a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI  ARALIK  AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2020/117

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Cumhuriyet Mahallesi Arı Konutlarının bulunduğu imar adalarında yapılan plan revizyon talebinin görüşülmesine geçildi.      

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesinde yer alan ve Arı konutları olarak bilinen yapıların olduğu bölgeye ilişkin hazırlanan ve sınırları ekli plan paftalarında belirtilen imar plan değişikliğinin,  İmar Komisyonunca detaylı bir şekilde mahallinde incelenerek, inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra, konunun, sonraki meclislerde değerlendirilmek üzere ertelenmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile  kabul  edilerek, gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/118

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğünün 15.10.2020 Tarih ve 2020/ 1132 Sayılı yazılarında İlimiz Cumhuriyet Mahallesi 3 ada 154-155 nolu parseller  için imar plan değişiklik talebinin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 3 ada 154 nolu, 3 ada 155 nolu, 3 ada 544 nolu ve 3 ada  425 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonunca incelendiği görülmüştür. 03.12.2020 tarihli İmar Komisyonu raporu doğrultusunda; planlama alanının, 3 ada 154-155-544 ve 425 nolu parselleri kapsadığı görülmüştür. 3 ada 154 nolu parsel ile 3 ada 155 nolu parselin bir kısmı üzerinde Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli lojmanlar, geri kalan alanın bir kısmında ise Ortaokul alanının yer aldığı, Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğünün 15.10.2020 tarih ve 2020/1132 Muh sayılı yazı ve eklerinde, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli 3 ada 154 ve 3 ada 155 nolu parselleri kapsayan toplam 11.750 m2 yüzölçümlü parseller,  Adalet Bakanlığının talebi ve Milli Eğitim Bakanlığının 05.10.2020 tarih ve E.14142621 sayılı yazısında belirtilen muvafakat üzerine Yeni Adliye Sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığına tahsis edildiği görülmüştür.  

Yapılan inceleme sonucunda plan değişikliğine konu 3 ada 154-155-544 ve 425 nolu parselleri kapsayan imar adası imar planımızda Ortaokul Alanı fonksiyonunda kalmakta olup, imar planında yapılaşma koşulu olarak Emsal değeri E:1.20, maksimum yapı yüksekliği Yençok: 12.50 m olarak belirtilmiştir. 3 ada 155 nolu parselin bir kısmı ise Konut Alanı fonksiyonunda kalmakta olup, imar planında yapılaşma koşulu olarak Emsal değeri E:1.50, maksimum yapı yüksekliği Yençok: 15.50 m olarak belirtilmiştir. Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 3 ada 154 nolu parsel, 3 ada 155 nolu ve 3 ada 544 nolu parsellerin bulunduğu imar adası birleştirilerek “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmış olup, yapılaşma koşulları olarak Emsal:3.00 ve Yençok: 6 kat ön görülmüştür.  3 ada 155 nolu parselin ve 3 ada 544 nolu parsellerin geriye kalan alanları ise Ortaokul Alanı olarak ayrılmış olup, yapılaşma koşulları olarak Emsal:1.20 ve Yençok: 12.50 öngörülmüştür.

              Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin “(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” Ve 3/b. Maddesinde b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.”hükmü yer almaktadır.

                 Yine anılan yönetmeliğin “Ek-2  Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı  Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosunda” hangi kullanımların sosyal ve teknik altyapı grubuna girdiği belirtilmiş olup, Ek-2 de belirtilen ortaöğretim alanları için ayrılması gereken asgari alanın kişi başı 2 m2  olduğu göz önünde alındığında, Tunceli kent merkezini kapsayan ilave-revizyon imar planı projeksiyon yılı 2040, projeksiyon nüfusu ise 60.000 kişi olarak kabul edilip planlama yapılmıştır. Planlama döneminde bu projeksiyon nüfusuna yetecek mevzuatın öngördüğü sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılmıştır. Bu kapsamda Ortaokul Alanı yönetmelikte de belirtildiği üzere sosyal ve teknik altyapı grubunda yer aldığı için bu tür kullanımların kaldırılmasında yönetmelik hükümlerince mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması şartıyla eksiltilen alan kadar eş değer yer ayrılmasının zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak hazırlanan imar planı değişikliğinde aynı uygulama etabı veya bölge içinde yaya erişim mesafeleri dikkate alınarak eksiltilen Ortaokul Alanı kadar eş değer alan ayrılmadığı, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yapılan imar planı ile getirilen plan notlarında resmi kurum alanları için belirlenen yapı yüksekliği (yençok) 18.50 metre şartını ve planlama bölgesinde önerilen Emsal:1.20 değerini aştığı görüldüğünden, yapılan plan değişikliği ile önerilen maksimum yapı yüksekliği ve emsal değeri göz önünde bulundurulduğunda plan değişikliğinin, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozacak nitelikte olması ve bölgede yaşayan nüfusun sosyal ve teknik altyapı alanı ihtiyacına olumsuz etki yapacağı düşünüldüğünden, mevcut imar planı bütününde, bu bölgede planlanan sosyal ve teknik altyapı alanları, bölgede yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayacak düzeyde olması ve bu alanların azaltılmasının burada yaşayan ve ileriki dönemlerde artacak nüfusun yaşam standardını azaltacak nitelikte olmasından, ayrıca yapılan plan değişikliğinde kaldırılan eğitim tesisi alanına karşılık eşdeğer yer ayrılmayarak imar mevzuatına uygun olmadığı anlaşıldığından,   imar planı değişikliğine dair İmar komisyonunca düzenlenen (03.12.2020 tarihli-3. Maddesi)  raporda dikkate alınarak plan değişiklik talebi oylamaya sunuldu; Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU ve Meclis Üyesi Damla ÇINAR’ın çekimser, Meclis Üyelerinden Mustafa YILDIRIM ve Haydar DEMİR’in  kabul  oylarına karşılık, oy çokluğu ile reddedilerek,   gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne   ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi

           

KARAR NO: 2020/119

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: İl Emniyet Müdürlüğü’nün 20.11.2020 tarih ve 007 Sayılı İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İl Emniyet Müdürlüğü’nün 20.11.2020 tarih ve 007 Sayılı İmar Plan tadilat talebinin  detaylı incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/120

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi 212 ada 2 nolu parselde Süleyman YILDIZ'a  ait parselin takas işleminin görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Süleyman YILDIZ’ın 06.08.2020 tarih ve 5594 sayılı dilekçesinde, 212 ada 2 nolu parselin onaylı imar planındaki durumuna karşılık emsal arsa verilmesine ilişkin talebinin İmar komisyonunca  incelendiği,  İmar Komisyonunun 03.12.2020 tarihli raporları doğrultusunda; İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 212 ada 2 nolu parselin onaylı imar planında yaklaşık 410 m2’lik kısmının imar yolunda, geri kalan alanın ise Konut Alanı içerisinde kaldığı görülmüştür. Takası istenilen parsele eşdeğer parsel araştırıldığı, Alibaba Mahallesinde yapılmakta olan imar  18 uygulamasında Belediyemiz adına yeni parsellerin oluşması durumu da dikkate alınarak daha sağlıklı bir sonuca varılması açısından araştırmanın devam ettiği anlaşıldığından, araştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra, konunun bir sonraki mecliste  görüşülmek üzere ertelenmesi oylamaya sunuldu; Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne   ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2020/121

GÜNDEMİN BEŞİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan Pazar alanında Çarşamba günleri  Pazar kurulmasına izin verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan pazar alanında şimdiye kadar hafta sonu (Pazar günleri)  pazar kurulmakta iken, Covid-19 Salgınına dair alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağından kaynaklı olarak pazar alanının kapalı olduğu, bu kapsamda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Covid-19 Salgınına dair alınan tedbirler kapsamında yeni bir karar alınıncaya kadar,  hafta içi  (Çarşamba günleri) bahse konu pazar alanında, geçici olarak pazar kurulmasına izin verilmesi oylamaya sunuldu; Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ne   ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.