a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2019 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

 


KARAR NO: 2019/122

      GÜNDEMİN BİRİNCİ    MADDESİNDE BULUNAN: Hasan DEMİR’ in talebinin görüşülmesi, görüşülmesi geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez İsmet İnönü Mahallesinde mevcut olan M plakalı  minibüs hattının,  İnönü Mahallesi  Biçim mevkiine kadar  uzatılmasına ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karayolları 86. Şefliğine ilgili mevkiinin yol bağlantısının güvenlik, trafik işaretlemesi ve gerekli bakımın yapılması için yazı yazılması oylamaya sunuldu; Oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ ne, karardan bir örneğinin  Zabıta Müdürlüğü' ne  ve bir örneğinin de Fen işleri  Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına gönderilmesine   karar verildi.


KARAR NO: 2019/123

GÜNDEMİN İKİNCİ   MADDESİNDE BULUNAN:  Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün Zabıta Müdürlüğü’ ne bağlanması talebinin görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün Zabıta Müdürlüğü’ ne bağlanması talebinin sehven Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından meclis gündemine dahil edilmesi nedeniyle konu  oylamaya sunuldu; Oybirliği ile red  edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Yazı İşleri   Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına  karar verildi.

KARAR NO: 2019/124


GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ   MADDESİNDE BULUNAN: Etik Komisyonu Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 08/06/2004 tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan ve 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik dâhilinde;

            Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,  kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeyen hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurulu başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 10/10/2019 tarih ve 6941 sayılı Başkanlık Makamı OLUR’ u ile Belediye Başkan Yardımcısı Canan AY DOĞAN başkanlığında Temizlik İşleri Müdür Vekili Derya DİNÇ, Hukuk İşleri Müdür Vekili Av. Adnan ÇETİN’ in Etik Komisyonu oluşturulmuştur.   

Değerlendirilmek üzere meclise sunulan Tunceli Belediyesi Etik Komisyonu çalışma esas ve usullerine ilişkin yönetmeliği,  aşağıda sunulmuş metin halinde;

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU

             Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davanış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek için 13.05.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları” Hakkındaki Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca kurulan Tunceli Belediyesi Etik Komisyonu, 1 Başkan yardımcısı ve 3 üyeden oluşmaktadır.

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince oluşturulan Tunceli  Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu çalışma usul ve esasları, Tunceli Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun oluşturulması, görevleri, toplantıları, komisyon kararlarının uygulanması ve sekretarya işleri ile bu çalışma usulleri ve esaslarının değiştirilmesiyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu çalışma usul ve esasları, 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin’’ 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu çalışma Usul ve Esaslarda geçen;

a) Belediye Başkanlığı: Tunceli Belediye Başkanlığını,

b) Kanun: 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u”,

c) Yönetmelik: 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği “

d) Etik Kurulu: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,

e) Etik Komisyonu: Tunceli  Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunu,

f) Belediye: Tunceli  Belediyesini,

g) Belediye Başkanı: Tunceli  Belediye Başkanını,

h) Etik Komisyonu Başkanı: Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısını

ı) Personel: Tunceli  Belediyesinde çalışan personeli,

 i) Etik Davranış İlkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini,

İfade eder.

Örgütlenme Yapısı

MADDE 5- (1)Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince Tunceli Belediyesi birimlerinde görevli tüm personele yönelik olarak Belediye Başkanı tarafından Etik Komisyonu oluşturulur.

Etik Komisyonunun Oluşturulması

MADDE 6- (1) Etik Komisyonu, Belediye Başkanı tarafından, görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında kurum içinden en az üç ve en fazla yedi kişi olarak oluşturulur.

(2) Başkan ve üyelerin görev süresi beş yıldır. Süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Başkan ve üyelerin süresi dolmadan unvanlarında değişiklik olduğunda, başka bir göreve atandıklarında, emekli olduklarında, kamu görevinden kendi isteği ile ayrılması ya da Belediye Başkanı Onayı ile bu Komisyondan alınma söz konusu olması durumlarında yerine Belediye Başkanı tarafından yeni görevlendirme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen üye, yerine görevlendirildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Etik Komisyonunun Görevleri

MADDE 7- (1) Etik Komisyonu;

a) Belediyede etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,

b) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak,

c) Belediyede etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

d) Etik sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve öneriler geliştirerek ilgili birimlere intikal ettirmek,

e) Belediyede, Etik Kurulunun yönlendirme ve tavsiyelerine uygun davranmayı sağlamak,

f) Etik eğitimlerini, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde düzenlemek ve planlamak, etik kültürü ve etik davranış ilkelerine yönelik seminerler düzenlemek,

g) Etik eğitimlerinin içeriğini belirlemek,

h) Etik davranışları özendirmek ve etik davranışları yönüyle örnek personelleri ödüllendirmek,

Görevlerini yerine getirir.

Etik Komisyonu Toplantı Zamanı

MADDE 8- (1) Etik Komisyonu olağan toplantılarını, 3 ayda bir Belediye Başkanlığı’nın  Meclis Toplantı Salonunda   yapar. 

(2) Belediye Başkanının görüşülmesini istediği konuyu komisyona havale etmesi veya üyelerin yazılı talepte bulunması veya personelimizden gelen etik sorunlarla ilgili konuların görüşülmesine komisyon başkanı tarafından gerek görülmesi durumunda, komisyon olağan üstü toplantıya başkan tarafından çağırılır.

(3)Toplantılara çağrı şekle tabi değildir. Üyelerin sözlü olarak toplantıya başkan tarafından davet edilmesi yeterlidir.

Toplantı Gündemi

MADDE 9- (1) Etik Komisyonunun gündemi başkan tarafından sözlü veya yazılı olarak belirlenerek üyeler toplantıya davet edilir. Toplantının başlangıcında kısaca başkan tarafından gündem özetlenir, üyelerin teklifi üzerine gündem dışı önerilerde görüşülebilir.

(2)Toplantıların sonunda görüşülen konular karar altına alınır ve imzalanır.

Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 10- (1) Etik Komisyonunun toplantı yapabilmesi için salt çoğunluğun toplantıda hazır bulunması yeterlidir.

Toplantı Kararları ve Mahiyeti

MADDE 11- (1) Etik Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Etik Komisyonunda alınan kararlar tutanağa geçirilir. Uygulama kararlara göre yapılır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyuna uygun olarak karar alınır.

(2) Etik Komisyonu, görüştükleri konuları ve alınması gerekli tedbirlere yönelik olarak görüş oluşturur. Oluşan görüşlerin uygulanması ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Komisyon görüştükleri ve oluşturuldukları görüşleri ve kısaca yapılması gerekli işlemleri karar altına alırlar.

Sekretarya Hizmetleri ve Görevleri

MADDE 12- (1) Etik Komisyonu sekretarya hizmetlerini yapacak birim Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Komisyonların sekretarya hizmetlerini yapacak birim toplantıların düzenlenmesi, komisyon üyelerine duyurulması, yazışmaların yapılması, gelen-giden evrakın kayıt altına alınması, komisyon arşivinin tutulması işlerini ve komisyon başkanlarının vereceği benzer görevi yerine getirir.

Etik Davranış İhlalleri, İncelemeleri ve Karar Merci

MADDE 13- (1) Komisyonların etik davranış ihlallerinin cezalandırılması yönüyle ilgili olarak herhangi bir görevi ve yetkisi yoktur. Bu tür etik davranış ihlallerine yönelik şikâyet, ihbar ve tespitler yapıldığında konu incelenerek yetkili merci olan disiplin kuruluna intikal ettirilir.

(2) Etik davranış ihlalleri Yönetmeliğin 38.maddesi gereğince Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır. Disiplin Kurulu Kararı Etik davranış ihlali tespit edilen kamu görevlisinin kendisine, amirine ve şikâyetçisine bildirilir. Karar bu etik davranış ihlallerinin önüne geçilmesi için Etik Komisyonuna bilgi amaçlı gönderilir.

(3) Komisyonların esas görevi ve amacı, etik davranış ilkelerine aykırı davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik ilke ve sistem bazında tedbirler ve öneriler geliştirerek, uygulamaya yön vermek ve etik dışı davranışların önüne geçmektir.

Çalışma Usul ve Esasların Değiştirilmesi, Gözden Geçirilmesi

MADDE 14- (1) Bu çalışma usul ve esasları her yıl Aralık ayında gözden geçirilir. Güncelleme ihtiyacı doğarsa Etik Komisyonu üye tam sayısının yarısının bir fazlasının aldığı kararın Belediye Başkanı tarafından uygun görülmesi üzerine gerekli değişiklikler yapılır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu çalışma usul ve esaslar Belediye Başkanı tarafından onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu çalışma usul ve esaslarını Belediye Başkanı yürütür.

  şeklinde oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Seydali BULUT, Meclis Üyesi Haydar DEMİR red oyu ve Meclis Üyesi Alişan IŞIK’ın çekimser  oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin Hukuk  İşleri Müdürlüğüne, karardan bir örneğinin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ ne,  karardan bir örneğinin Yazı İşleri  Müdürlüğüne  gönderilmesine   ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına  karar verildi.

Karar No: 125


GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ   MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan,  Aktuluk Mahallesini kapsayan alanda imar planlarının yeniden yapılması işi ve 15.07.2019 tarihli imar komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz (Merkez) Aktuluk Mahallesinde yapılan  İmar Planı 2017 yılında tamamlanmış, ancak Erzincan İdare Mahkemesinde açılan davalar sonucunda  imar planlarının iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi  ve yeniden bu mahallede imar planlarının yapılması gerekmektedir.

             Aktuluk Mahallesini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 imar planlarının yeniden yapılmasına ve  konunun tekrardan imar komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  gönderilmesine  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.


Karar No: 126

  GÜNDEMİN BEŞİNCİ   MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Tunceli  İl Sağlık Müdürlüğü’ nün  envanterinde bulunan 62 AJ 539 plakalı ambulansın Belediyemize bedelsiz olarak tahsis edilmesini görüşülmesi geçildi

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimizde yaşayan vatandaşların beklentilerine uygun Sağlık Hizmetleri sunmak, sunulan bu hizmetler ile vatandaşların memnuniyetini sağlamak için  1 Adet Ambulansa ihtiyaç duyulmuştur.  Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü envanterinde bulunan 62 AJ 539 plakalı ambulansın Belediyemize bedelsiz olarak tahsis edilmesi oylamaya sunuldu; Oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ ne Fen İşleri Müdürlüğü’ ne, bir örneğinin ve bir örneğinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderilmesine karar verildi.


Karar No: 127

GÜNDEMİN ALTINCI   MADDESİNDE BULUNAN: İşgaliye Mükelleflerinin işgal harcı artışlarının belirlenmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 10.10.2019 tarih ve 6939 sayılı yazısı ile 2020 yılı işgaliye bedellerinin tamamına herhangi zam veya artış yapılmadan 2020 yılı İşgaliye Mükelleflerinin listesini aynen kabulüne ekte sunulan  1(bir) sayfadan ibaret 2020 yılı İşgaliye Mükellef listesini bu kararın ekin sayılması  oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Seydali BULUT ve Meclis Üyesi Haydar DEMİR red oyu ve  Meclis Üyesi Alişan IŞIK çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin  Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına gönderilmesine  karar verildi.


Karar No: 128

GÜNDEMİN YEDİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: 2020 Yılı Ücret ve Gelir tarifesinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 10.10.2019 tarih ve 6939 sayılı yazısı ile Belediyemizce uygulanan 2019 yılı Ücret ve Gelir Tarifesindeki ücret ve gelirlerinin tamamına herhangi bir zam veya artış yapılmadan 2020 yılı Ücret ve Gelir Tarifesi olarak uygulanmak üzere aynen kabulüne, ekte sunulan 16 (onaltı) sayfadan ibaret Belediyemiz 2020 yılı Ücret ve Gelir  Tarifesinin bu kararın eki sayılması oylamaya sunuldu;  Meclis Üyesi Seydali BULUT ve Meclis Üyesi Haydar DEMİR red oyu ve  Meclis Üyesi Alişan IŞIK çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Tüm Müdürlüklere ne gönderilmesine ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına gönderilmesine  karar verildi.


Karar No: 129

  GÜNDEMİN SEKİZİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: 2020 Yılı ve devam eden İki Yıla Ait Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 10.10.2019 tarih ve 6939 sayılı yazısı ile Belediyemiz şube müdürlükleri tarafından hazırlanan ve görüşülmesi üzere meclise sunulan 2020 yılını takip eden 2 yıla ait gelir ve gider bütçesi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda;

              Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

             Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

           Zabıta  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

         Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

         Fen  İşleri Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

       İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

         İtfaiye Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

          Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

          Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

         Ulaşım Hizmetler  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

          Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

          Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

          Temizlik İşleri  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

          Park ve Bahçeler  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

           Mezarlık Hizmetleri  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

            İnsan Kaynakları   Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

           Muhtarlıklar   Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

           Veteriner İşleri  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

           Destek Hizmetleri  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

           Muhtarlıklar  Müdürlüğü’ nün 2020 yılı takip eden iki yıla ait gelir  ve gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

           Tüm Birimlerin ayrı ayrı 2020 yılı ve takip eden 2 yıla gider bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

            Belediyemizin 2020 ve takip eden iki yıla ait gelir bütçesi ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu, madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

            Belediyemizin 2020 ve takip eden iki yıla ait gelir ve gider ekonomik sınıflandırma şeklinde madde madde okundu,  madde madde oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

             Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 10.10.2019 tarih ve 6939 sayılı yazısı ile Belediyemiz şube müdürlükleri tarafından hazırlanan ve görüşülmesi üzere meclise sunulan 2020 yılını takip eden 2 yıla ait gelir ve gider bütçesi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda; 2020 yılı takip eden 2 yıla ait gelir ve gider bütçesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan tüm müdürlüklere gönderilmesine ve bir örneğinin de İl Makamına gönderilmesine  karar verildi.