a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
PERSONEL VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI

PERSONEL VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TUNCELİ BELEDİYESİ

Özel Güvenlik Görevlisi, Sayaç Okuma ve Abone İşleri Personeli ile Bilgisayar Mühendisi Çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/15247

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mogultay Mahallesi Okullar Caddesi 3 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

4282121327 - 4282126029

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@tunceli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

-9 ay süre ile 5 kişi Özel Güvenli Görevlisi olarak çalıştırılacaktır. -10 ay süre ile 6 kişi Sayaç Okuma ve Abone İşleri Personeli ve yine 10 ay süre ile 1 kişi Bilgisayar Mühendisi olarak çalıştırılacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Özel Güvenlik Görevlileri Tunceli Belediyesi hizmet binasında çalıştırılacaktır. Sayaç Okuma ve Abone İşleri Personeli Tunceli Belediyesi sınırları içerisinde çalıştırılacaktır. Bilgisayar Mühendisi Tunceli Belediyesi Hizmet Binalarında çalıştırılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Belediye Başkanlığı İhale Birimi Odası Moğultay Mah. Okullar Cad. No:3 Tunceli

b) Tarihi ve saati

:

06.02.2017 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhalenin 2. KISMI(Özel Güvenlik Personeli Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi) için teklif verenlerin  5188 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe uygun olarak alınmış "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi" nin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

-İhalenin 1.KISMI( Sayaç Okuma ve Abone İşleri Personeli ile Bilgisayar Mühendisi Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi) için: Kamu veya özel sektörde personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

-İhalenin 2. KISMI(Özel Güvenlik Personeli Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi) için:5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esasları dahilinde, Kamu veya Özel Sektörde personel çalıştırılmasına dayalı özel güvenlik hizmeti işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Belediye Başkanlığı İhale Birimi Odası Moğultay Mah. Okullar Cad. No:3 Tunceli adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Başkanlığı İhale Birimi Odası Moğultay Mah. Okullar Cad. No:3 Tunceli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                             Evrim SOLMAZ

                                                                                                                             Zabıta Md. V.