİRMİİKİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN:  2019 yılı gelir-gider kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 40 ıncı maddesi 1 inci fıkrasının,” Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar, 2 inci fıkrasının, Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır, 3 üncü fıkrasının, Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir, 6 ıncı fıkrasının, Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığı' na gönderilir.” hükümleri gereğince;

            Meclisimiz tarafından Belediyemizin 2019 yılı Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesabının incelemesi neticesinde 2019 yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabında gerçekleşen gelirin 45.893.086,67-TL. olduğu, 2019 yılı Bütçe Gider Kesin Hesabında gerçekleşen giderin 49.890.131,70-TL. olarak gerçekleştiği  görülmüştür.

            Yukarıda gerekçeleri belirtilerek kısaca açıklandığı şekliyle Belediyemizin 2019 yılı Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesabı oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne gönderilmesine, bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2020/52

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Mustafa YILDIRIM  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

            GÜNDEMİN YİRMİÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN:  İhtisas komisyonlarının seçilmesine geçildi.

             Encümen Üye Seçimine geçildi.

Damla ÇINAR, Yaşar ÇİÇEK ve Şükrü KILIÇ aday oldular.

Yapılan gizli oylama sonucunda;

Damla ÇINAR                       : 12 (Oniki) oy

Yaşar ÇİÇEK                         : 13 (Onüç) oy

Şükrü KILIÇ                          : 13 (Onüç) oy aldılar. Yapılan Gizli oylama sonucunda Damla ÇINAR, Yaşar ÇİÇEK ve Şükrü KILIÇ Encümen Üyeliğine seçildi.

              İmar  Komisyon  Seçimine geçildi.

Yaşar ÇİÇEK, Seydali BULUT, Berkay GÜNDOĞAN, Cafer TOSUN ve  Alişan IŞIK aday oldular.

Yapılan gizli oylama sonucunda;

Yaşar ÇİÇEK                         :13 (Onüç) oy

Seydali BULUT                     : 13 (Onüç) oy

Berkay GÜNDOĞAN            : 13 (Onüç) oy

Cafer TOSUN                        : 12 (Oniki) oy

Alişan IŞIK                            : 11 (Onbir) oy aldılar. Yapılan Gizli oylama sonucunda Yaşar ÇİÇEK, Seydali BULUT, Berkay GÜNDOĞAN, Cafer TOSUN ve  Alişan IŞIK’ ın İmar  Komisyon Üyeliğine seçildi.

             Plan ve Bütçe Komisyonuna Seçimine geçildi.

Cömert YOLTAY, Damla ÇINAR, Haydar DEMİR, Elif ÖZER ve Cafer TOSUN aday oldular.

Yapılan gizli oylama sonucunda;

Cömert YOLTAY                  : 13 (Onüç) oy

Damla ÇINAR                       : 13 (Onüç) oy

Haydar DEMİR                      : 12 (Oniki) oy

Elif ÖZER                              : 13 (Onüç) oy

Cafer TOSUN            13 (Onüç) oy ile  Yapılan Gizli oylama sonucunda Cömert YOLTAY, Damla ÇINAR, Haydar DEMİR, Elif ÖZER ve Cafer TOSUN Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildi.

           Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu geçildi.

Canan AY DOĞAN, Elif ÖZER, Damla ÇINAR, Cömert YOLTAY ve Mustafa YILDIRIM aday oldular.

Yapılan gizli oylama sonucunda;

Damla ÇINAR                                   : 12 (Oniki) oy

Elif ÖZER                                          : 13 (Onüç) oy

Canan AY DOĞAN                           : 13 (Onüç) oy

Cömert YOLTAY                              : 13 (Onüç) oy

Mustafa YILDIRIM                           : 13 (Onüç) oy

Nurgül YALAY                                 :1 (Bir) oy

           Cafer TOSUN                                     : 1 (Bir) oy ile  Yapılan Gizli oylama sonucunda Damla ÇINAR, Elif ÖZER, Canan AY DOĞAN, Mustafa YILDIRIM ve Cömert YOLTAY Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonuna Üyeliğine seçildi. Yukarıda belirtilen komisyonlara seçilen üyeler oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, bir örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne, bir örneğinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne, bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşleri  Müdürlüğü'ne, bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/53

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Yaşar ÇİÇEK  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

                GÜNDEMİN YİRMİDÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemizin 2019 yılına ait faaliyet raporunu( şube müdürlükleri tarafından hazırlanarak meclise sunulan 2019 yılı faaliyet raporları)  görüşülmelerine geçildi.

                  Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;

                  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu İmar ve Şehircilik Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

                 Hukuk İşleri  Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu Hukuk İşleri  Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

                 Temizlik İşleri  Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu Temizlik İşleri  Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

                  Park ve Bahçeler  Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu Park ve Bahçeler  Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

              Zabıta  Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu Zabıta Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

             Mali Hizmetler   Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu Mali Hizmetler   Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

            Mezarlıklar  Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu Mezarlıklar   Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

           İtfaiye  Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu İtfaiye   Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

           Fen İşleri   Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu Fen İşleri    Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

            Kültür ve Sosyal İşler    Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu Kültür ve Sosyal İşler  Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

            Yazı  İşleri    Müdürlüğü’ nün 2019 yılına ait faaliyet raporu Yazı İşleri  Müdürünce okundu ve oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek Belediyemize ait 2019 yılı faaliyet raporunun tümü madde madde oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinde bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verdi.