a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI  KASIM    AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARI

 

KARAR NO: 2020/101

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: 2021 Yılı ve devam eden İki Yıla Ait Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi geçildi.      

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 2021 Yılı ve devam eden İki Yıla Ait Gelir ve Gider Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesine, rapor geldiğinde gündemin 12.gündem sırası ile görüşülmesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/102

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: 2021 Yılı Ücret ve Gelir Tarifesi’nin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 2020 yılına ait Ücret ve Gelir Tarifesindeki tüm gelir kalemleri tek tek okunarak, ilimizin ve belediyemizin  sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak Meclisimizce belirlenen son şekli ile     2021 yılı Ücret ve Gelir Tarifesi olarak uygulanmak üzere kabulü, ekte sunulan 16 (onaltı) sayfadan ibaret Belediyemiz 2021 yılı Ücret ve Gelir  Tarifesinin bu kararın eki sayılması oylamaya sunuldu; Oybirliği kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Tüm Müdürlüklere gönderilmesine ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına gönderilmesine  karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/103

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemizin 2021 yılı Kira ve İşgaliye Mükelleflerinin kira ve işgal ücretlerinin artış oranını belirlenmesine geçildi;

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs(Covid-19 )  salgını nedeniyle, esnaf vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar dikkate alınarak,  Belediyemizin 2021 yılı Kira ve İşgaliye Mükelleflerinin kira ve işgaliye ücretlerinin tamamına herhangi bir zam veya artış yapılmadan, Belediyemizin 2020 yılı Kira ve İşgaliye   ücretlerinin 2021 yılında da  aynen devam etmesi  oylamaya sunuldu; Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına gönderilmesine  karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/104

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi, Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan, Belediyemiz Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 2020/80 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince 1 (bir) ay süre ilan edilerek askıya çıkarılan “Aktuluk Mahallesi 1. Etap (Yol Üstü) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”na yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez İlçesi, Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan, sınırları paftasında belirtilen alanda yapılan ve üst plan olan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimler ve plan tekniklerine göre hazırlanan “Aktuluk Mahallesi 1. Etap (Yol Üstü) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” plan paftaları, plan açıklama raporu, plan notları ve diğer ekleri Belediyemiz Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 2020/80 sayılı kararı ile incelenerek onaylanmış ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ilan edilerek askıya çıkarılmıştır.

           Bu kapsamda Belediyemiz Meclisi tarafından askıya çıkarılan ve yasal askı süresi içerisinde Aktuluk Mahallesi 1. Etap (Yol Üstü) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan paftalarına yapılmış olan itirazlar, Belediyemiz Meclisince değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda Belediyemiz Meclisince kabul edilen değişikliklere ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/6. Maddesi uyarınca planın değişen kısımları ile ilgili ilan sürecinin yeniden başlatılması ve reddedilen kısımların ilgili yönetmelik maddesi gereğince kesinleştirilmesi hususu aşağıda belirtilen şekliyle karar bağlanmıştır.

AKTULUK MAHALLESİ 1.ETAP (Yol Üstü)

 

1-RIZA KARATAĞ’ın 16.09.2020 tarih ve 6618 sayılı dilekçesi ile sunulan; 131 ada 3, 145 ada 10 ve 11 nolu parsellerin kamusal kullanımlarda (Eğitim Alanı, Yeşil alan, Yol, vs. gibi) kalan kesintilerine itiraz;söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis Üyeleri Elif ÖZER ve Bedri KAYA kabul oyu, Meclis üyesi Nürgül YALAY ve Berkay GÜNDOĞAN çekimseroyuna karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

2-HANIM KARATAĞ’ın 16.09.2020 tarih ve 6621 sayılı dilekçesi ile sunulan; 131 ada 3 nolu parselin kamusal kullanımlarda (Eğitim Alanı, Yeşil alan, Yol, vs. gibi) kalan kesintilerine itiraz; söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis Üyeleri Elif ÖZER ve Bedri KAYA kabuloyu, Meclis üyesi Nürgül YALAY, Serda GÖÇER KARAKOÇ ve Yaşar ÇİÇEK çekimseroyuna karşılıkoy çokluğu ile reddedildi.

3-ALİ KUR Vekili Av. KEMAL AKBAYIR’ın 18.09.2020 tarih ve 6696 sayılı dilekçesi ile sunulan; 147 ada 4 nolu parselin imar planı sınırı içerisine dahil edilerek planlanması talebi; Topoğrafik yapı ve kadastral mülkiyet deseni göz önüne alındığında, 147 ada 4 nolu parsel ve çevresinin imara dahil edilmesinde sakınca olmadığı anlaşıldığından, talep oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

4-MURAT YEŞİL Vekili İSMAİL YEŞİL’in 24.09.2020 tarih ve 6855 sayılı dilekçesi ile sunulan; 147 ada 3 nolu parselin imar planı sınırı içerisine dahil edilerek planlanması talebi; Topoğrafik yapı ve kadastral mülkiyet deseni göz önüne alındığında, 147 ada 3 nolu parsel ve çevresinin imara dahil edilmesinde sakınca olmadığı anlaşıldığından, talep oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

5-ZEKİ DEMİRKAYA, BÜLENT DEMİRKAYA, GÖKHAN GÜNAL, DİREN GÜNAL, İLHAN GÜNAL, HASAN TÜLEK, GÖKHAN YEŞİL, ALİ HAYDAR TÜLEK, MEHMET ÖNAL, HÜSEYİN YILDIZ, KEMAL TÜLEK, MEHMET DEMİRKAYA, RIZA DEMİRKAYA, ALİ BURHAN DEMİRKAYA, CAFER DEMİRKAYA, HÜSEYİN DEMİRKAYA, HIDIR ADİKTİ, NURİ TAŞKAN, AYSEL DOĞAN YÜKSEL, AHMET İÇTEN, MEHMET ALİ DOĞAN, HASAN TAŞKAN, ÜLKİYE DOĞAN DEMİR, İNAN GÜNHAN, ZÜLFÜ GÜL, İSMAİL YEŞİL, VELİ GELMEZ, ZEKİYE ÇAM, İSMAİL TAŞBİLEK, NURAN ÇİÇEK ve SAVAŞ URTİMUR’un 28.09.2020 tarih ve 6916 sayılı dilekçesi ile sunulan; Aktuluk Mahallesinde sınırları dahilinde, “Aktuluk Mahallesi 1.Etap (Yol Üstü) olarak yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında;

a) DOP ( Düzenleme Ortaklık Payı)’un yaklaşık %42’ ye denk gelerek bu durumun mağduriyet yaratmasından dolayı DOP’a itiraz; DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkündür. Planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılmıştır. Bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağından ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis Üyesi Seydali BULUT çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile reddedildi.

b)1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında TAKS (Taban Alanı Katsayısı)’ın  0.30 olarak belirlenmesi ve Emsalin 1.80 olarak düzenlenmesi talebi; Planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu dikkate alınarak yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Planda belirlenen emsal değerlerinin arttırılması ile planlama bölgesine ilave bir nüfus geleceğinden ve bu durumun planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı anlaşıldığından,  talep oylama sunuldu; oy birliği ile reddedildi.

6-MENEKŞE BOZADA’ nın 29.09.2020 tarih ve 6966 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 195 ve 197 nolu parsellerin1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında (konut, park, ticaret, sağlık, eğitim, yol, vb.) belirtilen alanlarda kaldığı, parsellere isabet eden bu alanların tekrar değerlendirilmesi talebi; söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; oy birliği ile reddedildi.

7-CAFER DEMİRKAYA, ALİ BURHAN DEMİRKAYA ve HÜSEYİN DEMİRKAYA’ nın 29.09.2020 tarih ve 6970 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 204 ve 205 nolu parseller, 146 ada 15 nolu parselin yeşil alan, park, imar yolu ve günübirlik alan olarak belirlendiği ifade edilerek;

a) İmar Planlarının çevre düzeni planlarına uygun olmadığına ve tarım arazilerinin korunmadığı,  

b) Plan hazırlama aşamasında ilgili kurum görüşlerinin alınmamasına ve tarım arazilerinin toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda belirtilen izinler alınmadan imara açılması,  

c) Planlanan 24 m’lik imar yolunun, mülkiyetindeki parsellerde mağduriyet yarattığını, 24m’lik yolun fiilen ve fennen uygun olmadığı,  

d) Parsellerin ticari parsel olma niteliği kalmadığı belirtilerek, parsellerin askıdaki planlanan haliyle imara uygun yapılaşmanın olamayacağına, parsellerin askıdaki haliyle ve mevcut kadastro halindeki inşaat alanlarının ekonomik ve işlevsel değer olarak aynı olmadığına,    

e)Askıya çıkarılan planın, fiil zeminle uygun olmadığı,

f) Yapılan planlamanın imar mevzuatına aykırı olduğu,

g) İmar planında diğer mülkiyetlerde kamu alanı belirlenmediği veya az belirlendiği, mülkiyetinde olan parsellerin park, yeşil alan, yol vb. olarak ayrılması hususunda planlama konusunda eşitlik durumu olmadığı

h) İmar planı neticesinde parsellerde yapılan % 43 DOP oranının fazla olduğu,

ı) İmar planlarının kademeli birlikteliği ilkesine göre nazım imar planı ve diğer planlara uygun olmadığı şeklindeki dilekçenin ilgili maddeleri incelenmiş olup;

Yukarıda maddeler halinde incelenen itiraz dilekçesi meclisimizce değerlendirilmiş olup; Plan çalışmasının yapıldığı saha, Malatya-Elazığ-Tunceli-Bingöl planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak planlı sahada kalmaktadır. Dolayısıyla planlama sahası çevre düzeni planı ilke kararlarına uygun olarak hazırlanmış olup bir uyumsuzluk ve aykırılık söz konusu olmadığı, bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planı çevre düzeni planı ilke kararlarına göre, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise bir üst plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına göre hazırlanarak, planlar arasındaki uyum ve kademeli birliktelik sağlandığı, imar planı çalışması, üst ölçekli plan olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile diğer imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, ilgili mevzuatlara aykırılık söz konusu olmadığı, Planlama öncesinde Tunceli Tarım İl Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve E. 968713 sayılı yazısı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında tarım dışı amaçla kullanıma izin verildiğine ilişkin uygun kurum görüşü alınmış, bu kurum görüşüne uygun olarak plan kararları getirildiği, söz konusu planlama öncesinde alınan kurum görüşleri, arazinin topoğrafik yapısı, jeolojik-jeoteknik etüt raporu verileri ve arazi kullanım durumu dikkate alınarak eşik alanları oluşturulmuş, bu kapsamda planlama açısından risk oluşturan alanlar iskana kapatılmış, mevcut yapı stoku ve kullanımlar dikkate alınarak plan kararları oluşturulduğu,söz konusu planlanan 24 m genişliğindeki imar yolu, arazi topoğrafyası dikkate alınarak ana ulaşım aksı olarak düzenlendiği, İmar planlarında kadastral mülkiyetlerin bir kamusal alanda kalması mülk sahibi açısından bir mağduriyet oluşturmayacağı, zira imar planının onayının akabinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması ile düzenlemeye giren tüm kadastral parsellerden eşit oranda DOP kesintisi yapıldıktan sonra, düzgün imar parselleri oluşturularak tahsisler yapılacak ve böylelikle mülk sahiplerinin imar planındaki kısıtlılık halleri giderileceği, DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olacağı, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağından ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı düşünülerek, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, 146 ada 15 nolu parsel alanı için, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşılmış, 140 ada 204 ve 205 nolu parseller yönünden ise, plan bölgesinin sosyal ve teknik altyapı dengesi de gözetilerek kısmen günübirlik yönlü bir düzenleme yapılması yönünde görüş bildiren Meclis üyeleri Seydali BULUT ve Haydar DEMİR’in vatandaşın itirazının bu açıdan kabul edilmesi oylarına, Meclis Üyeleri Elif ÖZER, Cömert YOLTAY, Bedri KAYA, Şükrü KILIÇ, Yaşar ÇİÇEK ve Berkay GÜNDOĞAN çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU’nun 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi “oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu  taraf  çoğunluk sayılır.” hükmü gereğince itiraz oy çokluğu ile reddedildi.

8-İSMAİL DEMİRKAYA adına vasi RIZA DEMİRKAYA’nın 29.09.2020 tarih ve 6971 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 202 nolu, 145 ada 25 nolu, 146 ada 14 nolu parsellerin yeşil alan, park, imar yolu ve günübirlik alan olarak belirlendiğini ifade ederek;

a) İmar Planlarının çevre düzeni planlarına uygun olmadığına ve tarım arazilerinin korunmadığı,  

b) Plan hazırlama aşamasında ilgili kurum görüşlerinin alınmamasına ve tarım arazilerinin toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda belirtilen izinler alınmadan imara açılması,  

c) Planlanan 24 m’lik imar yolunun, mülkiyetindeki parsellerde mağduriyet yarattığını, 24m’lik yolun fiilen ve fennen uygun olmadığı,  

d) Parsellerin ticari parsel olma niteliği kalmadığı belirtilerek, parsellerin askıdaki planlanan haliyle imara uygun yapılaşmanın olamayacağına, parsellerin askıdaki haliyle ve mevcut kadastro halindeki inşaat alanlarının ekonomik ve işlevsel değer olarak aynı olmadığına,    

e)Askıya çıkarılan planın, fiil zeminle uygun olmadığı,

f) Yapılan planlamanın imar mevzuatına aykırı olduğu,

g) İmar planında diğer mülkiyetlerde kamu alanı belirlenmediği veya az belirlendiği, mülkiyetinde olan parsellerin park, yeşil alan, yol vb. olarak ayrılması hususunda planlama konusunda eşitlik durumu olmadığı

h) İmar planı neticesinde parsellerde yapılan % 43 DOP oranının fazla olduğu,

ı) İmar planlarının kademeli birlikteliği ilkesine göre nazım imar planı ve diğer planlara uygun olmadığı şeklindeki dilekçenin ilgili maddeleri incelenmiş olup;

   Yukarıda maddeler halinde incelenen itiraz dilekçesi meclisimizce değerlendirilmiş olup; Plan çalışmasının yapıldığı saha, Malatya-Elazığ-Tunceli-Bingöl planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak planlı sahada kalmaktadır. Dolayısıyla planlama sahası çevre düzeni planı ilke kararlarına uygun olarak hazırlanmış olup bir uyumsuzluk ve aykırılık söz konusu olmadığı, bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planı çevre düzeni planı ilke kararlarına göre, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise bir üst plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına göre hazırlanarak, planlar arasındaki uyum ve kademeli birliktelik sağlandığı, imar planı çalışması, üst ölçekli plan olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile diğer imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, ilgili mevzuatlara aykırılık söz konusu olmadığı, Planlama öncesinde Tunceli Tarım İl Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve E. 968713 sayılı yazısı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında tarım dışı amaçla kullanıma izin verildiğine ilişkin uygun kurum görüşü alınmış, bu kurum görüşüne uygun olarak plan kararları getirildiği, söz konusu planlama öncesinde alınan kurum görüşleri, arazinin topoğrafik yapısı, jeolojik-jeoteknik etüt raporu verileri ve arazi kullanım durumu dikkate alınarak eşik alanları oluşturulmuş, bu kapsamda planlama açısından risk oluşturan alanlar iskana kapatılmış, mevcut yapı stoku ve kullanımlar dikkate alınarak plan kararları oluşturulduğu,söz konusu planlanan 24 m genişliğindeki imar yolu, arazi topoğrafyası dikkate alınarak ana ulaşım aksı olarak düzenlendiği, İmar planlarında kadastral mülkiyetlerin bir kamusal alanda kalması mülk sahibi açısından bir mağduriyet oluşturmayacağı, zira imar planının onayının akabinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması ile düzenlemeye giren tüm kadastral parsellerden eşit oranda DOP kesintisi yapıldıktan sonra, düzgün imar parselleri oluşturularak tahsisler yapılacak ve böylelikle mülk sahiplerinin imar planındaki kısıtlılık halleri giderileceği, DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olacağı, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağından ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı düşünülerek, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, 140 ada 202 nolu parsel ile 146 ada 14 nolu parsel ve 145 ada 25 nolu parsel alanları için, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis üyesi Haydar DEMİR’in vatandaşın itirazının yerinde olduğu gerekçesi ile kabul oyu, meclis üyeleri Elif ÖZER ve Seydali BULUT’un çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

9-ZEKİ DEMİRKAYA’nın 29.09.2020 tarih ve 6972 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 202 nolu, 145 ada 25 nolu ve 146 ada 13 ve 14 nolu parsellerin yeşil alan, park, imar yolu ve günübirlik alan olarak belirlendiğini ifade edilerek;

a) İmar Planlarının çevre düzeni planlarına uygun olmadığına ve tarım arazilerinin korunmadığı,  

b) Plan hazırlama aşamasında ilgili kurum görüşlerinin alınmamasına ve tarım arazilerinin toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda belirtilen izinler alınmadan imara açılması,  

c) Planlanan 24 m’lik imar yolunun, mülkiyetindeki parsellerde mağduriyet yarattığını, 24m’lik yolun fiilen ve fennen uygun olmadığı,  

d) Parsellerin ticari parsel olma niteliği kalmadığı belirtilerek, parsellerin askıdaki planlanan haliyle imara uygun yapılaşmanın olamayacağına, parsellerin askıdaki haliyle ve mevcut kadastro halindeki inşaat alanlarının ekonomik ve işlevsel değer olarak aynı olmadığına,  

  e)Askıya çıkarılan planın, fiil zeminle uygun olmadığı,

f) Yapılan planlamanın imar mevzuatına aykırı olduğu,

g) İmar planında diğer mülkiyetlerde kamu alanı belirlenmediği veya az belirlendiği, mülkiyetinde olan parsellerin park, yeşil alan, yol vb. olarak ayrılması hususunda planlama konusunda eşitlik durumu olmadığı

h) İmar planı neticesinde parsellerde yapılan % 43 DOP oranının fazla olduğu,

ı) İmar planlarının kademeli birlikteliği ilkesine göre nazım imar planı ve diğer planlara uygun olmadığı şeklindeki dilekçenin ilgili maddeleri incelenmiş olup;

Yukarıda maddeler halinde incelenen itiraz dilekçesi meclisimizce değerlendirilmiş olup; Plan çalışmasının yapıldığı saha, Malatya-Elazığ-Tunceli-Bingöl planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak planlı sahada kalmaktadır. Dolayısıyla planlama sahası çevre düzeni planı ilke kararlarına uygun olarak hazırlanmış olup bir uyumsuzluk ve aykırılık söz konusu olmadığı, bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planı çevre düzeni planı ilke kararlarına göre, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise bir üst plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına göre hazırlanarak, planlar arasındaki uyum ve kademeli birliktelik sağlandığı, imar planı çalışması, üst ölçekli plan olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile diğer imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, ilgili mevzuatlara aykırılık söz konusu olmadığı, Planlama öncesinde Tunceli Tarım İl Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve E. 968713 sayılı yazısı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında tarım dışı amaçla kullanıma izin verildiğine ilişkin uygun kurum görüşü alınmış, bu kurum görüşüne uygun olarak plan kararları getirildiği, söz konusu planlama öncesinde alınan kurum görüşleri, arazinin topoğrafik yapısı, jeolojik-jeoteknik etüt raporu verileri ve arazi kullanım durumu dikkate alınarak eşik alanları oluşturulmuş, bu kapsamda planlama açısından risk oluşturan alanlar iskana kapatılmış, mevcut yapı stoku ve kullanımlar dikkate alınarak plan kararları oluşturulduğu,  söz konusu planlanan 24 m genişliğindeki imar yolu, arazi topoğrafyası dikkate alınarak ana ulaşım aksı olarak düzenlendiği, İmar planlarında kadastral mülkiyetlerin bir kamusal alanda kalması mülk sahibi açısından bir mağduriyet oluşturmayacağı, zira imar planının onayının akabinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması ile düzenlemeye giren tüm kadastral parsellerden eşit oranda DOP kesintisi yapıldıktan sonra, düzgün imar parselleri oluşturularak tahsisler yapılacak ve böylelikle mülk sahiplerinin imar planındaki kısıtlılık halleri giderileceği, DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olacağı, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağından ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı düşünülerek, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, 140 ada 202 nolu parsel, 145 ada 25 nolu parsel, 146 ada 13 ve 14 nolu parsel alanları için, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis üyesi Haydar DEMİR’in vatandaşın itirazının yerinde olduğu görüşleriyle kabul  oyu, meclis üyeleri Elif ÖZER ve Seydali BULUT’un çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

10-KEMAL TÜLEK’in 30.09.2020 tarih ve 6997 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 198 nolu ve 146 ada 8 nolu parsellerde yapılan imar planına ve DOP ( Düzenleme Ortaklık Payı)’un yaklaşık %42’ ye denk gelmesine itirazı; DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olduğu, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağı ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis üyesi Haydar DEMİR’in çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile reddedildi.

11-ALİ HAYDAR TÜLEK’in 30.09.2020 tarih ve 6996 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 198 nolu ve 146 ada 8 nolu parsellerin kamusal kullanımlarda (Eğitim Alanı, Yeşil alan, Yol, vs. gibi) kalan alanlarına ilişkin yapılan imar planına ve DOP ( Düzenleme Ortaklık Payı)’un yaklaşık %42’ ye denk gelmesine itirazı; DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olduğu, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağı ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; oy birliği ile reddedildi.

12-YUSUF DÜZGÜN, CEMİLE ULU, KEMAL DÜZGÜN, GÜLZAR DÜZGÜN, BERTAL DÜZGÜN, ZEKİ DÜZGÜN, M. ÖZGÜR DÜZGÜN, ÖZBEN DÜZGÜN, ALİ DÜZGÜN, ALİ EKBER DÜZGÜN, AYNUR DÜZGÜN, SEVGİ BULUT, MEDİNE YETKİN, BERKAN DÜZGÜN, BESER ÖZTÜRK, HÜSEYİN DÜZGÜN, MUSA DÜZGÜN, MÜNEVVER SAHAN, TÜRKAN YILDIZ, GÜLZAR DÜZGÜN, ZEYNEP DURAN, ERTAN YILDIZ, HATİCE ANDİÇİ, SUZAN ÖZTÜRK, CİHAN DÜZGÜN, CANAN DÜZGÜN, HANİ DÜZGÜN, ALİ CEMAL DÜZGÜN, BESER BOZKURT, Y.ZİYA YILDIZ, AYTEN DÜZGÜN, NURİ DÜZGÜN, EZGİ YILDIZ ve SEVİM BAYDAR’ın 30.09.2020 tarih ve 7007 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 23 nolu parselde planlanan yol ve yeşil alanın kaldırılması talebi; söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis üyesi Haydar DEMİR’ in çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile reddedildi.

13-AHMET OĞURLU’ nun 09.10.2020 tarih ve 7252 sayılı dilekçesi ile sunulan; 130 ada 2 nolu parselin kamusal kullanımlarda (Eğitim Alanı, Yeşil alan, Yol, park vs. gibi) kalan alanlarının yeniden planlanması ve yapılacak olan 18. Madde uygulaması kapsamında bahse konu parselin mevcut yerinde ve aynı m2 olacak şekilde düzenlenmesi talebi; Yapılan imar planı çalışması ile daha önce 130 ada 2 nolu parsele öngörülen yapılaşma koşullarında iyileştirme yapılıp emsal 1.50 olarak belirlenmiş ve taşınmaza değer artışı sağlandığı, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca, değer artışı sağlanan taşınmazlarda ilave DOP alınması yasal bir zorunluluk olduğu, bu nedenle talebin imar mevzuatına aykırı olmasından kaynaklı, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, bahse konu parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis üyeleri Haydar DEMİR ve Damla ÇINAR’ ın çekimser oylarına karşılık, oy çokluğu ile reddedildi.

14- HÜSEYİN GÜNAL’ın 14.10.2020 tarih ve 7355 sayılı dilekçesi ile sunulan; Aktuluk Mahallesinde uygulanan imar planı uygulamasının uygun olmadığı, parsellere uygulanan planın tekrar değerlendirilmesi talebi; Planlama öncesinde alınan kurum görüşleri, arazinin topoğrafik yapısı, jeolojik-jeoteknik etüt raporu verileri ve arazi kullanım durumu dikkate alınarak eşik alanları oluşturulmuş, bu kapsamda planlama açısından risk oluşturan alanlar iskana kapatılmış, mevcut yapı stoku ve kullanımlar dikkate alınarak plan kararları oluşturulmuştur. Hazırlanan imar planı çalışması imar mevzuatı hükümlerine, çevre düzeni planı kararlarına, jeolojik etüt raporu verilerine ve kurum görüşlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceğinden, itiraz oylama sunuldu; Meclis üyesi Elif ÖZER’ in çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile reddedildi.

15- HÜSEYİN DEMİRKAYA’nın 14.10.2020 tarih ve 7349 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 203 ve 204 nolu parsellerin park alanından çıkarılması, günübirlik alan olarak planlanması talebi; Söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceğinden, itiraz oylama sunuldu; Meclis üyeleri Seydali BULUT, Bedri KAYA, Haydar DEMİR, Cömert YOLTAY ve Şükrü KILIÇ’ın vatandaşın itirazının yerinde olduğu görüşleri ile kabul oylarına,  Meclis Üyeleri Berkay GÜNDOĞAN ve Elif ÖZER’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedilerek karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına gönderilmesine  karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/105

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi, Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan, Belediyemiz Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 2020/81 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince 1 (bir) ay süre ilan edilerek askıya çıkarılan “Aktuluk Mahallesi 2. Etap (Yol Altı) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”na yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez İlçesi, Aktuluk Mahallesinin bir kısmını kapsayan, sınırları paftasında belirtilen alanda yapılan ve üst plan olan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan nüfus kabulleri ve ilke kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimler ve plan tekniklerine göre hazırlanan “Aktuluk Mahallesi 2. Etap (Yol Altı) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” plan paftaları, plan açıklama raporu, plan notları ve diğer ekleri Belediyemiz Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 2020/81 sayılı kararı ile incelenerek onaylanmış ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ilan edilerek askıya çıkarılmıştır.

           Bu kapsamda Belediyemiz Meclisi tarafından askıya çıkarılan ve yasal askı süresi içerisinde Aktuluk Mahallesi 2. Etap (Yol Altı) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan paftalarına yapılmış olan itirazlar, Belediyemiz Meclisince değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda Belediyemiz Meclisince kabul edilen değişikliklere ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/6. Maddesi uyarınca planın değişen kısımları ile ilgili ilan sürecinin yeniden başlatılması ve reddedilen kısımların ilgili yönetmelik maddesi gereğince kesinleştirilmesi hususu aşağıda belirtilen şekliyle karar bağlanmıştır.

AKTULUK MAHALLESİ 2.ETAP (Yol Altı)

1-SAKİNE AÇIKGÖZ’ ün 23.09.2020 tarih ve 6815 sayılı dilekçesi ile sunulan;140 ada 63 nolu parselin konut alanı veya konut+ticaret alanı olarak planlanması talebi; Taşınmazın yer aldığı bölgenin, mevcut yerleşim dokusundan ve gelişme alanlarından kopuk olması ve Uzunçayır Barajının doğal potansiyelinden dolayı da bu sahanın mevcut planda olduğu gibi günübirlik alan olarak kullanılmasının daha uygun olacağı anlaşıldığından, talep oylama sunuldu; Meclis üyesi Yaşar ÇİÇEK’in bahse konu parselin Konut Alanı ve yapılaşma şartının 3 kat olarak planlanması, Haydar DEMİR’in bahse konu parselin Konut Alanı ve yapılaşma şartının 4 kat olarak planlanması gerektiği görüşleriyle, vatandaşın itirazının kabul edilmesi oyları,  meclis üyeleri Cömert YOLTAY, Seydali BULUT, Berkay GÜNDOĞAN, Nurgül YALAY, Şükrü KILIÇ ve Serda GÖÇER KARAKOÇ’un çekimser oylarına karşılık, oy çokluğu ile reddedildi.

2- HASAN ÖZCAN’ın 23.09.2020 tarih ve 6798 sayılı dilekçesi ile sunulan;  140 ada 88 nolu parselin bulunduğu Tunceli-Elazığ Devlet Karayollu güzergâhında bulunan komşu parsellerin konut+ticaret alanı olarak planlandığı belirtilerek maliki olduğu parselinde konut alanı ve ticari alanı olarak planlanması talebi; Yapılan imar planında 140 ada 88 nolu parselin de cephe aldığı Tunceli-Elazığ Devlet Karayolu aksı boyunca konut+ticaret alanı olarak kullanımı öngörüldüğü, bahse konu belirtilen konut+ticaret alanı imar adası içerisinde yer alan komşu parsellerin kadastral mülkiyet deseni göz önüne alınarak yapı adası planlanmış ve bu yapı adalarına karayolu aksı boyunca karşısındaki yapı adalarıyla aynı fonksiyonda kullanım kararı getirilerek planlama yapıldığı, konut ve ticaret alanı olarak planlanması talep edilen parselin bulunduğu, arazinin topoğrafik yapısı, arazi kullanım durumu ve parsel derinliği dikkate alındığında konut+ticaret fonksiyonu yapı adası oluşturulamamış ve parselin cephe aldığı karayolunun karşısına denk gelen yapı adalarında konut+ticaret fonksiyonunda plan kararı getirilmediğinden ve Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesinde  (Geri Çekme Mesafesi) “ticari yapılarda cephe hattının karayolu sınır çizgisinden sonra en az 25 metrelik mesafe şartı aranmaktadır.” hükmü gereğince, söz konusu parselin derinliği ilgili yönetmelikte belirtilen çekme mesafelerini sağlamadığı anlaşıldığından, talep oylama sunuldu; Meclis üyeleri Haydar DEMİR ve Berkay GÜNDOĞAN’ın bahse konu parselin Konut+Ticaret Alanı olarak planlanması gerektiği görüşleriyle kabul oylarına, meclis üyesi Şükrü KILIÇ’ın çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile reddedildi.

3-ALİ TULGA’nın24.09.2020 tarih ve 6849 sayılı dilekçesi ile sunulan;140 ada 62 nolu parselin konut alanı veya konut+ticaret alanı olarak planlanması talebi; Taşınmazın yer aldığı bölgenin, mevcut yerleşim dokusundan ve gelişme alanlarından kopuk olması veUzunçayır Barajının doğal potansiyelinden dolayı da bu sahanın mevcut planda olduğu gibi günübirlik alan olarak kullanılmasının daha uygun olacağı anlaşıldığından, talep oylama sunuldu; Meclis üyesi Yaşar ÇİÇEK’in bahse konu parselin Konut Alanı ve yapılaşma şartının 3 kat olarak planlanması, Haydar DEMİR’in bahse konu parselin Konut Alanı ve yapılaşma şartının 4 kat olarak planlanması gerektiği görüşleriyle, vatandaşın itirazının kabul edilmesi oyları,  meclis üyeleri Cömert YOLTAY, Seydali BULUT, Berkay GÜNDOĞAN, Şükrü KILIÇ, Serda GÖÇER KARAKOÇ ve Damla ÇINAR’ın çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU’nun 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi “oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu  taraf  çoğunluk sayılır.” hükmü gereğince talep oy çokluğu ile reddedildi.

  

            4-KEMAL DÜZGÜN, YUSUF DÜZGÜN, GÜLZAR DÜZGÜN, BERTAL DÜZGÜN, ZEKİ DÜZGÜN, ÖZGÜR DÜZGÜN, ÖZBEN DÜZGÜN, ALİ DÜZGÜN, MEDİNE YETKİN, BERKAN DÜZGÜN, BESER ÖZTÜRK, HÜSEYİN DÜZGÜN, MUSA DÜZGÜN, MÜNEVVER SAHAN, TÜRKAN YILDIZ, GÜLZAR DÜZGÜN, SUZAN ÖZTÜRK, CİHAN DÜZGÜN, CANAN DÜZGÜN, HANİ DÜZGÜN, ÖZGE DÜZGÜN, HÜSEYİN DÜZGÜN VE FATMA DOĞAN’ın 25.09.2020 tarih ve 6869 sayılı dilekçesi ile sunulan;   140 ada 86 nolu parselin ticaret alanı olarak planlanması ve Sarısaltuk viyadüğü batısı, depolama tesisinin kuzeybatısında bulunan ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanan alanın fiiliyatta mezarlık alanı olarak kullanılmasından dolayı belirtilen alanın mezarlık alanı olarak planlanması talebi; Bölgede ki mevcut mezarlık dikkate alınarak söz konusu alan ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı, bahse konu alanın üniversite yerleşkesine yakın olması, kıyı bölgesinin içinde kalması ve şehirdeki mezarlık hizmetleri tek elden yürütülürken, bu organizasyonu olumsuz etkileyecek alternatif mezarlık alanlarının oluşturulmaması gerektiği, bu kapsamda yukarda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda söz konusu alanın “Ağaçlandırılacak Alan” lejantında kalması uygun görüldüğünden,  Aktuluk Mahallesini kapsayan alanda planlama çalışması yapılan sınırlar içerisinde mevcutta ticari alan olarak kullanılan yapı ve kullanımlar korunarak ticaret alanı olarak planlandığı, mevcut kullanımlar dışında plan bütünlüğünde ayrı bir ticari fonksiyon kararı getirildiği, ayrıca Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesinde  (Geri Çekme Mesafesi) “ticari yapılarda (çekme mesafesinin) cephe hattının karayolu sınır çizgisinden sonra en az 25 metrelik mesafe şartı aranmaktadır.” Hükmü gereğince, söz konusu günübirlik alan olarak planlanan ve aynı imar adası içerisinde yer alan komşu parsellerin parsel derinliği ilgi yönetmelikte belirtilen çekme mesafelerini sağlamadığından ve bahse konu parselin bulunduğu arazinin topoğrafik yapısı ve arazi kullanım durumu dikkate alındığında ticari yapı adası oluşturulamadığı anlaşıldığından, talep oylama sunuldu; Meclis Üyesi Haydar DEMİR’in bahse konu parselin Konut+Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin kabul oyu, meclis üyesi Şükrü KILIÇ ve Serda GÖÇER KARAKOÇ’un çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

              5-ZEKİYE ÇAM’ ın 28.09.2020 tarih ve 6913 sayılı dilekçesi ile sunulan;  140 ada 160 nolu parselden geçen imar yolunun, parsel içerisinde bulunan yapının yakınından geçmesi talebi; söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapılmış ve taşınmaz üzerinde yer alan yapı ve kullanım alanları korunarak ulaşım yapısı belirlenmiştir. Söz konusu yolun kaydırılması durumunda, plan bütününün ulaşım yapısı bozulacağı anlaşıldığından, talep oylamaya sunuldu; oy birliği ile reddedildi.

              6-HÜSEYİN DÜZGÜN’ ün 28.09.2020 tarih ve 6924 sayılı dilekçesi ile sunulan;  140 ada 100 nolu parselden geçen imar yoluna itiraz;  söz konusu taşınmaz üzerinden geçen imar yolunun sürekliliği olmayan kısa mesafeli ulaşım bağlantısı olmasından dolayı kısmı bir düzenleme yapılmasının mümkün olduğu  anlaşıldığından, talep oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Haydar DEMİR’in çekimser oyuna karşılık, meclis üyesi Alişan IŞIK’ın imar yolunun plandaki haliyle kalması görüşleriyle  red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

              7-ZEKİ DEMİRKAYA, BÜLENT DEMİRKAYA, GÖKHAN GÜNAL, DİREN GÜNAL, İLHAN GÜNAL, HASAN TÜLEK, GÖKHAN YEŞİL, ALİ HAYDAR TÜLEK, MEHMET ÖNAL, HÜSEYİN YILDIZ, KEMAL TÜLEK, MEHMET DEMİRKAYA, RIZA DEMİRKAYA, ALİ BURHAN DEMİRKAYA, CAFER DEMİRKAYA, HÜSEYİN DEMİRKAYA, HIDIR ADİKTİ, NURİ TAŞKAN, AYSEL DOĞAN YÜKSEL, AHMET İÇTEN, MEHMET ALİ DOĞAN, HASAN TAŞKAN, ÜLKİYE DOĞAN DEMİR, İNAN GÜNHAN, ZÜLFÜ GÜL, İSMAİL  YEŞİL, VELİ GELMEZ, ZEKİYE ÇAM, İSMAİL TAŞBİLEK, NURAN ÇİÇEK ve SAVAŞ URTİMUR’un 28.09.2020 tarih ve 6916 sayılı dilekçesi ile sunulan; Aktuluk Mahallesinde sınırları dahilinde, “Aktuluk Mahallesi  2. Etap (Yol Altı)” olarak yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında;

             a)Yapılan imar planında DOP ( Düzenleme Ortaklık Payı)’un yaklaşık %42’ ye denk gelerek bu durumun mağduriyet yaratmasından dolayı DOP’a itiraz; DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olduğu, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağından ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis Üyesi Seydali BULUT çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile reddedildi.

              b)1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında TAKS (Taban Alanı Katsayısı)’ın  0.30 olarak belirlenmesi ve Emsalin 1.80 olarak düzenlenmesi talebi; Planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu dikkate alınarak yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Planda belirlenen emsal değerlerinin arttırılması ile planlama bölgesine ilave bir nüfus geleceğinden ve bu durumun planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı anlaşıldığından, talep oylama sunuldu; oy birliği ile reddedildi.

8-MENEKŞE BOZADA’ nın 29.09.2020 tarih ve 6966 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 174 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında (konut, park, ticaret, sağlık, eğitim, yol, vb.) belirtilen alanlarda kaldığı, parsele isabet eden bu alanların tekrar değerlendirilmesi talebi; söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; oy birliği ilereddedildi.

9-CAFER DEMİRKAYA, ALİ BURHAN DEMİRKAYA ve HÜSEYİN DEMİRKAYA’ nın 29.09.2020 tarih ve 6970 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 88 ve 132 nolu parsellerin yeşil alan, park, imar yolu ve günübirlik alan olarak belirlendiği ifade edilerek;

a) İmar Planlarının çevre düzeni planlarına uygun olmadığına ve tarım arazilerinin korunmadığı,  

b) Plan hazırlama aşamasında ilgili kurum görüşlerinin alınmamasına ve tarım arazilerinin toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda belirtilen izinler alınmadan imara açılması,  

c) Planlanan 24 m’lik imar yolunun, mülkiyetindeki parsellerde mağduriyet yarattığını, 24m’lik yolun fiilen ve fennen uygun olmadığı,  

d) Parsellerin ticari parsel olma niteliği kalmadığı belirtilerek, parsellerin askıdaki planlanan haliyle imara uygun yapılaşmanın olamayacağına, parsellerin askıdaki haliyle ve mevcut kadastro halindeki inşaat alanlarının ekonomik ve işlevsel değer olarak aynı olmadığına,  

  

e)Askıya çıkarılan planın, fiil zeminle uygun olmadığı,

f) Yapılan planlamanın imar mevzuatına aykırı olduğu,

g) İmar planında diğer mülkiyetlerde kamu alanı belirlenmediği veya az belirlendiği, mülkiyetinde olan parsellerin park, yeşil alan, yol vb. olarak ayrılması hususunda planlama konusunda eşitlik durumu olmadığı

h) İmar planı neticesinde parsellerde yapılan % 43 DOP oranının fazla olduğu,

ı) İmar planlarının kademeli birlikteliği ilkesine göre nazım imar planı ve diğer planlara uygun olmadığı şeklindeki dilekçenin ilgili maddeleri incelenmiş olup;

Yukarıda maddeler halinde incelenen itiraz dilekçesi meclisimizce değerlendirilmiş olup;

a) Plan çalışmasının yapıldığı saha, Malatya-Elazığ-Tunceli-Bingöl planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak planlı sahada kalmaktadır. Dolayısıyla planlama sahası çevre düzeni planı ilke kararlarına uygun olarak hazırlanmış olup bir uyumsuzluk ve aykırılık söz konusu olmadığı, bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planı çevre düzeni planı ilke kararlarına göre, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise bir üst plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına göre hazırlanarak, planlar arasındaki uyum ve kademeli birliktelik sağlandığı, imar planı çalışması, üst ölçekli plan olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile diğer imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, ilgili mevzuatlara aykırılık söz konusu olmadığı, Planlama öncesinde Tunceli Tarım İl Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve E. 968713 sayılı yazısı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında tarım dışı amaçla kullanıma izin verildiğine ilişkin uygun kurum görüşü alınmış, bu kurum görüşüne uygun olarak plan kararları getirildiği, söz konusu planlama öncesinde alınan kurum görüşleri, arazinin topoğrafik yapısı, jeolojik-jeoteknik etüt raporu verileri ve arazi kullanım durumu dikkate alınarak eşik alanları oluşturulmuş, bu kapsamda planlama açısından risk oluşturan alanlar iskana kapatılmış, mevcut yapı stoku ve kullanımlar dikkate alınarak plan kararları oluşturulduğu,söz konusu planlanan 24 m genişliğindeki imar yolu, arazi topoğrafyası dikkate alınarak ana ulaşım aksı olarak düzenlendiği, İmar planlarında kadastral mülkiyetlerin bir kamusal alanda kalması mülk sahibi açısından bir mağduriyet oluşturmayacağı, zira imar planının onayının akabinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması ile düzenlemeye giren tüm kadastral parsellerden eşit oranda DOP kesintisi yapıldıktan sonra, düzgün imar parselleri oluşturularak tahsisler yapılacak ve böylelikle mülk sahiplerinin imar planındaki kısıtlılık halleri giderileceği, DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olacağı, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağından ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı düşünülerek, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı anlaşıldığından itiraz oylamaya sunuldu: Meclis üyeleri Seydali BULUT ve Haydar DEMİR’in vatandaşın itirazının kabul edilmesi oylarına, Meclis Üyeleri Elif ÖZER, Cömert YOLTAY, Bedri KAYA, Şükrü KILIÇ, Yaşar ÇİÇEK ve Berkay GÜNDOĞAN çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU’nun 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi “oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğutarafçoğunluk sayılır.” hükmü gereğince oy çokluğu ile reddedildi.

    b) Söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, 140 ada 132 nolu parsel alanı için, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği, 140 ada 88 nolu parsel alanı için; Aktuluk Mahallesini kapsayan alanda planlama çalışması yapılan sınırlar içerisinde mevcutta ticari alan olarak kullanılan yapı ve kullanımlar korunarak ticaret alanı olarak planlanmış olup, mevcut kullanımlar dışında plan bütünlüğünde ayrı bir ticari fonksiyon kararı getirilmediği, ayrıca Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesinde  (Geri Çekme Mesafesi) “ticari yapılarda (çekme mesafesinin) cephe hattının karayolu sınır çizgisinden sonra en az 25 metrelik mesafe şartı aranmaktadır.” Hükmü gereğince, söz konusu günübirlik alan olarak planlanan ve aynı imar adası içerisinde yer alan komşu parsellerin parsel derinliği ilgi yönetmelikte belirtilen çekme mesafelerini sağlamadığı ve bahse konu parselin bulunduğu arazinin topoğrafik yapısı ve arazi kullanım durumu dikkate alındığında ticari yapı adası oluşturulamadığı anlaşıldığından, talep oylama sunuldu; Meclis Üyesi Haydar DEMİR’in bahse konu parselin Konut+Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin kabul oyuna karşılık Meclis Üyesi Şükrü KILIÇ çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

10-İSMAİL DEMİRKAYA adına vasi RIZA DEMİRKAYA’nın 29.09.2020 tarih ve 6971 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 132 ve 187 nolu parsellerin yeşil alan, park, imar yolu ve günübirlik alan olarak belirlendiği ifade edilerek;

a) İmar Planlarının çevre düzeni planlarına uygun olmadığına ve tarım arazilerinin korunmadığı,  

b) Plan hazırlama aşamasında ilgili kurum görüşlerinin alınmamasına ve tarım arazilerinin toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda belirtilen izinler alınmadan imara açılması,  

c) Planlanan 24 m’lik imar yolunun, mülkiyetindeki parsellerde mağduriyet yarattığını, 24m’lik yolun fiilen ve fennen uygun olmadığı,  

d) Parsellerin ticari parsel olma niteliği kalmadığı belirtilerek, parsellerin askıdaki planlanan haliyle imara uygun yapılaşmanın olamayacağına, parsellerin askıdaki haliyle ve mevcut kadastro halindeki inşaat alanlarının ekonomik ve işlevsel değer olarak aynı olmadığına,  

  

e)Askıya çıkarılan planın, fiil zeminle uygun olmadığı,

f) Yapılan planlamanın imar mevzuatına aykırı olduğu,

g) İmar planında diğer mülkiyetlerde kamu alanı belirlenmediği veya az belirlendiği, mülkiyetinde olan parsellerin park, yeşil alan, yol vb. olarak ayrılması hususunda planlama konusunda eşitlik durumu olmadığı

h) İmar planı neticesinde parsellerde yapılan % 43 DOP oranının fazla olduğu,

ı) İmar planlarının kademeli birlikteliği ilkesine göre nazım imar planı ve diğer planlara uygun olmadığı şeklindeki dilekçenin ilgili maddeleri incelenmiş olup;

Yukarıda maddeler halinde incelenen itiraz dilekçesi meclisimizce değerlendirilmiş olup; Plan çalışmasının yapıldığı saha, Malatya-Elazığ-Tunceli-Bingöl planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak planlı sahada kalmaktadır. Dolayısıyla planlama sahası çevre düzeni planı ilke kararlarına uygun olarak hazırlanmış olup bir uyumsuzluk ve aykırılık söz konusu olmadığı, bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planı çevre düzeni planı ilke kararlarına göre, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise bir üst plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına göre hazırlanarak, planlar arasındaki uyum ve kademeli birliktelik sağlandığı, imar planı çalışması, üst ölçekli plan olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile diğer imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, ilgili mevzuatlara aykırılık söz konusu olmadığı, Planlama öncesinde Tunceli Tarım İl Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve E. 968713 sayılı yazısı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında tarım dışı amaçla kullanıma izin verildiğine ilişkin uygun kurum görüşü alınmış, bu kurum görüşüne uygun olarak plan kararları getirildiği, söz konusu planlama öncesinde alınan kurum görüşleri, arazinin topoğrafik yapısı, jeolojik-jeoteknik etüt raporu verileri ve arazi kullanım durumu dikkate alınarak eşik alanları oluşturulmuş, bu kapsamda planlama açısından risk oluşturan alanlar iskana kapatılmış, mevcut yapı stoku ve kullanımlar dikkate alınarak plan kararları oluşturulduğu,  söz konusu planlanan 24 m genişliğindeki imar yolu, arazi topoğrafyası dikkate alınarak ana ulaşım aksı olarak düzenlendiği, İmar planlarında kadastral mülkiyetlerin bir kamusal alanda kalması mülk sahibi açısından bir mağduriyet oluşturmayacağı, zira imar planının onayının akabinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması ile düzenlemeye giren tüm kadastral parsellerden eşit oranda DOP kesintisi yapıldıktan sonra, düzgün imar parselleri oluşturularak tahsisler yapılacak ve böylelikle mülk sahiplerinin imar planındaki kısıtlılık halleri giderileceği, DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olacağı, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağından ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı düşünülerek, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı,   140 ada 187 nolu parselin imar planında konut alanı, turizm+ticaret alanı, park alanı ve imar yolu olarak planlı sahada kaldığı, 140 ada 187 nolu parsel ve 140 ada 132 nolu parsel alanları için, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis Üyesi Haydar DEMİR’in kabul oyuna, meclis üyeleri Elif ÖZER ve Seydali BULUT’un çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

11-ZEKİ DEMİRKAYA’nın 29.09.2020 tarih ve 6972 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 132 ve 187 nolu parsellerin yeşil alan, park, imar yolu ve günübirlik alan olarak belirlendiği ifade edilerek;

a) İmar Planlarının çevre düzeni planlarına uygun olmadığına ve tarım arazilerinin korunmadığı,  

b) Plan hazırlama aşamasında ilgili kurum görüşlerinin alınmamasına ve tarım arazilerinin toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda belirtilen izinler alınmadan imara açılması,  

c) Planlanan 24 m’lik imar yolunun, mülkiyetindeki parsellerde mağduriyet yarattığını, 24m’lik yolun fiilen ve fennen uygun olmadığı,  

d) Parsellerin ticari parsel olma niteliği kalmadığı belirtilerek, parsellerin askıdaki planlanan haliyle imara uygun yapılaşmanın olamayacağına, parsellerin askıdaki haliyle ve mevcut kadastro halindeki inşaat alanlarının ekonomik ve işlevsel değer olarak aynı olmadığına,  

  

e)Askıya çıkarılan planın, fiil zeminle uygun olmadığı,

f) Yapılan planlamanın imar mevzuatına aykırı olduğu,

g) İmar planında diğer mülkiyetlerde kamu alanı belirlenmediği veya az belirlendiği, mülkiyetinde olan parsellerin park, yeşil alan, yol vb. olarak ayrılması hususunda planlama konusunda eşitlik durumu olmadığı

h) İmar planı neticesinde parsellerde yapılan % 43 DOP oranının fazla olduğu,

ı) İmar planlarının kademeli birlikteliği ilkesine göre nazım imar planı ve diğer planlara uygun olmadığı şeklindeki dilekçenin ilgili maddeleri incelenmiş olup;

Yukarıda maddeler halinde incelenen itiraz dilekçesi meclisimizce değerlendirilmiş olup; Plan çalışmasının yapıldığı saha, Malatya-Elazığ-Tunceli-Bingöl planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak planlı sahada kalmaktadır. Dolayısıyla planlama sahası çevre düzeni planı ilke kararlarına uygun olarak hazırlanmış olup bir uyumsuzluk ve aykırılık söz konusu olmadığı, bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planı çevre düzeni planı ilke kararlarına göre, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise bir üst plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına göre hazırlanarak, planlar arasındaki uyum ve kademeli birliktelik sağlandığı, imar planı çalışması, üst ölçekli plan olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile diğer imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, ilgili mevzuatlara aykırılık söz konusu olmadığı, Planlama öncesinde Tunceli Tarım İl Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve E. 968713 sayılı yazısı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında tarım dışı amaçla kullanıma izin verildiğine ilişkin uygun kurum görüşü alınmış, bu kurum görüşüne uygun olarak plan kararları getirildiği, söz konusu planlama öncesinde alınan kurum görüşleri, arazinin topoğrafik yapısı, jeolojik-jeoteknik etüt raporu verileri ve arazi kullanım durumu dikkate alınarak eşik alanları oluşturulmuş, bu kapsamda planlama açısından risk oluşturan alanlar iskana kapatılmış, mevcut yapı stoku ve kullanımlar dikkate alınarak plan kararları oluşturulduğu,söz konusu planlanan 24 m genişliğindeki imar yolu, arazi topoğrafyası dikkate alınarak ana ulaşım aksı olarak düzenlendiği, İmar planlarında kadastral mülkiyetlerin bir kamusal alanda kalması mülk sahibi açısından bir mağduriyet oluşturmayacağı, zira imar planının onayının akabinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması ile düzenlemeye giren tüm kadastral parsellerden eşit oranda DOP kesintisi yapıldıktan sonra, düzgün imar parselleri oluşturularak tahsisler yapılacak ve böylelikle mülk sahiplerinin imar planındaki kısıtlılık halleri giderileceği, DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olacağı, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağından ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı düşünülerek, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı, söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapıldığı,140 ada 187 nolu parselin imar planında konut alanı, turizm+ticaret alanı, park alanı ve imar yolu olarak planlı sahada kaldığı, 140 ada 187 nolu parsel ve 140 ada 132 nolu parsel alanları için, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis Üyesi Haydar DEMİR’in kabul oyuna, meclis üyeleri Elif ÖZER ve Seydali BULUT’un çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

12-KEMAL TÜLEK’in 30.09.2020 tarih ve 6997 sayılı dilekçesi ile sunulan;

a) 140 ada 186 nolu parselde yapılan imar planına ve DOP ( Düzenleme Ortaklık Payı)’un yaklaşık % 42’ye denk gelmesine itirazı; DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olduğu, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağı ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı, yapılan imar planında mevcut kullanımlar göz önünde bulundurularak ulaşım yapısı ve kademelenmesi belirlendiği, söz konusu yolun kaydırılması durumunda plan bütününün ulaşım yapısı bozulacağından ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; oy birliği ile reddedildi.

b) 140 ada 161 nolu parselde yapılan imar planına itiraz; Yapılan imar planında 140 ada 161 nolu parselinde cephe aldığı Tunceli-Elazığ Devlet Karayolu aksı boyunca konut+ticaret kullanımı öngörüldüğü, bu Devlet Karayolu aksında fonksiyonel bütünlüğün sağlanması amacıyla parselin bulunduğu imar adasının konut+ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

13-ALİ HAYDAR TÜLEK’in 30.09.2020 tarih ve 6996 sayılı dilekçesi ile sunulan;

a) 140 ada 186 nolu parselde planlanan imar yoluna ve yapılan imar planında DOP (Düzenleme Ortaklık Payı)’un yaklaşık %42’ ye denk gelmesine itirazı; DOP oranının düşürülmesi ancak kamusal kullanım alanlarının azaltılması ile mümkün olduğu, planlama bölgesinde 2040 öngörüsüne göre belirlenen projeksiyon nüfusu için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kişi başı sosyal kullanım standardı uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığı, bu alanların azaltılması bahsi geçen yönetmelik hükümlerine aykırı olacağı ve planın sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı, yapılan imar planında mevcut kullanımlar göz önünde bulundurularak ulaşım yapısı ve kademelenmesi belirlendiği, söz konusu yolun kaydırılması durumunda plan bütününün ulaşım yapısı bozulacağından ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; oy birliği ile reddedildi.

b) 140 ada 161 nolu parselde yapılan imar planına itiraz; Yapılan imar planında 140 ada 161 nolu parselin de cephe aldığı Tunceli-Elazığ Devlet Karayolu aksı boyunca konut+ticaret kullanımının öngörüldüğü, bu Devlet Karayolu aksında fonksiyonel bütünlüğün sağlanması amacıyla parselin bulunduğu imar adasının konut+ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin talep oylama sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

14-TÜRKAN YILDIZ, EMİNE DÜZGÜN, CELAL DÜZGÜN, AYŞE ÇİMEN, FATMA BEKTAŞ, MÜNEVVER SAHAN adına vekil Av. HÜSEYİN DÜZGÜN’ ün 30.09.2020 tarih ve 6995 sayılı dilekçesi ile sunulan;  140 ada 100 nolu parselden geçen imar yoluna itiraz; Taşınmaz üzerinden geçen imar yolunun sürekliliği olmayan kısa mesafeli ulaşım bağlantısı olmasından dolayı, kısmı bir düzenleme yapılmasının mümkün olduğu   anlaşıldığından, itiraz oylama sunuldu; Meclis üyelerinden Elif ÖZER’in çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

15-HÜSEYİN GÜNAL’ın 14.10.2020 tarih ve 7355 sayılı dilekçesi ile sunulan; Aktuluk Mahallesinde uygulanan imar planı uygulamasının uygun olmadığı, parsellere uygulanan planın tekrar değerlendirilmesi talebi; Planlama öncesinde alınan kurum görüşleri, arazinin topoğrafik yapısı, jeolojik-jeoteknik etüt raporu verileri ve arazi kullanım durumu dikkate alınarak eşik alanları oluşturulduğu, bu kapsamda planlama açısından risk oluşturan alanlar iskana kapatıldığı, mevcut yapı stoku ve kullanımlar dikkate alınarak plan kararları oluşturulduğu görülmüştür.. Hazırlanan imar planı çalışması imar mevzuatı hükümlerine, çevre düzeni planı kararlarına, jeolojik etüt raporu verilerine ve kurum görüşlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Söz konusu alanda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, mevcut durum ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından, Meclis üyelerinden Elif ÖZER’in çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile  reddedildi.

16-TÜRK TELEKOMİNİKASYON vekili Av. Serhat YILMAZ’ın 27.10.2020 tarih ve 7726 sayılı dilekçesi ile sunulan; 140 ada 113 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması/yönünün değiştirilmesi talebi; Yapılan imar planında mevcut kullanımlar göz önünde bulundurularak ulaşım yapısı ve kademelenmesi belirlenmiştir. Söz konusu yolun kaydırılması durumunda, plan bütününün ulaşım yapısı bozulacağından ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulaması ile sorunun giderileceği anlaşıldığından,  itiraz oylama sunuldu; oy birliği ile  reddedildi.  

 

KARAR NO: 2020/106

 

  GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN: Haskar ERDOĞAN tarafından Belediyemize verilen 25.09.2020 tarih ve 6893 sayılı dilekçesi ile İlimiz Merkez Alpdoğan Mahallesinde yer alan 281 ada 13 nolu parselde yapılan imar planının değişiklik talebinin görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;İlimiz Merkez Alpdoğan Mahallesinde yer alan 281 ada 13 nolu parselin “Konut Alanı ve yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 4 kat” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu Meclisimizce incelenmiştir.

            Tapunun Tunceli İli, Merkez Alpdoğan (Moğultay) Mahallesi yer alan 281 ada 13 nolu taşınmaz Tunceli (Merkez) 3. Etap Moğultay ve Yenimahalle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan paftasında “E:1.20 ve Yençok:12.50 yapılaşma koşullarına sahip İdari Hizmet Alanı” lejantında kalmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu Ek Madde 8’de belirtildiği üzere “Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.

             Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.

Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır. Hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda yapılan plan değişikliğinin ilgili kanun maddesi gereğince parsel bazında hazırlandığı görüldüğü ve hazırlanan plan değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozduğu ve ilgili kanun maddesine uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, konu oylamaya sunuldu; oy birliği ile reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2020/107

  GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Cumhuriyet Mahallesi Arı Konutlarının bulunduğu imar adalarında yapılan plan revizyon talebinin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Cumhuriyet Mahallesi Arı Konutlarının bulunduğu imar adalarında yapılan plan revizyon talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi

 

KARAR NO: 2020/108

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü’ nün 15.10.2020 tarih ve 2020/1132 sayılı yazısında İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3 ada 154-155 nolu parseller  için imar plan değişiklik talebinin görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü’ nün 15.10.2020 tarih ve 2020/1132 sayılı yazısında İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3 ada 154-155 nolu parseller  için imar plan değişiklik talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/109

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİNDE BULUNAN: Müteşebbis Heyet Üye Seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu  Başkanlığı’ nın 21/10/2020 tarih ve 154 sayılı yazısı ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu’ nun 7. maddesi gereğince Tunceli Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti ‘ ne asil  ve yedek üye olarak aşağıdaki tabloda isimleri yazılı bulunan

ASİL ÜYE

Özgür DURĞUN                                 Fen İşleri Müdür Vekili

YEDEK ÜYE

Av. Adnan ÇETİN                              Avukat - İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

Hüseyin SEÇGİN                               İnşaat Mühendisi   kişilerin  seçilmesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/110

            GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: a)  Sözlü önerge ile gündeme alınan,  Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Biriminin kurulması ve yönetmeliğinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile; kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik hizmetler, sosyal destek hizmetleri, yaşlılara yönelik hizmetler, engelli bireylere ve yakınlarına yönelik hizmetler, çocuklara yönelik hizmetler ve sağlık işleri ile ilgili mevcut durumu saptamak ve iyileştirilmesi için gerekli çalışma ve eğitimleri düzenleyerek organize ederek halkın hizmetine sunmak amacıyla   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitlik  Biriminin kurulması, iş ve işlemlerinin aynı müdürlük bünyesinde yürütülmesi oylamaya sunuldu:  Oybirliği ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin   Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü'ne, bir örneğinin Mali Hizmetler  Müdürlüğü'ne, bir örneğini de Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/111

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: b)  Sözlü önerge ile gündeme alınan,  Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi  Yönetmeliğinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 05.11.2020 tarih ve 110 sayılı Belediye Meclisimiz kararlı ile  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitlik  Birimi kurulduğundan,

TUNCELİ BELEDİYESİ

TOPLUMSAL CİNSİYET  EŞİTLİK BİRİMİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

Madde 1)Bu yönetmeliğin amacı Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi’nin kuruluş,

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarım düzenlemektir.

Yasal dayanak

Madde 2) Bu yönetmelik yürürlükteki Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Organizasyon Yapısı

Madde 3 -

Toplumsal Cinsiyet  Eşitlik Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi, Birim sorumlu görevlisi, birime bağlı personel, Dersim Kadın Yaşam ve Danışma Merkezi ve Giysibank’tan oluşur.

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi’nün Temel Görevi

Madde 4 -

Toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma

açık bir anlayış ile; kadınlara ve LGBTİ’lara yönelik hizmetler , sosyal destek hizmetleri, yaşlılara yönelik hizmetler, engelli bireylere ve yakınlarına yönelik hizmetler, çocuklara yönelik hizmetler ve

sağlık işleri ile ilgili mevcut durumu saptamak ve iyileştirilmesi için gerekli çalışma

ve eğitimleri düzenleyerek/ organize ederek halkın hizmetine sunmak.

Yetki , Görev ve Sorumluluklar

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi’nin Görevleri

1) Toplumda kadın, LGBTİ+(lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireyler),  engelli, sığınmacı ve mülteciler, çocuklar, etnik ve dini azınlıklara gibi çeşitli sosyal gruplara yönelik veri toplamak, hizmet üretmek ve belediye politikalarını yurtdışı ve yurtiçindeki STK' larla işbirliği içinde hazırlamak,

2) Kadın örgütleriyle ortak çalışmalar yürüterek “Kadın Dostu Bir Kent” oluşturulmasına katkıda bulunmak,

3) Belediyemiz personeli arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için eğitim çalışmaları planlamak ve yürütmek,

4)Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje

ve çalışmalarına yerleştirilmesi, hizmetlerden eşit yararlanılmasını sağlamak,

5)Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği kaynaklı ayrımcılıkla mücadele için

çalışmalar yürütmek,

6)Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yansıtıldığı kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal

faaliyet ve etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek,

7)Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalan; sosyal ve politik dışlanmaya

ve her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti veren Kadın Danışma Merkezi hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

8)Danışma Merkezlerine başvuran kadınlara gerekli bilgilendirmeleri yaparak rehberlik

ve danışmanlık hizmeti vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına ve gerekli

hizmetleri almalarına destek olmak,

9))Merkezlere başvuran kadınların ihtiyaçlarını belirleyip bireysel destek planlan

hazırlamak,

10)Kadına yönelik şiddet, kadın hakları, çocuk ihmal ve istismarı gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak,

11)Kadın ve LGBTİ+’larla ilgili özel tarihlerde farkındalık ve etkinlik çalışmaları yapmak,

12Üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum

kuruluşları ve hak mücadelesi veren derneklerden kişilerin katılımları ile seminer, konferans, panel vb. bilimsel düzeyli çalışmalar yapmak,

13) Kadınların ve LGBTİ+’ların sorunlarım tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapmak ve tespit edilen sorunlarını çözümüne dönük projeler geliştirmek

14)Kadınlara yönelik yaz okulları, kültürel etkinlikli kamplar, gezi ve kültürel etkinlik

programları, sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller düzenlemek,

15)Kadın kütüphanesi ve arşivi oluşturmak,

16)Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttınlması, kadın

kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,

17)Kadın dayanışma evleri açmak,  Kadın dayanışma evlerine yönlendirilen kadınlara bu süreçte gerekli rehberlik ve danışma hizmeti vermek, kadın ve çocukların ihtiyaçlarının tespit edilip giderilmesini sağlamak,

18)Dayanışma evinde kalan kadınların güçlenme süreçlerini destekleyerek bağımsız hayata

geçebilmeleri için gereken desteği sağlamak (iş ve meslek edindirme, eğitim, ev bulma gibi

konularda rehberlik ve danışma hizmeti), can güvenliği riski olan kadın ve çocuklar için

güvenlik ve sosyal destek planı yapmak,

19)Kadına yönelik şiddet, kadın haklan, çocuk ihmal ve istismarı, kadın ve aile danışma

merkezleri vb. konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak,

20) Gizlilik ilkesi göz ardı edilmeden ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

21) İnsan hakları konularında kent sakinlerine yönelik bilinç arttırıcı çalışmalar organize etmek,

22) Ayrımcılık karşıtı belediyecilik anlayışını görünür kılacak bilinçlendirme kampanyaları geliştirmek,

23) Psikolojik ve cinsel sağlık danışmanlığı verebilecek tıbbi tedbirleri organize etmek,

24) Kamu ve sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine yarar sağlayacak çeşitli fonların ve hibelerin takibini yapmak ve bu fonlara başvurmak.

24) Belediye tarafından gerçekleştirilecek sosyal işlerin, sosyal yardım ihtiyaçlarının

ve faaliyetlerinin yıllık planını hazırlamak, iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını

sağlamak.

25) Sorumluluğu altındaki tüm işlerin koordinasyonunu sağlayarak denetlemek.

Sosyal Hizmetler Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

26) Temel ihtiyaçlar çerçevesinde; Sosyal yardıma ihtiyacı olan birey/aileleri

saptayarak, sosyal yardım alanlarında gereksinmelerinin etkin, yaygın ve nitelikli

karşılanması için çalışmalar yapmak, desteklenmelerini sağlamak.

27) Yardımların yerinde, zamanında yapılmasını izlemek, yönlendirmek, ilgili

kuruluşlarla işbirliği yapmak ve istatistiki analizlerini yapmak.

28) Yardım taleplerini değerlendirmek, uygun kriterleri oluşturarak bu çerçevede

öneriler hazırlamak.

29) Kentlilerin zor günlerinde yanlarında olacak, dayanışma/yardımlaşma kültürünü

kökleştirici/geliştirici çalışmalar yürütmek.

30 )Toplumsal dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere;

bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler geliştirmek, projelere destek

sağlamak.

31) Yoksulluk ve sosyal yardım, dayanışma konularında araştırma ve eğitim

faaliyetleri yapmak, yaptırmak. Bu konuda çalışma ve araştırma yapan akademik

ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak.

32)  Sosyo-ekonomik durumu yetersiz olan çocukların, gençlerin ve erişkinlerin

eğitimde/mesleki eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmelerini sağlamak

amacıyla eğitim etkinlikleri düzenlemek, ilköğretim ve lise öğrencilerinin

başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı uygulamalar yapmak.

33)  Belediye iç ve dış işleyişinde; Stratejik Plan, Süreç ve Performans Planları’nın dezavantajlı gruplara yönelik uygun hale getirilmesini sağlayıcı metodolojiler geliştirmek ve

uygulanmasını sağlamak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Biriminin Yetki ve Sorumlulukları

1) Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi ilgili müdürlüklerin stratejik plan ve performans programındaki proje ve faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için yürüttüğü çalışmaların toplumsal eşitlik ilkeleirne uygun olup olmadığını takip eder, denetler ve katkı koyar. Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi ; ilgili müdürlüklere herhangi bir konuda gerekli gördüğünde yazılı olarak görüşünü bildirir ve bu konudaki iyileştirme çalışmalarını izler.

2) İlgili Müdürlüklerde yapılan işleri sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmek ve Belediye hizmetlerinin eşitlikçi, katılımcı, demokratik, etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacına uygun olarak yenilikçi projeler üretebilir. Kaynakların doğru kullanılması ve daha fazla insan odaklı hizmet üretebilmek için gelir arttırıcı önlemler alma konusundaki görüşlerini üst yönetime ve ilgili müdürlüklere bildirir.

3) Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi  geliştirecekleri projeler için, proje konusuyla ilgili diğer ihtisas komisyonlarıyla ortak çalışma grupları oluşturabilir.

4) Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi  görev alanı ile ilgili konularda Halk Meclisi, Kadın Meclisi, Gençlik ve Öğrenci Meclisi STK, kadın dernekleri, akademik odalarla işbirliği yapar, toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.

5) Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi  ilgili müdürlüklerin stratejik plandaki konularla ilgili çalışmalarını ve paydaş algılama anketlerini üçer aylık periyodlarla izler, değerlendirir.

6) Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi , belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunar.

7)  Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi  çalışma alanına giren konular hakkında ilgili müdürlüklerden konuya dair rapor hazırlanmasını isteyebilir.

Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 1 – Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 1 – Bu Yönerge hükümlerini Tunceli Belediye Başkanı yürütür şeklinde hazırlanan yönetmelik maddeleri oylamaya sunuldu; oy birliğiyle kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne   gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/112

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Belediye Meclisimizce alınan  05.10.2020 tarih ve 98 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediye Meclisimizce alınan,  05.10.2020 tarih ve 98 sayılı Meclis Kararında sehven  yazılan;   İlimizde faaliyet gösteren Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin (Otel, Apart Otel, Pansiyon, Kahvehane, Kıraahathane, Kır kahvesi, Çay Bahçesi İddia bayi, Ganyan Bayii, İçkisiz Cafe, İnternet Salonu Oyun Salonu, Atari Salonu Gazino, Taverna, Pavyon Dans Salonu, Kokteyl salonu, Diskotek, Bar, Birahane, Gece Kulübü, İçkili Lokanta, İçkili Çalgılı Lokanta, İçkili Kafeterya, İçkili Cafe Düğün Salonu Sinema, Tiyatro, Gösteri merkezi, Sirkler, Lunaparklar, Hamam, Sauna, Sıhhi Banyo vb. ) şeklinde düzeltilmesi, açılış ve kapanış saatlerinin de (açılış saati:05:00-kapanış saati 01:00) şeklinde belirlenmesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Zabıta   Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/113

    GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: 2021 yılı ve takip eden 2 yıla ait gelir ve gider bütçesinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;

          Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

          Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

          Kültür ve Sosyal Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

           Fen İşleri  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

          İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

          Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

           Mezarlık İşleri  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

           Park ve Bahçeler  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

           İtfaiye  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

            Zabıta  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

            Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

           Özel Kalem  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

             Basın Yayın ve Halkla İlişkiler   Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

           Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

            Veteriner İşleri   Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

            Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

            Destek Hizmetleri  Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

            İnsan Kaynakları ve Eğitim   Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

            Muhtarlıklar    Müdürlüğü’ nün 2021 yılı ve takip eden  2 yıla ait gelir ve gider bütçesi madde madde okundu; madde madde oylamaya sunuldu; adı okunmak suretiyle yapılan oylama sonuncunda Oy birliği ile kabul edildi.

               Tüm Birimlerin ayrı ayrı 2021 yılı ve takip eden 2 yıla gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde  madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Zabıta   Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/114

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: a) Sözlü önerge ile gündeme alınan,  Komisyon Raporların (  1 Mayıs Heykeli Komisyonu) görüşülmesine geçildi.

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;    1 Mayıs Anıtı konusunda kurulan  Komisyon tarafından  yapılan araştırmalar sonucunda tutulan rapor  okunarak yapılan görüşmeler sonucunda, Belediyemizce yapılan Demiroluk yolu çalışmaları sonucunda düzenlenen meydan alanında 1 Mayıs Anıtı yapılması uygun görülmekle konu  oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Elif ÖZER 1 Mayıs Anıtın  yerinin uygun olmadığından red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2020/115

            GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: b)Sözlü önerge ile gündeme alınan,  Komisyon Raporların (İçkili alan Komisyonu) görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İçkili Alan Krokisinin yeniden  belirlenmesine dair kurulan  Komisyon tarafından  yapılan araştırmalar sonucunda tutulan rapor  doğrultusunda yapılan görüşmelerde, mevcut içkili alanların yeterli olduğu, çarşı merkezinde bulunan ticari alanların içkili alan krokisine eklenmesine gerek bulunmadığı anlaşıldığından, komisyon raporu oylamaya sunuldu; Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, Meclis Üyeleri Damla ÇINAR, Mustafa YILDIRIM ve  Cafer TOSUN’un kabul oyları, Meclis Üyeleri Alişan IŞIK, Berkay GÜNDOĞAN, Cömert YOLTAY, Şükrü KILIÇ’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin Zabıta   Müdürlüğü’ne bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne   ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/116

            GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Zeki GÖNER’ in talebinin görüşülmesine geçildi.

       Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesinde bulunan ve işletmeciliğini Zeki GÖNER’in yaptığı  Eskici Amca isimli işyerinin bulunduğu bölgede, “kazanılmış hakların korunması ilkesi” dikkate alınarak içkili alan belirlenmesi ve  İçkili Alan Krokisine dahil edilmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda,   karar ekinde sunulan krokisine dahil edilmesi talep edilmektedir. Aktuluk Mahallesi BP Petrol arkasında  geçen 15 metrelik imar yolunun (Tunceli – Elazığ yönünde BP Petrol arkasından başlayarak 12 metrelik imar yoluna imar yoluna kadar olan ticari kısmının) İçkili Alan olarak tespiti ve İçkili Alanlar Krokisine eklenmesi oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Seydali BULUT red oyu, Serda GÖÇER KARAKOÇ  ve Cömert YOLTAY çekimser oylarına  karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.