a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2019 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI  EYLÜL  AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2019/107

GÜNDEMİN BİRİNCİ   MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Kopuzlar Köyüne bağlı Pülüçayır ve Huzan mezralarında İl Özel İdaresi’ ne  yapılan müracaatlarında içmesuyu kaynaklarının bulunmadığından, Bardaktepe hattından içmesuyu ihtiyacının Belediyemizce giderilmesi talebinin görüşülmesine geçirildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 19.08.2019 tarih ve 5461 sayılı yazısı ile İlimiz Merkez Kopuzlar Köyüne bağlı Pülüçayır ve Huzan mezraları içmesuyu olmadığından dolayı Belediyemizin Bardaktepe hattından içmesuyu  verilmesini  oylamaya sunuldu; oy birliğiyle kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir örneğinin de Fen İşleri Müdürlüğü'ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/108

GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonunun kurulması ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine geçildi.

     Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Toplumsal Cinsiyet  Eşitlik Komisyonu  adaylarının 1 yıl süre için  belirlenmesine geçildi.

            Meclis üyelerinden Damla ÇINAR, Elif ÖZER, Nurgül YALAY, Canan AY DOĞAN ve Serda GÖÇER KARAKOÇ  aday olduklarını açıkladılar.

            Zarflar dağıtılarak gizli oylamaya geçildi

            Yapılan gizli oylama sonucunda; Zarflar açıldı ve sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucunda;

            1-Elif ÖZER                16 oy

            2-Damla ÇINAR         16 oy

            3-Canan AY DOĞAN 16 oy

4- Nurgül YALAY      16 oy

5-Serda GÖÇER KARAKOÇ 16  oy  alarak Belediye  Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyon  üyeliğine seçildiler.

Değerlendirilmek üzere meclise sunulan Tunceli Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu çalışma esas ve usullerine ilişkin yönetmeliği,  aşağıda sunulmuş metin halinde;

 

                                                          TUNCELİ BELEDİYESİ

                             TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİK KOMİSYONUNA İLİŞKİN

                                                    ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

                                                             BİRİNCİ BÖLÜM

                                                Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1   -

Bu yönergenin amaç ve kapsamı Türkiye’de yerel yönetimin iyileştirilmesine öncülük ederek demokrasi, temel hak ve özgürlükler, sosyal belediyecilik, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, etik ve eşitlik stratejik odaklar doğrultusunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik” çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2-

Bu yönerge 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönerge de geçen:

Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanununu

Meclis: Tunceli Belediye Meclisi

Komisyon: Tunceli Belediye Meclisi tarafından kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu

Danışma Kurulu: Tunceli Belediye Başkanlığı tarafından kurulan komisyon

İlgili Müdürlükler: Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu’nun stratejik plan içerisinde koordineli çalışacağı ilgili müdürlükleri: Kültür Müdürlüğü’nü, Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ifade eder.

                                                     

İKİNCİ BÖLÜM

            Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Kuruluşu

Madde 4  -5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere nispi çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurar. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler.

Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür.

Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler. Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir.

Görev Bölümü

Madde 5 - Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından başkan, başkanvekili, bir sözcü, bir raportör ve bir üye seçer.

Toplantı Gün ve Sayısı

Madde 6- Komisyon gündemini görüşmek üzere ayda en az 2, en fazla 5 defa toplanır. Komisyon toplantılarını belirlediği günlerde yapar. Komisyon başkanı gerekli gördüğü takdirde önceden çağrı yaparak komisyonu toplantıya çağırabilir.

Komisyonun Çalışma Esasları

Madde 7 – Komisyon, Belediye Meclisince havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu Meclise sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim eder. Komisyonun görev alanına giren işler görüşüldükten sonra Belediye Meclisinde karara bağlanır. Mahalle Muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden de yazılı ya da sözlü bilgi alabilir.

Komisyonun çalışma alanına giren konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce komisyonda görüşülmesi zorunludur. Meclis Başkanı tarafından birkaç komisyona havale edilen dosyalar hakkında da ortak komisyon raporu hazırlanır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu çalışmalarına konu olan ilgili müdürlüklerle koordineli çalışır. Gerekli hallerde ilgili müdürlüklerden rapor isteyebilir. Komisyonun çalışma alanlarına dair ihtiyaç halinde ilgili her konuda, komisyon başkanınca alt çalışma grupları oluşturabilir.

Çalışma Alanları

Madde 8 –

1) Komisyon ilgili müdürlüklerin, 5 yıllık stratejik plan düzenleme ve yıllık revizyon çalışmalarına katkı sunmak

2) Belediyemizin Stratejik Planı’nın hak temelli çalışan yerel Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınarak hazırlanması konusunda girişimde bulunmak

3) Toplumda kadın LGBTİ+(lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireyler),  engelli, sığınmacı ve mülteciler, çocuklar, etnik ve dini azınlıklara gibi çeşitli sosyal gruplara yönelik veri toplama, hizmet üretme ve belediye politikalarını yurtduşı ve yurtiçindeki STK' larla işbirliği içinde hazırlamak,

4) Kadın örgütleriyle ortak çalışmalar yürüterek “Kadın Dostu Bir Kent” oluşturulmasına katkıda bulunmak,

5) Belediyemiz personeli arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için eğitim çalışmaları planlamak ve yürütmek,

6) İnsan hakları konularında yurttaşlara yönelik bilinç arttırıcı çalışmalar organize etmek,

7) Ayrımcılık karşıtı belediyecilik anlayışını yurttaş düzeyinde görünür kılacak bilinçlendirme kampanyaları geliştirmek,

8) Psikolojik ve cinsel sağlık danışmanlığı verebilecek tıbbi tedbirleri organize etmek,

9) Toplumda kadın LGBTİ+(lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireyler),  engelli, sığınmacı ve mülteciler, çocuklar, etnik ve dini azınlıklara yönelik hukuki danışmanlık hizmetini hayata geçirmek.

10) Kamu ve sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine yarar sağlayacak çeşitli fonların ve hibelerin takibini yapmak ve bu fonlara başvurmak.

11) Komisyon ilgili müdürlüklerin stratejik plan ve performans programındaki proje ve faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için yürüttüğü çalışmalarına katkı koyar. Komisyon; ilgili müdürlüklere herhangi bir konuda gerekli gördüğünde yazılı olarak görüşünü bildirir ve bu konudaki iyileştirme çalışmalarını izler.

(12) İlgili Müdürlüklerde yapılan işleri sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmek ve Belediye hizmetlerinin eşitlikçi, katılımcı, demokratik, etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacına uygun olarak yenilikçi projeler üretebilir. Kaynakların doğru kullanılması ve daha fazla insan odaklı hizmet üretebilmek için gelir arttırıcı önlemler alma konusundaki görüşlerini üst yönetime ve ilgili müdürlüklere bildirir.

(13) Komisyon geliştirecekleri projeler için, proje konusuyla ilgili diğer ihtisas komisyonlarıyla ortak çalışma grupları oluşturabilir.

(14) Komisyon görev alanı ile ilgili konularda Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri, STK, kadın dernekleri, akademik odalarla işbirliği yapar, toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.

(15) Komisyon ilgili müdürlüklerin stratejik plandaki konularla ilgili çalışmalarını ve paydaş algılama anketlerini üçer aylık periyodlarla izler, değerlendirir.

(16) Komisyon basın açıklaması ve temsili yetki gerektiren konularda yapacağı faaliyetleri Başkanlığa önceden bildirerek onay aldıktan sonra gerçekleştirir.

(17) Komisyon, belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunar.

(18) Komisyon, kent yaşamında yerel katılım mekanizması ve yerel demokratik buluşma noktası olan Mahalle Komitelerinin örgütlenmesini destekler, bu konuda yapılan çalışmalara katkı koyar.

(19) Komisyon çalışma alanına giren konular hakkında ilgili müdürlüklerden konuya dair rapor hazırlanmasını isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 9 – Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 – Bu Yönerge hükümlerini Tunceli Belediye Başkanı yürütür şeklinde oylamaya sunuldu; oy birliğiyle kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne   gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2019/109

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ   MADDESİNDE BULUNAN: Kemal ÖZMEN, Hıdır AĞ ve Yaşar KARADAĞ’ ın taleplerinin görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 21/08/2019 tarih ve 5547 sayılı yazısı ile İlimizi Merkez Aktuluk Mahallesi- Atatürk Mahallesi Minibüs Durağı ve Cumhuriyet Mahallesi Minibüs Durağında yolcu taşımacılığı yapan Minibüslerinin hatlarının akaryakıt, lastik, araç bakım, sigorta gibi giderlerinin fazla olması nedeniyle yolcu taşıma ücretinin yeniden belirlenmesi için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Meclis üyelerinden Damla ÇINAR, Alişan IŞIK, Haydar DEMİR, Cömert YOLTAY, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Zabıta Müdürü Evrim SOLMAZ,    Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası, Tunceli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, Aktuluk Mahallesi Muhtarı, Atatürk Mahalle Muhtarı, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı ile komisyon oluşturulmasını oylamaya sunuldu; Oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Zabıta  Müdürlüğü'ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2019/110

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Moğultay  Mahallesi Okullar  Caddesinin adının Nupelda / Ayaz GÜLOĞLU olarak değiştirmesi talebinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Ovacık İlçesi Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrasında meydana gelen bir patlama sonucu hayatlarını kaybeden çocuklarımız GÜLOĞLU kardeşler    anısına, İlimiz Merkez Moğultay  Mahallesinde bulunan Okullar Caddesinin   adının değiştirilerek, "  Nupelda / Ayaz GÜLOĞLU Caddesi"   olarak tescil edilmesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 81 inci maddesi gereğince onay için İl Makamına sunulmasına, gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ ne, bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü' ne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne ve bir örneğinin de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ ne havalesine karar verildi.

 

KARAR NO: 2019/111

GÜNDEMİN BEŞİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemizin  mücavir alanı içinde bulunan Milli Köyü, Kurusipi Mezrası yerleşim alanlarının içmesuyu ihtiyaçlarının sağlıklı ve yeterli şekilde karşılanması için içmesuyu projesi için  İller Bankası A. Ş' den  İçmesuyu  için borçlanması için konunun görüşülmesine geçildi.

       Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz genelinde Belediyemiz tarafından yürütülen içmesuyu  projesinin giderlerinin karşılanması için 2.800.000,00-TL. Kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara faiz denetim giderleri komisyon vergi resim harç ücret ve ödemelerin İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz giderlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası’na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası’ na terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası’na rehin vermeye, İller Bankası’nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı  Fatih Mehmet MAÇOĞLU’ ya yetkili kılınması oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü' ne, karardan bir örneğinin Mali Hizmetler  Müdürlüğü' ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.