a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI AĞUSTOS   AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2020/54

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

             GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Alaattin GÖK’ ün 06.07.2020 tarih ve 4734 sayılı dilekçesinde belirttiği, İnönü Mahallesi Minibüs Yolcu Taşıma Ücretlerine  Zam Yapılması Talebinin Görüşülmesine  geçildi.

        Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  20.07.2020 tarih ve 4902 sayılı yazıları  ekinde bulunan Alaattin GÖK’ ün 06.07.2020 tarih ve 4734 sayılı dilekçesine istinaden,   Belediyemiz sınırları içerisinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan, İlimiz Merkez İsmet İnönü Mahallesi minibüs durağı minibüs ücretlerine zam yapılması talepleri ile ilgili  mecliste  yapılan görüşmeler sonucunda, mevcut şehiriçi yolcu taşıma (sivil) ücretlerinde; Meclis üyelerinden; Serda GÖÇER KARAKOÇ ve Elif ÖZER’ in sivil ve öğrenci ücretlerinin mevcut haliyle devam ettirilmesi görüşlerine karşılık,  sivil ücretine; 50- krş. zaman yapılması, öğrenci ücretlerine zam yapılmaması yönündeki görüş  değerlendirilerek oylamaya sunuldu; Oylama sonucunda, İsmet İnönü Mahallesi minibüs durağında mevcut yolcu taşımacılığı ücretlerine, sivilde; 50-krş zam yapılmasına,  öğrenci ücretlerine zam yapılmamasına, netice olarak, Tunceli Merkez Moğultay Mahallesi ile  İsmet İnönü Mahallesi arası  minibüs ücretinin sivil ücretinin 2.50-TL. olması, öğrenci ücretine ise zam yapılmadan mevcut haliyle devam etmesi oy çokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ne, Zabıta Müdürlüğü'nce ilgililerine gönderilmesine, bir örneğinin  de Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/55

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

             GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan su aboneliklerinde,  kiracıların aboneliği kullanması  durumunda  depozito alınması konusunun  görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 22.07.2020 tarih ve 4988 sayılı yazısı ile Belediyemizce yapılan su aboneliklerinde,  kiracıların mevcut abonelikleri üzerine alması durumunda depozito alınması konusunun yapılan değerlendirmesinde; Meclis Üyesi Damla ÇINAR’ ın çekimser oyuna, Meclis Üyeleri Şükrü KILIÇ, Cafer TOSUN, Cömert YOLTAY  ve Berkay GÜNDOĞAN’ın kabul oylarına karşılık, mevcut abonelikleri kullanan kiracılardan ayrıca depozito alınması durumunun doğru olmayacağı kanaatiyle, kiracılardan depozito alınması talebi oylamaya sunuldu; oy çokluğu ile  reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin  Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/56

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

               GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi, Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap (Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftasında belirtilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planın görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararına istinaden, imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve komisyonca tutulan rapor doğrultusunda tekrar gündem maddesi olarak görüşülen;  İlimiz (Merkez) Aktuluk mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap (Yol Üstü) olarak yapılan ve sınırları paftasında belirtilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak,  imar komisyon çalışmaları devam ettiği anlaşıldığından,  imar planı çalışmasının, detaylı olarak incelenmesi için konunun bir sonraki meclise ertelenmesi oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/57

            Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

             GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN:İlimiz Merkez İlçesi, Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 2. Etap (Yol Altı) olarak yapılan, sınırları paftasında belirtilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planın görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve rapor doğrultusunda, tekrar gündem maddesi olarak görüşülen;  İlimiz (Merkez) Aktuluk mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 2. Etap (Yol Altı) olarak yapılan ve sınırları paftasında belirtilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak, imar komisyon çalışmaları devam ettiği anlaşıldığından,  imar planı çalışmasının, detaylı olarak incelenmesi için konunun bir sonraki meclise ertelenmesi oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/58

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN BEŞİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez  Atatürk Mahallesi Su Deposu kapsayan ve sınırları imar paftasında gösterilen alanda yer alan, meri imar planımızda imar yolu olarak planlı yol akslarının, mevcut durum, halihazırdaki kullanımlar ve mülkiyeti dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/40 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve rapor doğrultusunda, tekrar gündem maddesi olarak görüşülen;  İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Su deposunun bulunduğu bölgeyi kapsayan ve meri imar planındaki yol akslarının, mevcut durumu, hali hazırdaki kullanımları ve mülkiyet dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  ile ilgili olarak, bahse konu yerde yapılan incelemede, geçmiş yıllarda yapılan imar planları ile imar uygulaması gördüğü, mülkiyet dokusunun yürürlükte olan ve planlanması yapılan imar yolları ile hali hazırdaki yolların örtüşmediği tespit edilmiş, bu durumun, uygulama aşamasında teknik olarak sıkıntılar yaratacağı, dolayısıyla mevcutta kullanılan yol akslarının imar planlarıyla uyumunun sağlanması gerekliliği söz konusu olduğu ve  kamu yararının gözetilmesi gerektiği anlaşıldığından, imar plan değişikliği talebi oylamaya sunuldu; oybirliği kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/59

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ALTINCI  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Yurtkur Mevkiini kapsayan ve sınırları imar paftasında gösterilen alanda yer alan, meri imar planımızda imar yolu olarak planlı yol akslarının, mevcut durum, halihazırdaki kullanımlar ve mülkiyeti dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 22.07.2020 tarih ve 2020/41 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve rapor doğrultusunda, gündem maddesi olarak görüşülen; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Yurtkur Mevkiini kapsayan, sınırları imar paftasında belirtilen ve meri imar planındaki yol akslarının, mevcut durum, hali hazırdaki kullanımlar ve mülkiyet dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili olarak,  yerinde yapılan incelemede 1774 ve 1782 kadastro adalarının bulunduğu alanda yapılan imar planı tadilatında 12 m’lik imar yolunun zemindeki yol durumuyla uygun hale getirildiği ve adaların bütünleştirildiği görülmüş olup, söz konusu yapılan imar planı değişikliği talebi oylamaya sunuldu; oybirliği kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/60

            Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN YEDİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kurusipi Mevkiini kapsayan ve sınırları imar paftasında gösterilen alanda yer alan, meri imar planımızda imar yolu olarak planlı yol akslarının, mevcut durum, halihazırdaki kullanımlar ve mülkiyeti dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 22.07.2020 tarih ve 2020/42 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve rapor doğrultusunda, gündem maddesi olarak görüşülen; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kurusipi Mevkiini kapsayan, sınırları imar paftasında belirtilen ve meri imar planındaki yol akslarının, orman sınırı, mevcut durum ve hali hazırdaki kullanımlar ile mülkiyet dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak; komisyonca yerinde yapılan incelemede imar planı tadilatında mevcutta kullanılan imar yollarının zemindeki yolla uygun hale getirildiği, orman sınırları ve mülkiyet durumu göz önünde bulundurularak düzenleme yapıldığı ve plan bütünlüğünün sağlandığı anlaşıldığından, söz konusu yapılan imar plan değişikliği talebi oylamaya sunuldu; oybirliği kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/61

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

           GÜNDEMİN SEKİZİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: İnşaatların emsal hesabında balkonların kullanım durumunun görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 2020/44 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve rapor doğrultusunda, gündem maddesi olarak görüşülen; İnşaatların emsal hesabından balkonların kullanımının,        İlimiz Merkez kent bütünlüğünü kapsayan alanda yapılan ilave+revizyon uygulama imar planı ile getirilen özel hükümler başlığı altında yer alan 2.21 inci maddesinde yer alan plan hükmünün “Merkezde yapılacak yapılarda yoğunluğu arttırmayan ve genişliği 1.5 metreyi geçmeyen bina kat holleri, bina giriş holleri ve asansör önü sahanlıkları %30 emsal alanlar içerisinde yer alacaktır. Bağlı olduğu bağımsız bölümün net alanının  %20 sini aşmayan en az birer kenarı açık olan ve bina kütlesiyle bütünleşik balkonlar emsal hesabına konu edilmeden yapılacaktır.” Şeklinde belirtilen çerçevede düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notu değişikliği talebi oylamaya sunuldu; oybirliği kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/62

   Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

             GÜNDEMİN DOKUZUNCU  MADDESİNDE BULUNAN: Bodrum depolarının durumunun görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 2020/45 sayılı sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve rapor doğrultusunda, gündem maddesi olarak görüşülen; Bodrum depolarının durumunun görüşmelerinde, bodrum katlardaki depo alanlarının yapılaşma durumunun imar yönetmelikleri çerçevesinde belirtildiği gibi kalması gerektiği kanaatiyle talep oylamaya sunuldu; Meclis üyesi Cömert YOLTAY’ın çekimser oyuna, Mustafa YILDIRIM’ın  red oyuna karşılık,  bodrum depolarının imar yönetmeliğinde belirtildiği gibi kalması oyçokluğu ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2020/63

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONUNCU  MADDESİNDE BULUNAN: Kazı ve Peyzaj projeleri şartlarının görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 2020/46 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve rapor doğrultusunda, gündem maddesi olarak yeniden görüşülen; kazı ve peyzaj projelerinin şartları ile ilgili talep incelenmiş olup, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak derinlikteki kazılarda kazı projesinin istenmesine, peyzaj projelerinin şartlarının durumu ise ilgili imar yönetmeliklerinde belirtildiği gibi kalmasının uygun olduğu anlaşıldığından, konu oylamaya sunuldu; oybirliği kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/64

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Akmercan Tunceli Doğalgaz Dağııtmı Sanayi ve Ticaret A. Ş.’ nin 19.06.2020 tarih ve 3015 sayılı yazısı ile talep ekinde sunduğu krokiler ile İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, J43-D-11-C-4-B ve J43-D-11-C-4-C imar paftalarında bulunan park alanlarında, toplam 2 adet 4x4 metre ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına ilişkin talebinin görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/48 sayılı   kararı ile  imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve komisyonca tutulan rapor doğrultusunda gündem maddesi olarak görüşülen, Akmercan Tunceli doğalgaz A.Ş.’nin,  İlimiz Merkez Cumhuriyet mahallesi Anneler Günü Parkın içerisinde ve   Bahriye Üçok Caddesi-Doğan Taşdelen Caddesi kesişimindi  bulunan park içerisinde olmak üzere toplamda 2 adet 4*4 metre ebatlarında doğalgaz bölge regülatörü (istasyon) yeri ayırma talebine dair yapılan görüşmelerde; 1 adet Bölge İstasyonunun, Anneler Günü Parkı içerisinde yer alan 327 ada 3 nolu trafo arsasının kuzeybatı cephesinde bulunan yeşil alanın köşesinde, 1 adet Bölge İstasyonunun ise Bahriye Üçok Caddesi-Doğan Taşdelen Caddesi kesişimindi  bulunan  parkın sınırları içerisinde yer alan trafonun kuzeydoğusunda oluşturulması koşulu ile 2 adet Doğalgaz Bölge Regülatörlerinin belirtilen şartlarda tespitinin yapılarak yerleştirilmesi  oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/65

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN:   İlimiz Merkez ilçesi Atatürk Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 1541 ada 1 ve 2 nolu parseli kapsayan imar adasının (B-5) ve Yençok:17.50 yapılaşma  koşullarında “Konut+Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 2020/47 sayılı sayılı   kararı ile imar komisyonuna havale edilerek değerlendirilen ve komisyonca tutulan rapor doğrultusunda gündem maddesi olarak görüşülen, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 1541 ada 1 ve 2 nolu parseli kapsayan imar adasının (B-5) ve Yençok:17.50 metre yapılaşma koşullarında “Konut+Ticaret” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak, konunun daha detaylı araştırılıp görüşülmesi için   bir sonraki meclise ertelenmesi oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/66

            Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN:  İlimiz Merkez  Cumhuriyet Mahallesinde, imar paftasında belirtilen imar adalarında uygulama imar planında değişiklik yapılarak bütüncül imar adasının oluşturulmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde imar paftasında belirtilen imar adalarında uygulama imar planında değişiklik yapılarak bütüncül imar adasının oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın değişikliğinin, Eylül ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere,   imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi

 

KARAR NO: 2020/67

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İlimiz Merkez Batman Köyü’ne  içme suyu verilmesi talebinin   görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Batman  Köyü muhtarı Aydın ÇİÇEK’in,  04.08.2020 tarihli dilekçesinde belirttiği taleple ilgili olarak yapılan görüşmelerde, Batman Köyü sakinlerinin yıllardan beri içme suyu sıkıntısı çektikleri, içme suyu ihtiyaçlarını gidermek adına,  mevcuttaki su kaynaklarının verimli kullanılarak, su abonelik işlemlerinin ve oluşacak masrafların, Tunceli İl Özel İdaresi ve Köy Sakinleri tarafından karşılanması koşulu ile  ana  şebeke hattından  Batman Köyü’ne içme suyu verilmesi talebi oylamaya sunuldu; Meclis ve Belediye Başkan Vekili Canan AY DOĞAN’ın, konunun kapsamlı görüşülmek üzere ertelenmesi görüşüne karşılık oyçokluğu ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir örneğinin de Fen İşleri Müdürlüğü'ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/68

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN  İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 1863 ada 1 nolu parseli kapsayan imar adasının maksimum yapı yüksekliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın  görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamı onaylı 24.07.2020 tarih ve 5107 sayılı yazısına ekli plan tadilatı ile ilgili imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 1863 ada 1 nolu parseli kapsayan imar adasının maksimum yapı yüksekliğinin 18.50 (Yençok:18.50) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı incelenmiş olup, Plan çalışması yapılan 1863 ada 1 nolu parsel mevcut imar planında Konut+Ticaret fonksiyonunda kaldığı ve yapılaşma koşuları olarak emsal değerinin E=1.60,  maksimum yapı yüksekliği ise Yençok:18.50 olarak öngörülmüştür. Mevcut imar planımızda plan bütünlüğünde maksimum yapı yüksekliğinin Yençok:15.50 olarak planlandığı,emsal inşaat alanının aynen korunmasına rağmen yapılan plan değişikliği ile kentin bina  sulietinin ve dolayısıyla plan bütünlüğünün bozulacağı düşünülerek, uygulama imar plan değişikliği talebi oylamaya sunuldu; meclis üyelerinden Şükrü KILIÇ’ın yapı yüksekliğinin Yençok:18.50 olmasının yapı yapılabilirlik noktasında uygun olacağı görüşüne karşılık, uygulama imar plan değişikliği oyçokluğu ile reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/69

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan Vekili Canan AY DOĞAN  başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

            GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge olarak gündeme alınan, Emekliliğe hak kazanmış olup, emekliye  ayrılmak isteyen personelin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer giderlerinin karşılanması için Halk  Bankasından  borçlanma yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi  konusunun görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Emekliliğe hak kazanmış olup emekliye ayrılmak isteyen personelin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer giderlerinin karşılanması için İlimizde bulunan Ziraat  Bankasına borçlanma yapılmasının Belediyemizi mali konularda rahatlatacağı değerlendirilmektedir.

            Bu nedenle, emekliye ayrılacak 6 adet personele ait kıdem tazminatı ve izin ücretinin ödenmesi işinde kullanılmak üzere, İlimizde bulunan Ziraat   Bankasından 1.209.042,08- (bir milyon iki yüz dokuz bin kırk iki lira sekiz   kuruş) TL. kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara faiz denetim giderleri komisyon vergi resim harç ücret ve ödemelerin ödenmesi, taksitlendirilmesi, Halk  Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü Kamu  Bankası’na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını Ziraat Bankası’na terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi Ziraat  Bankası’na rehin vermeye, Ziraat Bankası’nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU’nun yetkili kılınması oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler  Müdürlüğü' ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/70

            Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

             GÜNDEMİN ONYEDİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü Önerge ile gündeme alınan Moğultay Mahallesi yeraltı çarşısı üzerinde 1 Mayısı temsilen  anıt yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde yapılması önerilen anıt ile ilgili yapılan görüşmelerde, kapsamlı olarak yapılacak araştırma ve çalışmalar sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda konunun bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi  oylamaya sunuldu; oybirliği kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü' ne,  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/71

Belediyemiz Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Canan AY DOĞAN   başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

               GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN Sözlü önerge olarak gündeme alınan, İlimiz Merkez Esentepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ nde bulunan Belediyemize ait arsaların satılması için Belediye Encümene yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Esentepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Belediyemize ait 43 adet arsanın açık ihale yoluyla satışı ve bu konuda Encümene yetki verilmesine dair yapılan görüşmelerde, konunun kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşleriyle, bahse konu arsaların satış talebi oylamaya sunuldu; Meclis üyelerinden Mustafa YILDIRIM’’ın çekimser oyu, Nurgül YALAY ve Haydar DEMİR’in satışı uygun bulmadıkları görüşleriyle  red oylarına karşılık, Yaşar ÇİÇEK, Alişan IŞIK, Cömert YOLTAY, Şükrü KILIÇ, Berkay GÜNDOĞAN, Elif ÖZER, Damla ÇINAR ve Cafer TOSUN’un, bahse konu arsaların genel satışı noktasında kapsamlı araştırmalar ve değerlendirilmeler yapılarak bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi oyçokluğu ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler  Müdürlüğü' ne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü' ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.