a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2019 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI  TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2019/83

       GÜNDEMİN BİRİNCİ  MADDESİNDE ALINAN :  AKMERCAN Tunceli Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. nin İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde 2 adet Bölge İstasyonu yapılması talebinin görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Atatürk Mahallesinde  2 adet doğalgaz terfi ve basınç noktalarının  kurulacağı alanın tespiti gerekmekte olup,  1 adet Bölge istasyonunun   Atatürk Mahallesinde bulunan Veroz Parkı , 1 adet istasyonun da Atatürk Mahallesi Toki Parkı içerisinde belirlenen alanlara  kurulması  İmar komisyonu ve İmar birimince yapılan araştırma sonucunda uygun olduğu anlaşıldığından, belirlenen doğalgaz terfi merkezlerinin imar planlarına işlenmesi   talebi   oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek,   gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne, bir örneğin de Fen İşleri Müdürlüğü' ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/84

GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde bulunan Mameki Park alanı içerisinde bulunan yolun  kontrollü olarak trafiğe kapatılması konusunun  görüşülmesine geçildi.

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 14.06.2019 tarih ve 3848 sayılı yazılarına istinaden konu değerlendirilmiş olup, araçların otopark alanı dışındaki yerlere park edilmesinden kaynaklı park alanındaki sulama sistemleri ve çim alanların  araçlar tarafından tahrip edildiği ve bozulmalar meydana geldiği, güvenlik problemi ve buna bağlı olarak vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerden dolayı, İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi Mameki Parkının Atıl Üzelgün Caddesi üzerinde bulunan iki adet giriş kapısının 01.08.2019 tarihi itibari ile 8:00-10:00 saatleri arasında trafiğe açık tutulması, belirlenen saatler dışında trafiğe kapatılması  oylamaya sunuldu; Alişan IŞIK’ın  red oyuna karşılık Oy çokluğu ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Park ve Bahçeler  Müdürlüğü’ ne,   bir örneğinin de Zabıta Müdürlüğü’ ne    gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

 

KARAR NO: 2019/85

 

            GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN:  Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine Üye Seçimi  konusunun  görüşülmesine geçildi. 

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli Ziraat Odası Başkanlığı’nın  08.05.2019 tarih ve 131 sayılı yazıları ile  Haziran ayı meclis gündemine alınarak görüşülen ve Temmuz ayı meclisine ertelenen Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine üye  seçimi konusunun,  Tunceli Ziraat Odası Başkanlığı’nın  12.06.2019  tarih ve 143  sayılı taleplerinden vazgeçme  yazılarına istinaden iptali   oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek,   gereği için karardan bir örneğinin Yazı İşleri  Müdürlüğü’ ne  gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2019/86

 

            GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve 1716931 sayılı yazısı ile içme suyu ihtiyacı konulu talebinin   görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli Merkez Alibaba Mahallesi Miskisah mevkiine kadar verilen içmesuyu şebekesinin, Suvat Köyü Anafatma Mevkiinde Tunceli Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında  bulunan, Munzur Vadisi Milli Parkı İdare Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Binası Günübirlik Kullanım alanı ile Sosyal Tesislere (4 adet Köşk)  kadar uzatılmasına; şebeke yapımı, abonelik işlemlerinin ve masraflarının  Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü’nce  karşılanmak koşulu ile  şehir şebeke suyundan su verilmesi,  oylamaya sunuldu; oy birliğiyle kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir örneğinin de Fen İşleri Müdürlüğü'ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR NO: 2019/87

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Aydın ENGİN’in, Belediyemiz Meclisinin Ücret ve Gelir tarifesinde, ticarethaneler için 100 ton sonrası uyguladıkları katlamalı su ücreti bedelinin iptal edilmesi talebinin   görüşülmesine geçildi.

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 19.11.2018 tarih ve 2018/133 sayılı kararıyla 2019 Yılı  için düzenlenen, Ücret  ve Gelir Tarifesinin 4. maddesinde “İşyeri ve Ticarethaneler” başlıklı  su ücretinin 100 tondan sonraki katlamalı bölümünün iptal edilerek,  tek tarife üzerinden uygulanması  oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne   gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/88

 

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İlimiz Merkez Mahallelerinde, Yapı Kayıt Belgesi almış vatandaşların yapısının bulunduğu arsaların doğrudan hak sahiplerine rayiç bedeller üzerinden satış kararı alınması, ifraz, tevhit, bedel takdiri ve satış işlemlerinin sonuçlanması için Encümene yetki verilmesi  görüşülmesine geçildi.

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Mahallelerinde, 3194 Sayılı İmar Kanun’unun geçici 16. maddesi kapsamında, “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi Sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden Belediyelerce doğrudan satılır.” hükmü gereğince, Belediyemize ait arsalar üzerinde yapılan ve yapı kayıt belgesi alınmış yapıların arsalarının, hak sahiplerine satılmasına, gerekli olduğunda ifraz, tevhit, bedel takdiri ve satış işlemlerinin  yapılarak sonuçlandırılması için Encümene yetki verilmesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/89

 

     GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İlimiz Merkez Atatürk, Cumhuriyet, Alibaba, Moğultay, Yenimahalle, Esentepe ve İnönü Mahallelerini kapsayan alanlarda üst plan kararları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde etaplar halinde Revizyon İmar Planı yapılması konusunun   görüşülmesine geçildi.  

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkezinde İlave+revizyon imar planı 05/12/2017 tarih ve 111 sayılı Meclis kararı ile yapılmıştır. İmar planlarına karşı  Erzincan İdare Mahkemesinde açılan davalar sonucunda Mahkemece imar planlarının iptaline karar verilmiştir.  Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ve 2018 yılı içerisinde    yapılan Orman Kadastro sınırlarına göre imar planlarının yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup, Atatürk, Cumhuriyet, Alibaba, Moğultay, Yenimahalle, Esentepe ve İnönü Mahallelerini kapsayan alanlarda, üst plan kararları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde etaplar halinde Revizyon İmar Planı yapılmasına,  konunun imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne   gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/90

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesi imar planının yeniden yapılması konusunun  görüşülmesine geçildi.

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Aktuluk Mahallesi imar planı 05/12/2017 tarih ve 111 sayılı Meclis kararı ile yapılmıştır. İmar planlarına karşı  Erzincan İdare Mahkemesinde açılan davalar sonucunda Mahkemece imar planlarının iptaline karar verilmiştir.  Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ve 2018 yılı içerisinde    yapılan Orman Kadastro sınırlarına göre imar planlarının yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup, Aktuluk Mahallesinde  üst plan kararları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde  Revizyon İmar Planı yapılmasına,  konunun imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/91

GÜNDEMİN DOKUZUNCU  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Şartlı Bağış Hesabı açılması konusunun  görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı Arama-Kurtarma ekibi oluşturmak, buna dair işçi istihdamı ve istihdam edilen işçi ve arama kurtarma ekiplerine her türlü araç ve gereçlerin temini  ve hayvan barınağı için kullanılmak üzere  şartlı bağış hesabı  açılması  oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler  Müdürlüğü' ne  gönderilmesine ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/92

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Kent Estetik Komisyon Üyelerinin belirlenmesi  konusunun     görüşülmesine geçildi.

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Belediyemiz  mücavir alan sınırları içinde tarihi, kültürel ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek, Belediye sınırları içerisinde yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanların şehircilik, mimarlık, mühendislik, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin, katılım ve senteziyle yaratıcı ve estetik çözümlere dönük örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek üzere görüş bildirmek ve böylelikle estetik çözümlere ulaşılmasını yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla,  Kent Estetik Komisyononun; Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında, asil üyelerden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Vekili Adnan ÇETİN, Mimar Emine GÜZEL, Şehir Plancısı Umut KORK, Peyzaj Mimarı Uğur KILIÇ, Mimar İbrahim DEMİR, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır BELİCE, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem SUNGUR, İnşaat Mühendisi Aygül BÜYÜKTAŞ ve KESK Üyesi Eylem ÖZYOL ESLEK’den,   yedek üye olarak da Gürbüz SOLMAZ ’dan teşkil etmesi   oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  gönderilmesine  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.